Tresna Palarian

Olih: I Wayan Tojan

Gagambaran Olih Supartika

Kebus bara buka kaorob ainé karasa alangkat diduwur sirahé. Panes ngentak tengai tepet ngerepet, tiang majalan ngutang-utang lampah tanpa tetujon. Ngentasin margi nyikut rurung, neked tiang di penepi pasih mabias kedas. Sing karasa sang surya suba ngeséng kauh. Sandikala nyaluk peteng di sisin pasih. Negak bengong padidi inget dugas ipidan. Di duur bias tiang nulis ngucapang tresna. I Luh mamaca kedek kimud-kimudan. Ombak setata galak ningehang gombal tiangé, angin pasih kedék ngasirsir nyapuin rambut I Luhé. Sanget neket di hati, sing sida baan ngengsapang. Uli cerik tiang mula ngenehang I Luh, cager lakar dadi kurenan. Nanging sépan manolih jani I Luh suba dadi gelah timpal. Sekat ento tiang takut ngalih tunangan. Diapin ja ada bajang né ngenyakin tiang. Ané jani tiang marasa dadi truna tan paguna.
Telung tiban suba liwat, galah majalan dinané maganti, makelo karasa baan nyalanin. Kenehé kambang nerawang manarabang sawang metek bintang, kija kadén kenehé makeber, tiang tangkejut ulian munyin hp, ada sms nomer baru.
“Bli, buin mani antiang tiang di sisin pasihé jam solas tengai ngidih olas, tiang I Luh timpal bliné,” ada rasa ngetug di hati, mara telepon balik hp suba matianga. Aié suba nardarin endag uli kangin mas awang kuning. Kasautin suaran kedis magending. Kéwala tusing cara keneh tiangé ané remrem gulem gurindam-gurindem. Bangun tiang nguwadang awak, inget tekén sms ané ibi, cobakin buin katélpun nomeré ento. Tusing masi aktif, bengong tiang mangenehang. Sawatara ada jam sia mamunyi buin hp tiangé. Pati kaplug nyagjagin, pasti I Luh énto ané sms .
“Bli jani tiang lakar majalan, antosang tiang di pasisi Candidasa paek sikangin di bongkol kayuné.”
Neked di pasisi pasihé, ulih joh tepukin tiang ada anak bajang muané kailidin ebok lantang nganteg a pala. Adéng tiang maekin ada rasa ragu di keneh, cara kenal rasayang tiang anak luh ené. Mara ukana capatin saget ia makipekan sada makenyem. Makesiab tiang tusing percaya.
“Mai bli negak dini liu dot ortaang tiang ngajak bli.”
“Luh Sujani nguda dini, men kija tunangané ?”
“Lantang satuané bli, mai malu negak disamping tiangé.”
Baat rasa batisé matindakan, gedénang tiang bayuné maekin negak disampingné Luh Sujani.
“Men nguda tu ing angkat bli nelpun?”
“Yén angkat tiang takut bli ngingetin munyin tiangé, bli sing nyak katemu.”
“Nak kénkén keneh Luhé ngajakin katemu, men tunangané kija?"
Ngarébés yéh paningalan Luh Sujani nuturang pajalan tresnané ajak tungané.
“Ampurayang tiang bli, sujatiné tiang nu sanget demen tekén bli.”
Saha ngatengahang yéh mata Luh Sujani buin nuturang.
“Pelih tiang malaksana makada nepuk unduké kakéné, tunangan tiangé nak suba ngelah pianak kurenan mara tiang nawang.”
Saha ngelut Luh Sujani nuturang makejang isin kenehné ngidih pelih.
“Nguda jani Luh buin maekin bli nyesel raga nyambatang sayang tresna atoang mati, bli suba marasa anggon Luh pacadang kuang, diapin lacur bli ngelah pangarasa.”
“Tusing ja kéto bli tamat tiang kuliah tiang majanji tekén bli ajak tiang ngantén.”
Kéto pasemayan Luh Sujani. Sawiréh tresnan di hati tiangé mula sanget kapining Luh Sujani, kadirasa sing ada ané nyidaang ngantinin dikenehé. Ento makada tiang tusing nyidayang nulak.
Ané jani buin tiang ngiket janji majalan nuju pasubaya. Né dadi satua tan pagatan. Unduk pajalan teresnan tiangé ngajak I Luh. Buin jani marasa bungah pajalan hidupé, kala ngaliwatin wainé. Ada kembang ané tumbuh buin di taman atiné. Kéwala tusing makelo bakat rasaang. Inget tekén janjin I Luh nundén ngantosang pang tamat kuliah. Neked ditu mara lakar ngantén. Ngetah ngélél ngantosang. Janjin I Luh ané témpoang. Disubané tamat I Luh masekolah, Luh teka mulih ngaba undangan. Makesiab maca undangan I Luhé. I Luh lakar masakapan, misan I Luh ané lakar nyuang, koné tresna ulian kapaksa, kajodohang ban rerama. Tusing madaya nepuk unduké kakéné, las Luh ngalahin tiang. Yén inget dugas matunangan setata mesra, nguda jani dadi mesrabutan. Las gati ngundang bli nundén nyaksiang Luh magelut mabiokaonan. Manis kenyem Luh kéwala dekdek remuk rasan tangkah tiangé. Nah apang nekain dogén undangan Luhé, madak bagia ajak kurenan luhé, jani bli mapamit mulih. Trima salam bli ané siduri bukti pamragat trenané.
Di salantang jalan ngamulihang, uyang paling tusing karuan. Keneh benyah latig buka katigtig. Cara penyu kadung malingeb tusing nyidaang madingang raga, enggang engep nepukin Luh masanding. Sakadi kését suba kajekjek buin kaingsak. Majalan tiang ngamulihang uli umah Luh Sujani. Baat kerasa tindakang batisé kadirasa kambang tusing enteg tanah. Luntang-lantung keneh puyung srayang-sruyung. Kadi siap matatu di baong, nguntul pajalané. Di tengahing jalan cara ada marasa ané nutugin pajalané uli tuni, tolih kaduri ada anak luh bajang muané patuh cara Luh Sujani.
“Blii....antiang tiang..! Ampurayang mbok misan tiangé ia nak kapaksa kajodohang ngajak belin tiangé. Tiang nawang bli sanget demen tekén mbok tiangé. Kéwala da bli sanget nyeselin déwék. Unduké né lakar liwat, masa depan bliné jani kenehang pang suud nandang kasengsaran. Ampura tiang bli. Sujatiné tiang uli makelo masi demen ngajak bli. Kéwala tiang sing bani ngulgul bli.”
Galah majalan dina maganti jani Kadék anggon tiang tresna palarian. Makelo-kelo nyak tumbuh rasa tresna di keneh. Jani kadék ngubadin tatu di hati tiangé. Bareng-bareng natakin tis panesé buin pidan. Pada majanji saling sayang. Madak tresnan Kadék sakayang-kayang. Aget lacur sebet liang. Bareng-bareng rasayang. Kanti dadi Hyang Kompyang. Bareng malinggih dadi Déwa Hyang. Makeber mangindang. Kenehé mangulayang. nyuhjuh bintang. Jani ulung maguyang.


I Wayan Tojan
Embas ring Désa Ngis, Kecamatan Manggis, Karangasem pinanggal 13 Juni 1982. Kakawianipuné kawedar ring Bali Post (Bali Orti) miwah Pos Bali (Médiaswari).

No comments