Pait Pakeh

Olih: I Nyoman Sadwika

Gagambaran Olih Supartika
Pakedék pakenyung, paras paros sarpanaya, sagalak sagilik saguluk, saling asah asih asuh, murah sandang pangan kinum nika wantah pengaptin iraga maurip di jagaté. Di désa Selema wénten anak lanang manyama ajaka papitu, muani lalima, luh dadua. Diceniké sami pada mabriak briuk saling tulungin, saling kedeng tur pakedék pakenyung. Seleg magarapan. Disubané pada kelih pada bisa ngéhkéh ngalih pangupa jiwa sada kapah matemu. Ané muani paling kelih masekolah ring Sekolah Guru Olah Raga dumun, sané lanang kaping kalih masekolah ring SMK 1 Dénpasar, sané lanang kaping tiga masekolah ring SMA Harapan Tabanan, taler sané lanang kaping ungkur pitu masekolah ring SMK 1 Dénpasar jurusan mesin. Tur sané nomer nem ané madan I Nyoman Sadu masekolah di désa di SLUA Saraswati.
Sakéwala lacur ané istri ten wénten kayun masekolah wantah tamat ring SD manten. Niki mapan wong désa pastika sami tuna, buka anaké ngaraosang idupé cara majalan diabingé ngeredged ngangsur. I Nyoman Sadu anak cara adané jeg sadu pisan tusing enyak masekolah ka kota mapan ia nawang reramané kéweh pisan magarapan dicariké, anak petani nyekolahang panak lelima napi lakar anggén. Liu anaké ngaraosang reramané I Nyoman Sadu diwarungé ada ané kéné ngaraos, “pih Pan Sadu abias pasih ngelah panak apa ya bangina, buin misi masekolah! Lebian klebet, sing matilesang awak lacur, kangguang tanah gén gor-gor misi magenep.”
Sawai-wai I Nyoman Sadu madingehang tutur buka kéto ngelah ia masé keneh meled, lek tekén nyamané di désa, anak mula beneh tutur nyamané awak lacur cara baduda kangguang tanah pong-pong. Sangkaning tuturé ento I Nyoman Sadu seleg magaé, ada pengumbahan montor di désané ditu ia maburuh ngumbah montor,  teka uling masuk jam roras tengai ditu suba ia negak ngantosang anak maburuhang ngumbah montor, nganti jam kutus peteng. Pipis maan maburuh lantas tabunganga diadegan tiing baléné, tiap minggu cungkila anggéna bekel baan tugelané ané masuk di Dénpasar ajak di Tabanan kéto gaginané sawai-wai I Nyoman Sadu. Yéning ia tusing maburuh ngumbah montor setata nulungin reramané magarapan di cariké. Nénten karasa rerainan Galungan lan Kuningan makejang bajang-bajangé melali ka pasih, mabalih film, di bazzar mablanja, ditu di bucun témbok balé bajaré tongos bazzaré I Nyoman Sadu negak mabaju dekil macelana uwék, pebalih baan timpal-timpalné, ada ané meli rujak poh tur ngajeng sambilanga kedék, I Nyoman Sadu buka ngetél puesné nyingak timpalné ngajeng rujak, pipis tusing ngelah, kéné ia ngomong dikenehné…
“Ratu Betara adi kéné lacur tiangé! Tuna arta, tuna sandang pangan kinum ngembas ka jagaté.”
Timpalé malali ka pasih tiang tusing ngelah pipis anggon nyéwa montor, ngelah pipis yén blanjaang tugelané sing ngelah bekel anggon masekolah, demi tugelan I Nyoman Sadu nyadia cacad timpal, nyadia tusing kija-kija sabilang rahinan gumi. Nuju dina Redité sawetara jam telu nyanjaang I Nyoman Sadu nyingak anak ngajeng rujak maaled don biu di kubun pengumbahan montoré, jeg karasa ngetél puesné, terus toliha anaké ngajeng, disubané suud ngajeng rujak lantas kutanga don biu aled rujaké tur anaké magedi, ditu lantas I Nyoman kisik-kisik nyemak laad rujaké tur silapina don biu aled rujaké tur ngaraos dikenehné… “adi kéné lacuré mantes rujak sing nyidang meli, montor sing maan ngumbah. Adi jeg pait pakeh idupé.” Neked ya jumah I Nyoman ngaraos ajak bapané, “Pa…adi kéné keras idupé makejang tuna? Tiang marasa lek ajak timpalé, kémad pesu ka wangan!”
“Kénkén Man? Lek kéto…ngujang Nyoman lek, koné anaké wikan maosang Berakit-rakit kehulu berenang-renang ketepian koné kéto raos anaké wikan.”
 Iraga yén idup diguminé petapan siapé tulad, “yén cai makeneh ngelah, ngéhkéh malu pesuang peluhé, do nyerah né munyin bapané anggon bekel tusing mas selakané gén dadi bekel tuturé ané luih to masé bekel idup. Yén mas selaka anggon cai bekel mani puan bisa telah yén tutur baang bapa anggon bekel saenun cai maurip kal bekelang. Bapa mula uling sekat makurenan ajak mémén cainé dini, tusing taén ngelah keneh nyerah yadiastun ngajeng yadiastun tusing. Depang anaké ngadanin sarwa tutur, raos disisi ento anggon suluh malaksana apang nemu ané madan galang, tempo masé patapan punyan biuné, yadiastun tigtig, cakcak tur sepeg cai  tusing lakar mati yéning tusing maan mayadnya utawi mabuah, yén ia suba mabuah tur tasak kaalap olih i manusa pastika ia  lakar mati, kéto nyen kawigunan ia né. Né cai mara kéweh gigis suba ngurimik.”
Uling sekat ento I Nyoman Sadu tusing taén malih maselselan, jeg pramangkin malaksana, magarapan sabilang gaé tusing taén kutanga, ngalih saang, nyuun biu ka peken, ngumbah montor, munuh di cariké kéto nyen pagaén I Nyoman Saduné. Tugelané sibuk masekolah di kota. Sebilang minggu mulih ngidih bekel ajaka baas. Demen masé di kenehné I Nyoman tur setata ngaturang sembah bakti ring Hyang Widi, dumogi tiang madué tugelan sami berhasil masekolah tur polih genah dados PNS kéto setata pangaptin I Nyoman Saduné. Disubané tugelané sami sampun tamat tur pada polih genah magaé, wénten dados guru SD, wénten dados bingkil ring astra, wénten dados kontraktor, wénten dados SATPOL PP. Sami sampun polih genah, tan sipi demen kenehné I Nyoman Sadu. Kéto masé I Nyoman tamat SLUA Saraswati laut dadi sopir truk jurusan Jakarta, Surabaya, Kalimantan kanti ka Sumatra, yéning luas makeloné kanti a bulan mara mulih.
 Yéning polih gajih luas setata kasetor baang méméné. Anggona bekel sawai-wai mapan reramané suba tua. Pianak ané lén suba pada ngelah kurenan sayan ejoh suba, sayan engsap tekén awak sayan engasap tekén rerama, sayan engsap tekén tugelan ané nyekolahang bareng. Onya pada ngelah sakéwala cara raosé, i rerama ngelah pianak pepitu buka pitu nyidang idup tur masekolah sakéwala pianak pepitu tusing ada nyidang ngidupin rerama dadua. Kéto tuah idupé jani, taén dugasé masekolah I Nyoman Sadu ngidih bekel tekén i mémé, kéné raosné, “mé…tiang nunas jinah anggén bekel tur meli buku mapan tiang nénten polih upah ngumbah montor” kéné cawisné i mémé, “mai man ketelabahé malu mémé meju nyanan gogo ditu maan suba cai pipis.
 Jeg makesiab I Nyoman, tur ngaraos: seken to mé? Kedék i mémé tur mamunyi, “nawang apa maksud méméné mamunyi kéto, cai dadi jelema idup diguminé da pesan ngantungang raga ajak anak lén, mautsaha malu jemetang magarapan, ditu pasti cai ngelah bekel. Ngudiang ditelabahé mapan telabah ento genah toya, toya sané ngaé idup, sarwa sané maurip pastika madasar toya, yéning purusa pradané matemu, mémé kalawan bapa, pertiwi kalawan akasa matemu pastika metu toya tur makardi idup. Kéto artin raos méméné Man. Nyoman ajak mémé natakin idup diguminé uling pidan ento nyen bekel méméné tekén Nyoman. Da pesan engsapina apang tusing cai kéweh idup diguminé! Sasubané umur I Nyoman Saduné sawatara nem likur tiban, ia mongkar muatan maman siap Caroen Pokpan, ditu di jalan Gatsu Timur, jeg inget asané reramané ngelah braya di Ubung ditu lantas I Nyoman iseng-iseng malali jeg cingakina anak istri jegég manis sajan, ditu lantas makenalan, “gék sira peséngané dados tiang uning?”
“Ooo tiang… tiang mawasta Ni Putu Adiya.”
“Aduh luungné adané cara anakné manis!”
“Bih bli bisa gén, men bli sira pesengané?”
“Tiang madan I Nyoman Sadu.”
 Ditu lantas ngelantur ngaraos, “Putu sampun madué gélan?”
“Ah nu cerik bli, puun giginé nyen ngitungang gélan!”
“Sing ja kéto Tu, nyanan Putu suba ngelah gélan bakat lemesin.”
Mapan disampingné wénten anak lanang bagus sajan, kulitné putih, rambut kriting, awak cepak, lan cunguh mancung. Mara tolih ya makenyem. Tusing karasa sagét sampun jam dasa peteng, tiang ngidih tulung ajak Putu mangdané atehina ka tongos treké di Gatsu Timur. Ditu reramané Putu nunden Putu ngateh tiang, sasubané neked di montor treké, ditu lantas tiang nutugang raosné busan tur ngorahang demen ajak Putu. Putu ngarespon tur nyak sakéwala wénten saratné, kéné ia ngaraos, “bli yén bli nyak suud luas ngaba trek, tiang nyak ajak bli!” kéto raosné.
Nah Tu, tiang lakar suud nyopir sakéwala tiang luas malu buin cepok, buin puan gén teka uli Jawa.”
Seken suba cara panumaya teka uli Jawa lantas suud nyopir, tur ngaraos ajak reramané jumah lakar suud nyopir. I mémé ngeling sigsigan, tur i bapa sedih.
“Suud cai magaé Man apa nyen lakar ajeng!” kéto I bapa ngaraos.
“Nah Pa… buka bekel bapané ajak i mémé saenun tiang inget tekén tutur bapa ajak mémé tiang tusing ja lakar kéweh ngalih gaé.”
Sasukat ento lantas  I Nyoman Sadu maburuh di kargo, tukang ngepak barang ajak negen ngateh barang. Ditu lantas I Nyoman ajak I Putu nyepukang rasa, mesikang keneh lakar ngalaksanaang alaki rabi. Sakéwala nénten madué jinah. Maburuh buka sesenggakané ngalih balang ngaba alutan.  (*)I Nyoman Sadwika
staf dosén ring IKIP PGRI Bali.

No comments