Séks ring Kama Bang Kama Putih

Olih: IBW Widiasa Kenitén 

Kama Bang Kama Putih

Murdan Cakepan     : Kama Bang Kama Putih
Pangawi                     : I Madé Suarsa
Penerbit                      : Penerbit Paramita Surabaya, 2011
Tebel                           : vi + 122 kaca

Madé Suarsa ngamedalang pupulan prosa liris (gandasuri) sané kacitak antuk Pāramita,2011 Surabaya mamurdha Kama Bang Kama Putih. Manut murdhan prosa liris puniki ngindikang pamargin Kama Bang Kama Putih. Kama Bang sané malingga ring sang maangga istri kama putih malingga ring sang maangga lanang. Gandasuri puniki nénten mapilah malih. Wantah asiki murdhané Kama Bang Kama Putih. Sakéwanten, wantah jagi mingsalahang satua nganggén geguritan, kakawin, taler wénten mantra-mantra. Dadosné pamilahné matembang, makidung utawi makekawin.
Manut murdha Kama Bang Kama Putih, saking ngawit kantos kaungkur nyuratang paripolah kama bang matemu sareng kama putih. Patemoné punika wénten sané mautama wénten sané nilar sesana. Sané mamargi utama ngwetuang kaluihan. Sané mamargi nénten becik ngawetuang pikobet. Pikobet rikalaning wénten ring mracapada taler tatkalaning wénten ring Yamaloka.
St Sunardi (ring Katrin Bandel, 2006 :xii) ngutarayang séks punika indik lack, indik utsaha manusa sane dados sawitra sané nuldulin pikayunan. Kautamaan kama bang kama putihé punika nuldulin Madé Suarsa nglimbakang marupa kakawian. Ngwetuang kalangenan. Samaliha éling wéntené ring mracapada saking patemon kama bang sareng kama putih.
Kakawian puniki janten madué tutuwek mangda midep ngamel pigodan kama bang kama putihé. Wantah mrasidayang ngutamayang kama bang kama putihé, janten kulawarga marupa sentana suputra, pakraman jadi mamargi antar utawi utama.Paripolahé kamané sané kamargiang ring mracepada midep nungkalik sareng kapikolihang rikalaning wénten ring Yamaloka. Ring sekala rumasa becik, ring niskala ngawetuang pikobet. Sang kawi nyuratang karmaphala sané kapikolihang nganutin karmané suang-suang. 

Séks Ngwetuang Pikobet
Séks kamargiang olih sang kalingganin smara. Punapi malih sang sampun ngrajaswala utawi ngrajasinga. Séks punika ngumbara ring sang kaliputan tresna. Séks midep mecikang kauripané taler wénten ngawetuang pikobet ring angga, ring kulawarga, ring pakraman. Ring angga mawit saking séks sané nénten patut ngawetuang pinyungkan, sakadi HIV. Ring kulawarga mawit séks ngawetuang kulawarga rusak, mamitra ngalang, nyolong smara, sentana nénten malih kawirenga. Ring pakraman, séks ngawinang pakraman cuntaka. Indiké punika ngawetuang sentana dia-diu, sentana kakutang pracuma, sentana kaentungang ring tukadé utawi ring goté.
Nemuang smara sané nénten manut sulur utawi titi kamanusan sayan-sayan nglimbak. Séks sané nénten manut kasurat becik olih Madé Suarsa. Sapasira manten mrasidayang kagoda olih séks. Nénten ngawilang sampun mayusa lingsir punapi malih sané kantun aném janten pisan ngibehang pagrubédan kamané sayan kobet wantah nénten mawit saking angga éling gumanti pamargin kamané.
Pikobet kamané nénten ring mracepada kantos ka suargan. Pamargin karmaphalané sané ngawinang. Sang kawi sakadi ngaturang pamarginé ring mracapada katrima taler ring suargaloka. Pitarané kantun kabanda olih indria: …marikosa pitra istri jerit-jerit kerik-kerik sarirané busul besil kacungkil-cungkil, kaulir-ulir bor nguntil kantos ka bungkil, malih wénten bala-bala tegal penangsaran sada usil, lu panebukan ageng panjang kaambil, kapaksa leb ring sarira mategil pitra istri anom munggah daha cenil, doning sakéng alit ring mracepada seneng oneng asmara dudu sakadi ipil-ipil …(kaca 22).
Yusa lingsir, tetepak lingsir nénten nyurudang pigodan kamané. Punapi malih madué jinah katah, lali ring angga sampun mayusa. Yan rerehang nyaga anak istri sané wau pisan aném, puniki lian, mawit saking jinah anggén ngetus, ngoda pikayunan anak alit mangda kayun matemu smara. Anak alit kantun mayusa dasa tibanan kadadosang rabi mangda mamargi smarané sané ngrudug kadi blaburé. Wénten plecéhan séksual.: …Mas pipis inten umah uma pabrik montor mobil mbah puji kantos kirangan tongos,somahé jegég majilbab alep alus kadi sutra ulos,yusa nem dasa tiban liwat los, tangkah pipi sampun ngaasin ngaas- ngoos, kémaon minabko dané sampun treh tos, kantun taler doyan ngejos, ulat unggul di ongkos, ngrereh anak luh bajang kumaléjéng kumajaum roras tiban durung uning anak lanang kantun polos, sahasa kakodag kaoros, ring kamar kasur matumpuk kacelos kaceplos, anaké istri alit lolos kaplékos, daas – doos nenten ajebos… (kaca 33). 

Galah Matemu Smara
Matemu smara manut sang kawi mangda milah,milihin rahina sané kadadosang. Wantah manut rahina sané patut, ngatuang rasa smara sané utama taler ngawetuang sentana sané suputra. Nénten dados ngawag – ngawag. Rahina sané nénten kadadosang, sakadi purnama tilem, anggar kasih, budha kliwon, kajeng kliwon,tumpek. Rahina-rahina punika gumanti galah anggén ngrastiti ring Sanghyang Widhi Wasa. Rahina-rahina suci anggén nyuciang angga, utawi pikayunan. Nénten kapatutan anggén ngulurin smara :…tan kalugra déwa ngawag-ngawag makrida sanggama pamreman gonjang-ganjing, nuju rerainan tenget genting, purnama tilem anggara kasih budha kajeng kliwon tumpek lan patoyan asing-asing, kala ento cening prabhu patut masamadi meaning-ening, nanging, tiosan ring rahina punika sara cening ngonyang-onying, ngancab pangamuk sawunggaling, ngelus busana kancing… (kaca 77).
Kama wantah lumbar tan bina sakadi geni katiwakin minyak sayan-sayan pisan pangrubédané: …nuroja si bukit kembar kantun maleleh wus kasambléh kadengkek-dengkek, kaantek kabantek kauyek kabejek-bejek, magambahan rambuté panjang susut bucek blecek, cokor pupu rauh ka puser kari nulengék nek jenek, sampun sué angga sarirané saling angsek…(kaca 99).
Sang kawi taler ngaturang paripolah sang nganggén busana. Busanané sané tipis nyrangnyang nanginin kama putih, sang maangga lanang. Sané banget kémengang ka pura mapanganggé cendet, tipis . Kanten lekak bangkiang lekuk susuné. Betekan batis mangda kanten putih sentak. Ka pura gumanti mabakti boya mamérang angga punapi malih mamerang panganggé. Ring ajeng Sanghyang Widhi, wantah baktiné sané utama nénten kebayané :… Ulat- ulat nyak ka pura liu ajak nglimbak, makebaya buntut tipis ngering nyrancang sat tan matampak, sinah pedas lekak bangkiang lekuk susu nyangongak, makamben sutra alus gantut asibak, ngenahang betekan batis lan paané putih nyentak, kasuar kasuer negakin montor di jalan kebaya putih pérak makaca selem guak, jejég, nanging katon galak kadi magambel gilak, kadi nantangin lanang-lanang mangda gelis kajangkuak …(kaca 83).
Kama bang kama putih midep mamargi patut taler midep ngwetuang pikobet. Kamané sané malingga ring angga patut becikang anggén sarana ngastitiang angga taler ngrastiti ring Sanghyang Widhi. Smara patut ngawinang kulawarga, pakraman degdeg. Kama bang kama putih patut margiang manut sulur sastra.

NB: Rariptan puniki naanin kaunggahang ring Bali Orti (Bali Post)


IBW Widiasa Kenitén
embas ring Geria Gelumpang, Karangasem, 20 Januari 1967. Oneng ring sastra Bali klasik, sastra Bali modéren taler sastra Indonésia. Kakawian idané kawedar ring Bali Post, Buratwangi, Mémorandum, Warta Bali, Bali Aga, Majalah Sinar Agung, Majalah Éksprési, Bali Tribun, Pos Bali. Ngamolihang Hadiah Sastra Rancagé ring warsa 2006 antuk pupulan satua cutet Buduh Nglawang. Ring warsa 2015 ida ngamolihang Penghargaan Widya Pataka antuk cakepan Jero Lalung Ngutah.

No comments