Bog

Olih: Ari Dwijayanthi 

Sumber Gagambaran

 Raos ané tusing saja ento adané bog. Yén ada anak ané demen ngraos ané tusing ada apané ketah kasambat mogbog. Apabuin misi maimbuh ngédéngang awak, sinah suba adung.
Mogbog taler madué kakalih tetujon inggih punika becik lan kaon. Yén dibecikné ri kala mogbogin anak alit mangda nénten nakal. Ketah kaanggén satua-satua mauk lan baud mangdané anaké alit kadaut. Yén kaonné ri kala mogbogin anak liu, ngamaukin isin guminé bilih-bilih ngawé biuta.
Sakadi ketah kauningin mogbog punika sinalih tunggil pahan saking sifat-sifat manusané. Sané kabogbogin nénten uning ragané bogboginna. Santukan anak sané demen mogbog élah pisan ngéras-ngérasang raos, maleh-malehan raga, sakadi napi sané kabaosang punika wantah yakti-yakti wénten. Pantes ngaba sebeng, mapi-mapi sadu, sarasa déwékné ané paling sengsarané.
Mangkin, napi bédanné yéning wénten anaké ngangken déwékné keni pinungkan kayun sané nambet tekéning anak mogbog? Beban psikologis lan pengaruh saking lingkunganné wantah faktor utama sané ngawinang anaké punika sering mogbog. Santukan napi sané kaaptiang olih anaké punika nénten sida mapikolih. Sané kamanahin nénten prasida kalaksanayang, punika sané ngawinang anaké punika mogbog.
Mogbogin mémé, bapa, pekak, dadong, bli, adi, mbok, guru, dosén, timpal, atasan, punika wantah biasa. Nanging mogbogin déwék padidi tén bina sakadi mengkeb di galangé. Yéning sareng anaké tiosan i raga prasida ngéras-ngérasang raos, maleh-malehang raga, ngutak-ngutikang munyi, mapi sadu, mapi sebet, mapi paling sengsarané, ngantos anaké precaya. Nanging yéning tekén déwék i ragané punapi carané? Punapi carané mogbogin déwék padidi?
Yakti élah pisan yéning mogbogin anak tiosan. Napimalih ketah maakting di arep anak. Sinah pacang anaké precaya. Cara ngadep ubad, pasti manjur nanging tusing ada apané. Konyangan puyung. Sing misi apa.
Mangkin punapi carané maleh-malehan mangdané i raga nénten mogbog utawi nénten bes sesai mogbog? Yéning kamah-manahin patut i raga setata bersyukur tekéning napi ja sané sampun kapolihin. Inggihan punika kedik utawi abot. Tiosan punika, mangdané saking mangkin i raga mautsaha, ngeret indria, lascarya manampi napi sané katrima, lan nénten mapi-mapi utawi mabet-mabet ngaba déwék. Sampunang bes tegeh taler ngipi utawi ngaptiang sané tidong-tidong. Krana yén bes tegeh ngaba ipian, yén tusing bakat baan nyujuh sinah pacang kuciwa. Nah, saking rasa kuciwa punika metu lantas kayun sané boya-boya. Sakadi mogbog silih tunggilné. Yén sampun mogbog. Tusing ada apa. Gebug timpal. Kroda. Pamuputné biuta.Ari Dwijayanthi
sampun namatang S-1 lan S-2 Jurusan Sastra Jawa Kuno UNUD. Dané embas ring Kelating, Kerambitan, Tabanan, tanggal 21 Agustus 1988. Sampun ngawitin makekawian daweg SMA lan kakwiannyané kamuat ring Bali Orti (Bali Post) lan Médiaswari (Pos Bali). Sané mangkin dané dados pangremba rubrik Médiaswari lembar mabasa Bali ring Pos Bali Minggu. Ring warsa 2014 ngamedalang cakepan prosa liris sané mamurda “Blanjong” sané ngamolihang Widya Pataka saking Pémprov Bali.

No comments