Ngenceh

Olih: Ni Kadék Sudiastari
 
Gagambaran Olih Manik Sudra
Tileming sasih kapitu, lumrah kabaos Siwaratri, ramé bajang trunané ngelaksanaang jagra utawi megadang kanti maka lemah bolong. Buka tusing nyak ketinggalan, tumbén kabak tiang I Bracuk ngajakin maturan.
“Nyan maturan lang Dék”, kéto ya majakan.
“Kija gén bli?”
“Telaga Tista, Puseh, Dalem, ngidaang Kadék?”
Kenyakang masé, diastun laporan kondén pragat, gagaén numpuk, karérénang malu, sawiréh demen atiné mirengang ia tumbén nagih maturan. Mirib ia suba tobat, biasané pragat ngindengang jérégan dogén.
Gelisin satua, jani tiang suba suud maturan di TelagaTista. Mara cang menék onda, “Dék, anti jep nah, yang makita ngenceh,” kéto ya moraan sambila ngojog jlinjing. Maklum masé, minab dingin ané ngawinang. Buin akejepné, suud maturan di Pura Puseh biin ya maclepeh.
“Bin makita ngenceh léaké, anti dini nah,” kéto ia ngomong laut mklieng ka beté. Tiang ngepil ngantiang di ondané sambil gasgas-gésgés, sawiréh kanti kebus sikuné rebut legu. Kondén ada limang menit, sagét ia suba nengok. “Lang Dék,” kéto ia ngajakin tiang sambila nyatater onda.
Teked di Dalem, purané sepi jampi. Buka senggaké nyinyik tusing ada mentas. Tuah ada endihan dupa pakenyitnyit lad anaké maturan. Kasingguk sikuné sambil kisi-kisi, “Bli balik lang?”
“Sangkan balik? Nyéh Kadék?” kéto ia masaut mapi wanéné. Yén suluhin uli kliab sebengné, tiang nawang ia masi jejeh, nanging géngsi ngoraang takut, minab lek kén tatoné rénggah. Ditu tiang muspa sambil tolah tolih kanan kiri, kadirasa kijem jité sebilang ada mamunyi makrésékan. Usan muspa, kebétét bajuné apang énggal-énggal mejalan, sambil ngarimik bibihé masamadana, “Jero nuénang désa, tiang nyelang margi”. Ada sawatara limang tingkangan ngentasin sema, sagét buin ya saksak-siksik melitang kamben. Mara mauaban bibihné cang maorahan, jeg kesangglak munyiné baan gedeg basangé bes tusing san nawang situasi, “É Bli, kemu ba Bli ngenceh, nyanan pang kena baan ngingetin margané mulih!!!”Ni Kadék Sudiastari
embas ring Sibetan, 7 Séptémber 1993.Sané mangkin magenah ring Br. Dinas Telutug, Sibetan, Bebandem, Karangasem

No comments