Ngerayaang HUT RI Baan Lomba ‘Makan Krupuk’? Mih!

Olih: I Putu Supartika

Sumber Potrekan
“Ibi tengainé teka uli sekolahan, pianaké bincuh nagih beliang krupuk. Lakar anggona lomba makan krupuk ngemeriahang HUT RI koné di sekolahné. Méméné ané sedek nyait, jeg gubega apang meliang krupuk prejani. Sing dadi endénang, kanti awaké bareng grimutan basangé nepuk pianaké. Yén sing té pianak sayang ulian nunas kemu mai apang ada keturunan, jeg suba pingseg awaké paané,” kéto I Lecir ngrumuk di poskamlingé sambilanga ngebit-ngebitang buku seribu mimpi.
“Panak awaké masi nagih aliang guli ibi ker anggona lomba lari keléreng di sekolahné. Jeg semangat pesan pianaké. Buina, ia latihan lari kelereng ibi uli selidan kanti ngeremeng di jumah apang nyidaang koné menang,” kéto I Kejong nimpalin munyiné I lecir.
“Mih jeg parah. Sebenehné, awaké sing kakeneh baan, to nguda HUT RI rayaang baan lomba makan krupuk, lomba lari keléreng, panjat pinang, gigit koin? Padahal coba bandingang ngajak jasa para pahlawané. Kénkén ia berjuang apang Indonésiané nyidaang merdéka. Ia ngalain umah, ngalain pianak kurenan mélanin pertiwi. Sing perduli tekén ujan-panes, malahan ia sing perduli tekén déwék pedidi ané kanti ngemasin mati. Ulian ngutang-utang awak totonan Indonésiané nyidaang merdéka. To jani disubané merdéka, tuah karayaang baan lomba makan krupuk, lari kelereng, panjat pinang, gigit koin, muah lomba-lomba lénan ané sing bermutu? Jeg joh saih perbandingané. Kénkénang nagih maju yén menghargai perjuangan pahlawan dogén ondén bisa? Kénkénang nagih maju yén bisané tuah lomba makan krupuk, lari keléréng, panjat pinang, gigit koin ané sing bermutu totonan? Pantes suba generasiné jani liunan sing cerdas.”
“Mih Cir, da ento bes sangetanga. Diapin lomba makan krupuk, to silih sinunggil jalan anggon ngajain anaké cerik apang bisa lan biasa menghargai perjuangan pahlawan. Ento masi silih sinunggil jalan anggon ngameriahang HUT RI.”
“Men, sing ada lomba lénan ané lebih cerdas tekén ento? Masak HUT RI rayaang baan lomba makan krupuk! Mih déwa ratu.”
“Men yén manut tekén papineh cainé, kénkén sepantesné carané?”
“Gaé acara ané lebih bermakna, lebih berbobot ané ngaénang génerasi bangsané cerdas.”
“Contoné?”
“Contoné gaé lomba cerdas cermat kebangsaan.”
“Maksud cainé?”
“Badah, né suba conto génerasi bangsa sing cerdas. Cai suba silih sinunggil korban lomba makan krupuk, lari keléréng, lan panjat pinang totonan makané kéné dadiné. Lomba cerdas cermat kebangsaan to, artiné ngaduang kaduwegan ngenénin indik bangsa Indonésia. To mara cerdas lan berbobot. Jeg top to.”
“Mih, kénkén keneh cainé Cir? Cai sing taén tuturina tekén guru agamané ipidan dugasé masuk? I raga dadi jlema to sing dadi sombong. Ngelah kaduwégan ento anggon seperluné dogén. Da mapi-mapi misi ngaduang kaduwegan. Jelék to. Cai nawang petapan padi? Nyansan misi, ia nyansan nguntul. Sing cara cai, kaduwegan aduang. To sombong adané Cir. Yén kéné keneh cainé to ngusak méntal bangsa, ngajain génerasi bangsa ané tidong-todong. Ngajain génerasi bangsa dadi anak sombong. Yén manut awaké, to sing masuk bacakan anggon ngemeriahang HUT RI.”
“Badah, seken-seken suba cai korban lomba makan krupuk. Munyin cainé empuk, otak cainé isiné angin dogén.”
“Kénkén keneh cainé mamunyi kéto?”
“Kéné to Jong. Yén lomba cerdas cermat kebangsaan adaang, sinah pengetahuan ngenénin indik bangsané lakar nambah. Ia nawang ipidan Indonésiané merdéka, nyén-nyén dogén ané milu mélanin panegarané, kénkén sangkal nyidaang Indonésiané ené merdéka, ulian apa to, uli pidan perjuangané mulai, sinah isin otakné lakar ngaliunang, lan duweg dadiné. Daripada lomba makan krupuk, panjat pinang, lan lomba ané sing bermutu totonan tuah hura-hura dogén. Sing ada gunané. Mani suud lomba makan krupuk lan panjat pinang takonin nyén ané ngetik téks proklamasi, pragat pesautné sing nawang tekén kilang-kileng kejengat-kejengit. Sing rugi milu lomba makan krupuk lan panjat pinang baan dalih ngerayaang HUT RI, tau-tauné otakné embuh.”
“Oh kéto maksud cainé Cir? Mara awaké ngerti. Yén kéto awaké jeg setuju pesan ngajak cai.”
“Anak mula kéto sapantesné. Menghargai perjuangan pahlawan lan ngerayaang HUT RI to masi perlu perjuangan ané lebih Jong. Sing jeg aluh-aluhan cara lomba makan krupuk, tinggal makpak krupuk dogén. Perlu masi nganggon otak.”
“Beneh masi to Cir. Nanging ada ané ondén ngertiang awaké Cir?”
“Apané ondén ngertiang cai? Suba kanti makuah bibih awaké nyelasang tekén cai, ada masi ané ondén karesep baan cai?”
“Kéné Cir, apaké maca buku seribu mimpi masi masuk bacakan perayaan HUT RI ané cerdas Cir?”
I Lecir kejengat-kejengit sambil ngejang buku seribu mimpiné totonan.


No comments