Rasti (2)


Cover Novel Rasti
Rasti ngedeng korog-korogan méja malajahné. Cacep pesan limané ngedeng buku harian gelahné. Buku hariané ané mabasa Indonésia celepanga. Buku hariané ané mabasa Bali jemaka. Kebatanga. Tulisina.
Yén sing té ada tamiu, sing buungan tiang lakar nepukin kénkén Bik Luh Landri salah tampi. Tur, tiang lakar ngrasanin semped raosné. Tiang bani ngorahang kéto, tingalin tiang muané sekabedik maklieb barak. Paningalané jerirek-jerirek, nyiriang gedeg sayan makulekan di kenehné.
Yén sing té ada tamiu, sing buungan tiang lakar ngrasanin limané ngaplakin muan tiangé. Tiang bani ngorahang kéto, tingalin tiang lima kenawané mejek lima kébotné. Tiang bani ngorahang kéto. Uli Bik Luh Landri nu bajang, yén lakar ngaplakin tiang krana salah tampi lan gedeg, pasti mejek lima kébotné aji lima kenawané.
Patutné ituni tiang sing nungkasin Bik Luh Landri. Patutné tiang ngidih olas apang Bik Luh Landri ngorahin: saja apa sing tiang panak Gerwani. Ngidih olas sambil nyanggupang, yén nyak ngorahin lakar meliang durén lelima. Biasané yén suba idih olasin maimbuh sanggupang durén, Bik Luh Landri nyak ngorahin, apa ja takonin.
Tiang sing nawang, ngudiang tumbén tiang kéto. Ngudiang buka ada nguduhang tiang kéto. Ngudiang sing buka ané suba-suba, nyidaang tiang nales yén makita nyelag raos nyén ja ajak maraosan.
Ah! Parisolah tiangé ento makada tusing seken tiang nawang: tiang panak Gerwani apa tusing, buka ané sambata tekén I Sudiasih di kelasé ituni. Yén buin mani buin sig Bik Luh Landriné, sinah Bik Luh Landri sing nyak masaut. Sinah mamenol cara togog. Di lacuré, mara teka suba ulaha. Yén sanget lacuré, mara teka suba kaplakina pipiné lantas ulaha.
Nulis amonto, Rasti majadengan. Ngusapin mua. Ngunjal angkihan. Ngidem. Ngedat. Ngunjal angkihan. Ngagas bok aji bongkol pulpén. Ngucek paningalan aji tujuh lima kébot. Ngunjal angkihan. Maca ané suba tulisa sig buku harian gelahné. Bengong. Buin nulis.
Dugas Bik Luh Landri mareraosan ajak tamiuné, kurenané Bik Luh Landri ngorahin tiang madaar. Suud madaar tiang tuturina.
“Da nyangetang raos anak iri. Yén anak suba madan iri, ngelah dogen rerincikan jelék.”
Tiang sing bani nyelag. Tiang nawang, yén sedekan ngraos, laut selag, kurenané Bik Luh Landri sing nyak ngalanturang raos.
Buin kurenané Bik Luh Landri nuturin tiang.
“Malajah jemetang. Yén sing jemet malajah juara umumé sing buungan ilang.”
Majalan mulih, buin ané sambata tekén I Sudiasih di kelasé tuni makulekan di kenehné tiangé. Kruna panak Gerwaniné buka ombak pasih kebek makulekan di keneh tiangé. Kanti teked jumah nu makulekan.
Rasti marérén nulis. Nyekolang pulpén di duur méjané. Bangun uli korsi ané tegakina. Glindang-glindeng di kamarné. Dugas matindakan nganginang, nadaksara ia inget tekén Ketut Sudiasih. Nadaksara inget, irinné Ketut Sudiasih seken tawanga dugasé ia juara umum. Dugasé ento catur wulan panyumu di SMA. Dugasé ento ia kelas I. Ketut Sudiasih patuh masi: kelas I. Lén kelas.
Sayan makelo, irinné Sudiasih kapining déwékné sing emped. Nanging sayan nyangetang. Pang kuda ia simbingina, singguka, éwérina, pang monto ia mendep. Pang kuda timpal-timpalné nekedang, Ketut Sudiasih nyelék-nyelékang déwékné, pang monto ia mendep. Di kénkéné masaut:
“Sing ngrunguang jalema buduh!”
Rasti buin negak di duur korsiné. Nyemak pulpén. Buin nulis.
Yén keneh-kenehang, lénan tekén iri, pasti ada buin ané ngranaang, panyamaan tiangé ajak panyamaané I Sudiasih kanti magedegan. Yén keneh-kenehang, sing ada unduk I Sudiasih nawang tiang panak Gerwani. Dadi orahang sing saja. Sakéwala yén sing ada ngorahin di kapan ia nawang tiang panak Gerwani? Ané ngorahin sinah anak tua. Anak ané taén milu tur nawang dugas Gerwaniné nu ada. Ané ngorahin sinah nu mapagelahan ajak I Sudiasih. Sing apa anak lén ngorahin.
Yén ada unduk lén ané ngranaang panyamaan tiangé gedeg ajak panyamaané I Sudiasih, apa ya ento? Nyén takonin? Takonin I Bapak, kudu-kudu maan pasaut, pasaut sigug bakat tampi. Di lacuré I Bapak ngeréng. Di lacuré, gelemné I Bapak ngentah. Takonin I Pekak? Pasaut ané tampi buka ané suba-suba.
“Awak cerik da ngrambang ané tondén patut rambang.”
Yén sing kéto, buka ané suba-suba, I Pekak masaut:
“Ngudiang nakonang kakéto?”
Di lacuré I Pekak nyesed maimbuh ngopak.
“Dadi nakonang unduk kéné, nyén ngorahin. Orahang. Yén sing nyak ngorahang lakar cepétin tebongné aji katik sampat duk.”
Takonin Pak Nyoman Sudiastra, adinné Bik Luh Landri? Sing ngalih gaé. Sing pasaut ané bakat, Pak Nyoman Sudiastra, yén takonin, sing dadi singang pasti nélpun Bapak. Suud kéto sing dadi singang lakar tegakanga tekén I Bapak. Lantas matbat aji raos sing dadi dingehang baan koping tur nyakitin keneh.
Bales ujané ané buka téngkobang uli langité ngranaang Rasti suud nulis. Di subané nyekolang pulpén, Rasti matingtingan uli tongosné negak. Nolih jendéla. Matindakan. Teked di jendélané limané ngedeng gréndél. Dugas jendélané mampakan tepukina ujan ngréjég tan papegatan. Munyinné sanget gati matimpal koosan angin baret.
Nyadahang awak sig kosén jendélané, masidekep, Rasti bengong. Rasaanga, ujané buka nandanin kenehné. Nandanin ka ampik umahné tur buka ngorahin apang nyatuain kénkén telung tiban ané liwat ia nglagasang awak nakonang méménné tekén bapanné. Rasti buka nyatuain ujané. Sakéwala sing dugasé ia nakonang méménné ané satuaanga. Pasaut bapanné tur salanturné ané satuaanga.
Ujan, kéto ia ngrasaang déwékné ngraos, kéné bapan tiangé masaut.
“Mémén Rastiné ngalahin Rasti ulian gelem sanget dugasé Rasti mara matuuh kutus bulan. Yén sing pelih dugasé ento, bulan Januari 1965.”
Buin Rasti ngrasaang ngraos, nglagasang awak tiang nakonin bapan tiangé unduk potrékanné i mémé. Bapan tiangé nyautin aji:
“Suba borbor Bapak makejang, sebet pesan Bapak sabilang ningalin potrékan mémén Rastiné.”
Rasti, buin ngrasaang ngraos, ujan, sesed tiang bapan tiangé, apang nyak ngorahin nyén adan mémén tiangé. Sing pasaut ané tampi tiang. Tawang ujan, nadaksara bapan tiangé seming. Peluh ngecah sig ragané sayan makelo sayan bancar. Ragané ngejer. Dugas bapan tiangé bah, tiang nyerit. Pisagané pasrangkeb teka. Malaibang bapan tiangé ka rumah sakit. Buin telunné, mara tiang nawang, bapan tiangé kena sakit jantung.
Ujané sayan bales. Anginé sayan santer. Munyi makoos kadi ngebekin gumi. Buin, buin Rasti ngrasaang déwékné ngraos. Ujan, ujan, di subané nem bulan liwat, buin tiang makita nakonang adan mémén tiangé. Buin tiang makita nakonang potrékan mémén tiangé. Sing bapan tiangé ané takonin tiang.
Panyumu Bik Luh Landri takonin tiang. Pasautné kéné.
“Bibik sing bani ngorahin yén sing bapan Rastiné maang. Buat potrékan mémén Rastiné abidang bibik sing ngelah.”
Lantas, Pak Nyoman Sudiastra takonin tiang, pasautné kéné.
“Pak Man sing bani ngorahin Rasti.”
“Ngudiang Pak Man sing bani?” tiang nyelag.
“Pak Man suba masumpah sing lakar ngorahin Rasti, satondén bapan Rastiné maang. É saja. Potrékan mémén Rastiné, abidang Pak Man sing ngelah. Lamun Rasti dot pesan nepukin potrékan méméné, lakar télpun Pak Man jani Bapak Rastiné.”
Ujan, ujan, ujan, marasa pocol, tiang majanji di keneh suud lakar nakonang mémén tiangé. Suud nakonang adanné. Suud nakonang potrékané. Sakéwala ituni, janjin tiangé piwalin tiang. Kapin ané takonang tiang tekén Bik Luh Landri, sing adan mémén tiangé. Sing potrékan mémén tiangé. Kapin ané takonang tiang: saja apa tusing panak Gerwani. Buka ané sambata tekén I Sudiasih. Jalema ané iri setata tekén awak tiangé. Jalemané jegég nanging solahné sing jegég. Solahné bocok maklecok.
Ujané sayan-sayan bales. Anginé sayan-sayan makoos. Munyin ujané lan koosan anginé ané saling sautin katimbalin baan kerugé ané nadaksara makuug di langité. (Masambung...)


IDK Raka Kusuma
embas ring Getakan, Klungkung, 21 Novémber 1957. Dané nyurat makudang-kudang puisi mabasa Bali, satua bawak, esai basa Bali, miwah novélét mabasa Bali. Lianan ring punika, dané taler nyurat puisi, cerpén, lan ésai mabasa Indonésia. Kakawian-kakawian danéné sané mabasa Bali kawedar ring Bali Orti (Bali Post), Médiaswari (Pos Bali), Bali Aga, Jurnal Kawi, miwah Canang Sari. Lan kakawian dané sané mabasa Indonésia kawedar ring Bali Post, Nusa Tenggara, Karya Bakti, Warta Bali, Nafiri, Warta Hindu Dharma, Minggu Pagi, Kedaulatan Rakyat, Mimbar Indonésia, Suara Nusa, Pikiran Rakyat, Suara Karya, Sinar Harapan, Berita Buana, Républika, Singgalang, Analisa, Cak, Kolong, miwah Romansa.Ring warsa 2002 dané ngamolihang Sastra Rancagé antuk baktin ipun ring pangembangan sastra Bali malarapan antuk Majalah Buratwangi lan taler 2011 antuk kakawiannyané sane mamurda “Sang Lelana”. Ngamolihang Penghargaan Widya Pataka saking Gubernur Bali warsa 2012 antuk cakepané sané mamurda “Bégal”. Sareng pangawi saking Karangasem dané ngwangun sanggar sané mawasta Sanggar Buratwangi, lan dané taler dados silih sinunggil pangremba ring sanggaré punika.

No comments