Cabé-cabéan

Olih: I Madé Sugianto

Ketut Lépo menék pangkat dadi kepala sekolah. Mara aminggu negak di korsi pimpinan sekolah, sirahné kerasa belah. Liu sajan maan sadu utawi masalah kerana solah muridné ané soléh. Murid-muridné setata magerangan tunangan. Apabuin jani di korané sawai ada orti murid bolos uling sekolah juk Tibum kerana matunangan lan mamunyah nglonggong arak. Ada masé murid juk Tibum kerana masomahan di warnét. Uling kantong siot muang tas muridé, Tibumé maan kondom, ada ané tileh, ada masé lad maanggo.
Pengeng kenehné Ketut Lépo pacang namtamin nincapang kaweruhan muridné. Mirib aab jagat cara janiné, murid-muridé liunang ngitungang ané boya-boya bandingang paplajahan di sekolah. Nyumunin dadi kepala sekolah, ia nitahang para guru apang nuréksain muridné. Meriksa tas lan HP murid-muridné. Dugas ento, guruné liu makatang HP misi film blue. Di tas muridné masé maan pil KB lan kondom. Kala nuréksain HP, murid-muridné protés. Dugas ento liang kenehné Ketut Lépo kerana kerana murid-muridné bani mesuang papinehné nganutin démokrasi.
“Pak, titiang nunas mangda bapak malaksana sakadi dacin, apang wénten keadilan. Nguda HP murid-murid dogén ané katuréksain? Pinaka Ketua OSIS, titiang patut mélanin anggota. Titiang nunas sané adil, mangkin HP bapak lan ibu guruné mangda katuréksain! Titiang lan anggota OSIS jagi nuréksain yén sampun bapak kepala sekolah micayang,” ucap Ketua OSIS ané maadan Putu Bagus Asmarajaya.   
Ketut Lépo pinaka kepala sekolah anggut-anggut cihna cumpu tekén papineh lan penagih ketua OSISé. Ipun matutang papineh OSISé, apang tusing nuréksain HP murid dogén, HP guru masé pantes balinin. Kepala sekolah lantas nitahang angga OSIS nuréksain HP guruné. Prajani pak guru lan buru guru paling lan kabibil. Makejang mautsaha ngusap gambar lan film jaruh di HPné soang-soang.
“Sampunang dumun mecil-mecil HP. Genahang ring bangku paling arep,” titah kepala sekolah.
Sarasa baat batis guruné matindakan lakar ngejang HPné di méja ané suba kasediaang engsér olih angga OSISé. Angga OSIS lantas malinin lan nuréksain HP para guruné. Liunang HPné misi film blue. Bu guru lan pak guru paturu demen nyimpen film blue. Kéto masé nyimpen gambar-gambar jaruh. Kepala sekolah nitahang para guruné ngusap gambar lan film jaruhé ento.
“Dong dayanin, HP guruné masé misi gambar lan film-film jaruh. Mirib muridé nempa guruné kerana guru ento patut kagugu lan katiru. Dong murid-muridé nyimpen film blue baan niru guruné. Badah pendidikan moral suba usak, mula pantesné jani ngawitin révolusi mental. Pendidikan Moral Pancacila lan Penataran Pé empat (P4) patut buin ajahin,” ucap Kétut Lépo di keneh.
Klecet-klecet bibihné Ketut Lépo ngenehang HP timpal-timpalné ané liu misi gambar lan film jaruh. Aget dinané jani ia tusing ngaba HP ka sekolah. Tumben pesan ia engsap ngaba HP ulian maénggal-énggalan majalan ka sekolah. Pinaka kepala sekolah ia mautsaha paling simalu neked di sekolah apang dadi tatuladan tekén murid lan guruné. Kéto carané ia nyontohang disiplin tekén murid muang guru.
“Mih, Déwa Ratu Agung. Aget titiang tusing ngaba HP ka sekolah dinané mangkin. Yén ngaba HP tur turéksanina tekén murid-muridé sinah barak biing muan titiangé. Baas kadaut malali ajak cabé-cabéan, dugas padaduanan di kamar bakat rekam nganggon HP rikala mabarong-barongan. Suksma Hyang Widhi, ada agetné titiang pikun. Pikuné makada titiang tusing ketara mamitra ajak bajang cerik. Kikiki, mapan titiang selamet, malih jebos titiang ngaturang nasi bé guling abungkus. Kanggéang Ratu Betara polih ayab-ayabné dogén, titiang nyurud jaen-jaenné. Kikikiki.”
Mara sajan nylélég tur maan nyriep di korsiné, Ketut Lépo ningeh jelanan ruanganné kagedig.
“Ngranjing!”
“Om Swastyastu pak. Titiang jagi nunas galah, santukan wénten kaberebehan silih sinunggil siswi,” ucap guru BK.
“Inggih. Rarisang malinggih!” ucap Ketut Lépo tur nitahang guru BK kasarengin siswi miwah reraman siswiné matamiu ka ruanganné.
Guru BK nyritayang, silih sinunggil siswiné juk Tibum kerana bolos uling sekolahan. Dapetanga siswiné ento padaduanan di kamar kos-kosan ajak murid muani maimbuh nglonggong arak. Makadadua murid ané malénan sekolah ajaka ka kantor Satpol PP tekén Tibumé. Reraman muridé masé katitahang teka ka kantor Satpol PP apang nuturin pianakné soang-soang, apang tusing bolos rikala jam paplajahan di sekolah.
“Cutetné titiang nunas, pecat pianak titiangé saking deriki. Pang ten aduk sera aji kéténg, lek titiang nglemeng nangkil meriki baan laksanan pianak tiangé ané usak. Yén ten kerasin alit-alité mangkin kéwéh pisan nuturin. Lek titiang ngelah pianak buka kéné!” ucap reraman muridé rikala guru BK suud nuturang unduk kaberebehan muridné.
“Alon-alon dumun mikayunin, bu. Sampunang brangti sakadi punika,” atur kepala sekolahé.
“Titiang masé lek ngelah mémé sekadi niki, pak. Pang kuda kadén sampun juk Tibum. Nyabran Sukra ketara mamitra di bungalow. Pegawai negeri napi niki, sabilang Sukra ngitungang mamitra!” pianakné tusing nyak kalah.
“Ih, melahang bungut nyainé ngomong!” saut méméné tur ngegés muan pianakné.
Kepala sekolah muang guru BK mautsaha melasang mémé lan pianak ané makanda.
“Cingakin pak, yén kéné tingkah muridé sinah ngaénang sekolahé cemer. Ngajak rerama dogén bani tungkas, apabuin ngajak guru. Pecat, pang ten kadung tuman!”
“Icang kéné ulian mémé tawang! Taén mémé urati tekén pianak. Sesukat bapa ngalahin, tingkah méméné majemu cara anak bajang. Mideh ngalih kaung. Pesu malali cara anak bajang, nyaluk celana bawak, mabaju you can see, nak tua, nak teruna ajakin mémé pules. Tunangan tiangé masé ajakin mémé pules, luwung solah méméné buka kéto?!”
Kepala sekolah ngancan bingung, serasa maempugan sirahné nepukin murid lan méméné mayegan di ruanganné. Bingung kerana ia taén nganggon mémén muridné ento. Dugas ento tepukina mémén muridné ento ngetis di halte malun sekolah SD, kabenengan dinané ujan bales maimbuh angin baret. Iseng ia nawahin numpang di mobilné, kerana dinané suba sanja, bémo langah liwat ditu. Luh mabaju coklat PNS ento menék ka mobilné. Ngortaang montorné sing nyak idup baan businé kena yéh ujan. Pianakné masé sing nyidang nyemput kerana ada paplajahan ékstra di sekolah.
Di tengah mobilé padaduanan ngorta kangin-kauh, kapah-kapah nyrémpét satua jaruh. Marasa nyambung, Ketut Lépo lantas méngkolang pajalan mobilné, ngandegang majalan mulih nanging nyinggahang ka bungalow. Neked di bungalow, mobilé langsung macelep ka garase. Petugas buangalowné lantas nekepang garasané nganggon langsé malakar aji rot-rotan penyalin, ketah kasambat keré. Tuun uling mobilé, Ketut Lépo lan timpalné maénggal-énggalan macelep ka tengah kamaré. Tusing ada satua apabuin, makejang paturu ngerti apa pantesné kalaksanain. Ujané bales ngécék di sisi ngemu angin dingin, di tengah kamaré anget maimbuh mapeluh.
“Titiang nunas, pecat utawi pindahang pianak titiangé saking deriki!”
Tangkejut Ketut Lépo ningehang pangidih mémén muridé ento. Prajani ingetanné sambrag rikala ngenehang dugas maromanan. Ia tusing nyidang ngengsapang mapan kaliwat jaen. Saihang tekén ajeng-ajengan, timpalné ento dueg ngracik, basané genep ané makada ia setata makita ngajeng maimbuh. Malénan tekén reracikan somahné jumah, setata nyem létég ajeng-ajenganné. Di pasaréan serasa pules nimpahin gedebong. Nyem.
“Pang ten sangkaning pianak titiangé sekolahé cemer……” tondén pragat omonganné suba kacalung tekén pianakné.
“Bani bapak mecat titiang, filmé niki jagi kasebar!” ucap muridné sambilanga nujuhang HP.

Antosari, Redité Umanis Menail, 8 Maret 2015


I Madé Sugianto
embas ring Tabanan dina Wraspati Wagé Sungsang (Sugihan Jawa) tanggal 19 April 1979. Dané ngawitin nyurat sastra Bali modéren ring warsa 2009, lan malih awarsané dané sampun prasida ngamedalang cakepan sané kapertama mamurda “Bikul” lan kalanturang antuk cakepan sané kaping kalih mamurda “Préman”. Ring warsa 2009 dané ngwangun penerbitan sané mawasta Pustaka Éksprési sané sampun nerbitang makudang-kudang cakepan napiké cakepan mabasa Bali wiadin basa Indonésia. Polih hadiah Sastra Rancagé ping kalih inggih punika warsa 2012 bidang jasa lan warsa 2013 antuk novél sané mamurda “Sentana”. Sané mangkin dané makarya dados wartawan Harian Umum NusaBali.

No comments