Puisi-Puisi I Putu Wahya Santosa; Pondok Pitutur


Gagambaran olih Supartika

Pondok Pitutur

Lampah titiang
Kadi kalangen
Ngalap sekar lango
Ring taman kawi
Ngaruruh lawat
Kruna-kruna metalang
Sane ngendih dumilah
Saksat samar masunar
Dados damar manah peteng
Yadiastun pongah
Lampah titiang
Kabaos mapi-mapi
Réhning mula tan uning napi-napi
Tan weruh ring basa sepi
Nanging yukti
Titiang wantah madasar ajerih
Doning basa sang sunari
Sané setata ngicen pitutur
Ne mangkin tan bina kadi kulkul kubu
Tulus nrungtung kéwala puyung
Tan wénten rungu

Lampah titiang kalangen
Majalan nyujur pondok pitutur
Réhning ajerih
Méhméhan lawat titiang
Pacang kauluh i kalantaka
Ampura,
Minabang niki nenten kadi mapi-mapi

2016Piteket Polos ané Lekad di Pondok Pariselsel

Kenyir tiang
Kelem
Di kenyem purnamané pawah
Sakakatih
Akah pangacep idupé
Kauluh tatu
Kauyak api yéh mata

Lemah peteng tiang masarin tanah
Kakepung lampah i kalantaka
Ané ngemit tindakan batisé
Sebilang bucu

Ring dija malih
Ngruruh genah
Anggén matembang liang
Duh, diolas jani tiang ngidih tulung
Baang tiang ngidih rurung
Apang nyidayang tiang ngembahang sakancan tatu alpaka
Ané lekad uli tukad angkara
Dumadak makejang lakar anyud
Nanging, kénkén abeté apang gangsar matindak
Yén napet déwék suba nyalempoh apit batu?
Katusuk kruna di awak padidi
Ané mangan kaliwat sidi

Dija ada unduk lakar nepuk langit galang
Yén langit kenehé suba tangkeb gulem raja
Sebilang wai

Duh jero,
Sesai tiang buduh
Ngumik-ngumik panumadian
Ngeragrag raos ané tuara ja nyatuayang unduk
Ulian di petengé ngipi gulgul sarwa aéng
Mamunyi tiang cara sedeng
Nanging yukti
Niki wantah tatu
Tatu yéh mata
Nglekas dadi api
Api yéh mata
Morbor raga patelasan
Durus piragi
Tangis ring taru aksara
sewai-wai ngicen tiang tutur polos
ané sanget mapinunas
apang tiang liang
apang tiang polos
nuutin kenehé bajang
nanging kénkénang
tiang nyuudang selselé ané kutang-kutang?

2017Piteket 1 *

Cening sané embas
Saking ketélan toyan panon Ida Hyang Baskara
Matiti pamargi pawana
Medal makta satua
Nganggén busana sarwa aksara
Akasa-pertiwi
Telebang cening makérti
Maguyang di sastrané
Makolem di lontaré tan patulis
Mangda sida anggane galang macaya
Kalinggihin sang hyang taksu aksara
Sabdané sida dados sasuluh
Lawat ring raga
Pagehang lampahé
Nugtug ombak gumi
Apang ada buin mani
ané lakar bekelang mulih
bareng-bareng mapunduh ngajak bapa
di pondok embangé

2016
                                                         
*) Puisi puniki molihang juara I pacentokan nyurat puisi sané kalaksanayang olih Suara Saking Bali rikala peringatan Hari Pendidikan NasionalPiteket 2

Cening, yéning pradé cening lakar majalan
Eda pesan cening engsap tekén lawat
Sawiréh lawaté ané ngicén cening rurung
Apang sida nugtugang pajalan tuuh

Cening, yéning pradé cening matindakan
Eda pesan engsap masuluh tekén lawat raga
Sawiréh lawaté ané pedas ngicén piteket
Unduk bekel karma panumadian
Yadiastun pajalan ceningé suba joh
Sakéwala lawaté tuara lakar sida ical
Matanem di sebilang enjek-enjekan pajalan ceningé

2016I Putu Wahya Santosa
alumnus Jurusan Pendidikan Bahasa Bali sering nyurat puisi Bali modérn lan ésai basa Bali sasuratané sampun kawedar ring Bali Orti lan Médiaswari.

No comments