Dagang Yéh Sénggol Klungkung

Olih: I Madé Oktayana Putra

Gagambaran olih Supartika

Suba kudang yéh kadén adepa tekén Luh Darmi, suba kudang ilehan kadén Luh Darmi nuut pajalan idupné ngadep yéh di Sénggol Klungkung. Suba kudang dagang kadén melinin Luh Darmi yéh, ia teg-teg tekek tekén geginané madagang yéh. Uli nyaluk sandikala ngantos sawatra jam sia peteng Luh Darmi seleg tekén geginané. Pajalan idupné madagang yéh suba majalan uli Luh Darmi mara mayusa kutus tiban mawit ubuh katingalin mémé bapa. Mémé lan Bapané Luh Darmi ngalahin ngusi sunia ulian sakit malaria, koné kena tugas nu ngubu di galian C Tukad Unda.  Ento mawinan Luh Darmi idup ngajak Dadongné ané madan Dadong Sénggol. Dadong Luh Darmi suba mayusa ulungdasa tiban, kéwala enu masih ceteng, seleg nyalanin hidup maburuh lan madagang yéh di Sénggol Klungkung. Ento mawinan Dadong Ni Luh Darmi kaukina Dadong Sénggol.
Bulané nu ngentér nyilibang Sang Hyang Surya sisi kangin, Dadong Sénggol ngamalunin bangun lakar nyalanin geginané sawai-wai. Ngadébrasang bayunné ngalahang dingin ané setata nyaputin manusa, lantas mangunin Luh Darmi lakar ajaka ka peken Galiran ngalih pangupa jiwa.
“Luh-Luh bangun énggalin guminé suba lemah, mai jalan luas jani ka peken, Luh!” Kéto Dadong Sénggol mangunin cucuné.
“Nah Dong, adéngin malu buin abedik Dong, apa né peningalan tiangé nu kiap sajan Dong, dibi peteng tusing ngidang masaré baan hujané bales lan dingin guminé, Dong,” masaut Luh Darmi sambilanga menahin saput ané suba sayan bréngbéng
“Da biasanga males kéto Luh, yén sing magaé ngalih pipis, apa lakar anggon bekel masuk Luh”
“Dugas dibi kadén suba Dong, uli semengan nganti sanja tiang magaé, Dong. Ditu di peken semengné,  sanja di sénggol, Dong,” pasaut Luh Darmi.
“Yén magaé sing dadi baan acepok Luh. Nah lan mai bangun barengin Dadong, nyanan mertané telah ilang amah kiap, Luh”
“Nah-nah Dong, tiang jani bangun, lakar masugi malu, Dong,” Luh Darmi masaut sambilanga éncol ngojog kamar mandi, galahé ento sawatara jam pat das lemahé. Dadong Sénggol lan Luh Darmi mataki-taki lakar ka peken Galiran. Mamodal baan keranjang ané abana tekén I Dadong Sénggol lan Luh Darmi lantas majalan uling umahné di Kamasan ka peken Galiran maburuh dadi tukang suwun.
Rikala masan ujan cara jani, sinah geginan Luh Darmi madagang yéh di sénggol Klungkung kapah jemaka, ia lan Dadongné inceg semengan bangun lakar maburuh di peken Galiran. Biasané  geginan madagang yéh jalanina rikala sanja di sénggol Klungkung.
Luh Darmi yadian mara mayusa roras tiban, sedeng kelas nem di SDN 1 Kamasan, ia suba biasa nyemak gaé buka kéné tuah anggon ngalih bekel masuk lan anggona pangupajiwa sawai-wai.
“Luhh kemu laku badaja, Luh di motoré ané ngaba bawang, maburuh nyuun, Dadong lakar badelod di motoré ané ngaba buah-buahan Luh,” kéto Dadongné ngorain Luh Darmi sambilanga éncol majalan ka sisi kelod.
“Nah Dong ...!” éncol masih Luh Darmi ngajanang. Luh Darmi lan Dadong Sénggol mapalasan, pada-pada ngalih langganan biasané.
“Luh, adi mara mai, uling tuniang Mé Adé suba ngantosan, mai lan barengin Mé Adé né aba dagangané ka tengah pekené!” Mé Adé, juragan bawang uling Songan Kintamani, sané suba biasa ngadok Luh Darmi anggona tukan suwun.
“Nah Mé Adé, tiang jani ngaba ka tengah,” kéto Luh Darmi nyautin munyi Mé Adéné ento sambilanga maootan nyuun bawang.
Ngangsan semeng guminé, sayan inceg Luh Darmi bulak balik. Suba kudang suwunan kadén ia maan ngaba bawang ka tengah pekené. Sagét suba telah bawangné Mé Adé. Tusing marasa galah masi suba jam setengah nem. Luh Darmi ngéncolang kemu jani ngalih Mé Adé.
“Mé Adé, suba telah baan ngajang bawang Méméné, tiang jani lakar mulih Mé, lakar masuk. Soma jani, Mé tiang giliran pikét satondén upacara,” Luh Darmi netesang ajak Mé Adé dagang bawangé ento.
“Nah mai naké Luh, né pang ada bekelang masuk!” Mé Adé  nyangjag lantas  sambilanga ngenjuhang pipis dasa tali rupiah.
“Ngih suksma, Mé, tiang ngalih Dadong malu, lakar maorahang mulih apang tusing paling aliha bénjep.” Majalan lantas Luh Darmi ngelodang ngalih Dadongné.
“Dong....Dong...., dija  Dadong, kéweh sajan alihin,” Luh Darmi ngamikmik baan raméné di peken. Paling kipekané ngalih-alihin Dadongné. Makleteg Luh Darmi inget tekén pabesen Dadongné, “Oh saja, Dadong  di dagang buahé, kemu dogén alih, ngujang dini kipak-kipek di dagang basa-basané.” Ngéncolang lantas Luh Darmi kemu ka dagang buahé.
“Dong, tiang lakar mulih malunan, jani tiang dadi pikét patut masuk semengan mabersih-bersih di sekolahan,” kéto  Luh Darmi maorahan disubané matemu ngajak Dadongné.
“Nah Luh, kemu naké adéng-adéng Luh, nyanan sanja, ingetang, tulungin Dadong madagang yéh di sénggol Luh,” saut Dadongné ngingetin Luh Darmi. Majalan lantas Luh Darmi, mulih mataki-taki lakar masekolah.
Neked jumah, sada gagéson Luh Darmi manjus apang tusing kasép ka sekolahan. Pipis dasa tali rupiah, pis ulian maburuh ento dogén bekelanga masuk. Uli  jumah suba mapineh-pineh. Pipis dasa tali, lakar tabunganga lima tali, lakar belianga nasi jénggo di kantin sekolah limang tali. Ia jani suba ngelah tabungan ulian maburuh sawatara telung atus tali rupiah. Luh Darmi setata inget tekén pabesen Dadongné, “Ngalih gaé selegin Luh, apang ngelah tabungan, ngelah pis da anggona madar dogén.” Ento ané setata anggona pepineh tekén Ni Luh Darmi.
Di jalan lakar ngujur sekolahan, Luh Darmi macunduk ajak timpal-timpalné. Ia lantar bareng-bareng majalan masuk.
“Luh dadi kubil kéto paningalan Luhé? Ngangsan wai tolih tiang sayan nyelemang sisin paninggalan Luhé, magadang gén gaéné né Luh ?” matakon timpalné.
“Aing Tut, tiang suba biasa bangun daslemahé, biasa marengin Dadong ngalih bekel masuk, Tut” Luh Darmi nyautin patakon Tut Ayu, timpalné ané masih kelas nem.
“Beneh mara majalan, undap-undap tepukin tiang. Nyanan teked jumah masaré malu Luh apang tusing gelem”
“Nah Tut, suksma,” Luh Darmi masaut banban. Kerana majalan sambilanga ngorta sagét suba teked di sekolah. Makejang muridé pada itep ngulati geginan sisya sadurung ngawit malajah. Ada ané nyampat di natah sekolahan, ada ané ngepél, ada ané mersihin WC, lan ada masih ané milpilang buku di perpustakaan. Makejang itep magaé yadian guruné mara abedik teka.
Di subané tengai, suud nerima paplajahan, Luh Darmi éncol mulih, masalin baju laut ngojog pasaréan, masaré apa buin paninggalané tusing katanggehin kiapné.
“Luh bangun....bangun, Luh, madaar malu né suba sanja. Suud madaar ajaka  ka sénggol, Luh!” Dadongné mangunin Luh Darmi. Sakéwala kondén masih nyidaang kedat  Luh Darmi, wiréh baan kiapné.
“Mai Luh bangun”
“Emm, éngkén Dong, paningglan nu kiap sajan, Dong” pasaut Luh Darmi sambilanga uab-uab.
“Mai Luh, da malesé baanga ngeraja di awak iluhé, Dadong suba tua, enu masih seleg kéné luh”. Kéto Dadongné ngentenin Luh Darmi, apang bangun nyak madaaran lan seleg magarapan.
“Nah Dong, tiang, lakar madaaran malu antos jep, Dong! tiang masugi malu,” sada ngéncolan Luh Darmi ka kamar mandi.
Sayan sanja, nyaluk sandikala Luh Darmi lan Dadong Séngol suba neked di sénggol Klungkung numpang ojék. Di sénggol masandekan ajak dadua negak di betén punyan ketapangé sambilanga pada-pada ngisi émbér. Sénggol Klungkung tuah mabukak rikala sandikala, mawinan semengané tongos sénggolé dadi panambangan mobil angkot. Di subané sanja magingsir lantas teka dagangé seka besik, pasliweran ngalih tongos manut dum-duman. Liu ada dagang dedaaran ditu, sinah makejang merluang yéh ané lakar anggona ngumbah piring gelas muah ané lénan. Ada dagang srombotan, dagang nasi, dagang bakso, muah ané lénan, kéto masih ané mablanja masih liu pasliwer milihin dedaaran ané jaen.
Dadong Sénggol lan Luh Darmi ngajangin yéh uli tongosné nyemak abana ka dagang-dagang langganané.
“Luh Darmi, mai aba yéhé a émbér Luh!” pasaut dagang srombotané ngaukin Luh Darmi.
“Ngih, Mé Ayan, niki yéh bek aémbér, Mé,” Luh Darmi ngéngalang ngabaang yéh
“Nah dini turuang a émbér malu Luh, bénjep lamun telah, kar kaukin buin Luh”
“Ngih, Mé Ayan” saut Luh Darmi, lantas buin ngalih yéh seka aémbér  abana ka dagang-dagang ané ngaukin.
Kéto geginané Luh Darmi ajak Dadongné sabilang sanja di Sénggol Klungkung. Tusing ja bayaha baan pipis dogén yéhné, kéwala ada masih dagang ané lénan ané ngemaang dedaaran, sinah Luh Darmi lan Dadong Sénggol dimulihné pipis ngaba, dedaaran masih ngaba.
Risedekan majalan mulih, Luh Darmi maan matakon ajak dadongné, “Dong, suba makelo masih Luh bareng ajak Dadong kéné madagang yéh di Sénggol Klungkung, sujatiné anak ngujang Dadong ngalih geginan ngawai madagang yéh buka kéné?” Makenyem Dadong Sénggol lantas masaut, “Madagang yéh apang tis Luh,” amonto dogén pasaut Dadongné.
Ngangsan bingung jani Luh Darmi, lantas ngalanturang buin matakon, “Adi tusing madagang ané lénan, Dong?”
“Kéné Luh, yéh sinah ngaénang hidupé tis, Luh. Luh merasa tusing rikala Luh nyuun yéh, tis rasané sirah Luhé. To suba ngawinan di guminé né nyansan panes buka kéné, iraga suba sapatutnyané ngabaang ané tis-tis, tis uli padéwékan ngantos tis ka anak ané lénan”. Kéto pasaut Dadongné. Luh Darmi tusing sida ngaresepang munyin dadongné. Ningalin cucunné bingung, Dadong Sénggol lantas ngimbuhin, “Luh madagang yéh, tis di hidup Luhé, sinah sida ngetisin masih hidup dagang ané lénan. Dagangé merluang yéh iraga merluang pipis, dadinné pada-pada saling tulungin. To ané madan ngaé tis, Luh. Pipis uli madagang yéh lan maburuh di peken to mani anggon bekel Luh masuk. Dadong lakar ngetohin Luh masuk setegeh-tegehné sesidan-sidan baan Dadong. Nyén nawang Widiné swéca, Luh riwekasan sida dadi pegawé ulian ngadep yéh, sida ningtingang idup iragané. Pajalan idupé mula cara roda, buin beténan buin diduuran tusing kena baan narka,” Dadong  Séngol mapitutur sambilanga majalan mulih nyaruang kenjelné. Luh Darmi kondén masih sida ngaresepang raos dadongné krana ia nu cenik, ia tuah bisa nyalanang geginan nuut pitutur dadaongné.  

Kamasan, Januari 2017


I Madé Oktayana Putra, S.Pd.
guru ring SDN 1 Kamasan lan magenah ring Semaagung Klungkung

No comments