Puisi-Puisi I Déwa Gedé Trinandita; Tutur Rerama

Gagambaran Olih Supartika
Malajahang Déwék

Idupé tuah melajah
Ento awanan ada sekolah
Sekolahé tuah tongos melajah
Malajahang raga ngeséhin solah
Solah jelé dadi melah
Solah soléh dadi melah
Solah pelih dadi beneh
Ulian makejang nganggo pemineh
Yén suba nyak melajah
Sinah sing ja tuah di sekolah
Melajah sing pelih di jumah
Melajahang déwék matingkah
Malajahang déwék di jumah
Malaksana nganggo manah
Ingetang matakon tekén i wayah
Ané malunan nawang rasan uyah
Da marasa ririh da marasa dueg
Dasar idupé nu liu ané madan pelih
Malajahang déwék anggon sesuluh
Anggo nasarin ngeruruh aluh
Malajahang déwék selantang tuuh
Anggo bekel nutugang tuuh
Pang nawang kangin muah kauh
Pang sing dadi tua tua tuuh....Tutur Rerama

Cening pianak bapa i déwa
Lega bapa ngelah i déwa
I déwa tuah buah basang i mémé
Bungan tresna i bapa ajak i mémé
Cening tuah gantungan uripé
Ané arepang nglanturang idupé
Riwekasang pang ada glantingin
Malaksana luih  tur ngetisin
Idup i mémé i bapa lan kulawarga
Sinah i mémé lan i bapa bagia
Cening ané sayangan
Melajah ento cening ingetang
Melajah apang melah melah
Ingetang da kanti salah tingkah
Melaksana cening ané melah
Ring sekolah cening melajah
Ingetang masi melajah jumah
Melajah masi cening ring désa
Melajah nyalanang swadarma
Swadarma dadi i manusa
Pang ngidang ngaleganin rerama
Ento pangarep i mémé muah i bapa
Yén cening buin pidan suba kelih
Sinah ditu nawang beneh pelih
Bisa nepasin pakéweh idupé
Ngidaang ngalih pangupajiwa
Ditu legané ané sanget karasa
Karasa i rerama maan suarga
Cening pianak mémé lan bapa
Tutur i rerama tan bina sakadi tirta...Sing Pelih

Sing pelih yén suba nyak matakon
Matakon ulian tusing nawang
Matakon pang pedas nawang
Matakon pang sing pelih pajalan
Matakon ring sang wikan
Mangda polih pamargi patut
Anggo bekel nyalanin idup
Anggo titi pengancan
Sing pelih yén marasa belog
Marasé belog ulian jengah
Malajah ngrereh pangweruh
Nyujur ané madan sujati lan patut
Sing pelih yen marasa kéweh
Nyalanin idupé nak mula kéto
Sing ada idupé makejang aluh
Idupé tuah nyalanang swadarmaTiang Nambet Kalintang

Tresna ngawinang i raga ada
I Biang lan i Aji sané ngrupaka
Ageng tresnané kalintang
Ngawinang i raga kapiara
Genahang ring siwaduara
Ngiring éling ring kawitan
Asal muasal ring kahuripan
Mabuat anggén sasuluh
Bantang nyalanang swadarmé
Éling uleng tur subakti
Tulus nyalanang swagina
Kayun ning nirmala
Anggén dasar nyujur sukerta
Lanang wadon sami raharja
Ilikite muah ajah-ajah suci
Nunggal ring sajeroning ati
Tresna asih anggén sasikepan
Antuk rasa bakti ring Hyang Widhi
Nindihin kepatutan ring jagaté
Guru... sané ngawinang sami puniki


I Déwa Gedé Trinandita
wantah guru ring SMPN 2 Banjarangkan. Dané ngajahin mata pelajaran matematika. Seneng nyurat saking SMA sané kaanggén ring mading miwah koléksi pribadi.

No comments