Céngcéng Makemong

Olih: I Gusti Lanang Sutéja Naréndra
 
Gagambaran Olih A. Van Pers
Céngcéngé iri tekén gongé. "Élah pesan gaén gongé. Awaké iceh ngilit gending, kanti kebés rasanv bunguté mantepang, ia jeg pragat mamunyi cepok cepok. Njirrrrr.... suud monto. Icang bisa kéto!" Kéto ia ngraos tekén kendangé. I Kendang nyautin sambil glalak glilik. 
"Ae, icang ngelah masé keneh kéto. Tegarang kenehin, ia mamunyi kapah-kapah, nanging paling nuyuhin. Negen gong jak dadua, nepekin aukud. Tatelu ia ngayahin. Lén waké, kalud jité matepak, misi gidaté magetokin. Diastun ngisi tanjek gending tusing ajum buka kéto!" 
Béh, Sulingé milu protés. "Sing ada jelékan tekén nasib icangé. Bungut icangé sepsepa, songé tekepa. Nuju ané ngupin ngeroko, bekbekan icang! Jeg setata malomod misi poos. Kéwala sing ja maayahin buka gongé. Nuju nongos ia mapanggung, yén majalan ia matenggong! Icang jeg celekanga di siksikané!"
Buka senggaké, apiné ancungin somi, nyansan makerig. Sayan liu reramon gamelané protés tekén gongé. 
"Baong icangé cekuka, basangé koroda. Nyén ada sakitan tekén icang?" Kéto raos Rebabé. 
"Mbééh... mara amun to. Néh dadi icang. Nyén kodag tendasé magetok salantang gending? Kanti ngelaut mabencol tendas icangé!" Saut I Terompong sedih sambil ngusuhin sirahné mabencol. 
Béh, suba gila geting mirib ajaka makejang tekén gongé. Ento mawanan dugas kupahan nabuh, gongé sing ajaka. Lantas makejang masilur ageman. Céngcéngé makemong, kendangé nyuling, rebabé nerompong, terompongé nyemak gagamel gongé.
Nah, kenehang suba ditu kénkén ya dadiné! (*)


I Gusti Lanang Sutéja Naréndra magenah ring Karangasem.

No comments