Prosa Liris Kakawian Nirguna; Kambang

Gagambaran Olih I Gede Putra Ariawan

Kambang

/1/
Angin sasih katiga magpag nyambrama ketélan tungtung toyan ambengané kambang. Lawat Ratu tugtug titiang antuk kidung wirangrong. Nénten jua kribisan madu juruhé sané masriak ngawinang getih titiangé kandegan: Ratu. Rahina sada katungkul meték-meték ipian sampun kaliwat, kalintangin lawat-lawat. Sumurup galang kangin kentel angkihan nénten ngangsur, irika kalesonan ring batan binginé bet. Bangsing rambuté lantang nyujuh bongkol gumi sané sampun wayah. Puniki katur ring Ratu sang mur ring sané nénten sida antuk ngamanahang. Bilih-bilih sawates manahé ngawot sari duk riin ngunuh-ngunuh pitakén-pitakén, tur sadia katur ring kawikanan Ratu. Mangkin sineb ring lepihan-lepihan pudak sampun lebur ajur sadéréng kembang. Gadungé layu dudus nénten mambu miik. Minab jatu karman titiangé déréng kasidan mapaungu nuduk sepihan wacanané ngetél.

/2/
Nénten ring anginé baret genah angkihané mawali Ratu. Ring embang langité remrem lawat matanai nyepi. Nénten ring toyan telagané jimbar sawané kambang Ratu. Ring toyan aksi megat pipi, irika pasamudayan rasané kambang. Utawi témbok-témbok bata sané negul ukudan sakéwanten kenehé nglelana tan pagantulan. Kadang warga pasametonan kingking sedih. Nénten ngiring nyujur tanggun sagarané kelod Ratu. Wasana cita karma kadi bebungah kala nangkil padéwékan ngentasin sagaran urip. Napiké kantun suryane nyentér irika Ratu?

/3/
Lahru tan pegat-pegat nusdus carmané sayan tuh. Manawi akéh ayah ring guminé kantun nyantosang sané déréng kasidan duké riin Ratu. Kambang buah camplungé ring ombakan toyané nyujuh pasisi. Napiké I Sekar Tujung Bang nyadia mletik ring teleng sagara tasiké? Sampunang obah pradé Ratu mikayunin udan sekar ring batu-batu tumbuhin lumut. Titiang néwék Ratu, purun ngétangin margi sripité antuk ayah-ayahan karang awak. Napi malih sané aptiang, satios patemon surya kalawan candra ring teleng langité? Nawegang titiang Ratu, nyaraka nungtung tangis. Ring margi sripit, ring jantené singid: Urip asledetan tatit.(*)


Nirguna
magenah ring Bangli. Sampun ngamedalang cakepan prosa liris sané mamurda “Bulan Sisi Kauh”

No comments