Matunangan

Olih: I Ketut Sandiyasa
Gagambaran Olih Supartika
Suba petang dasa tiban Wayan Arya tuwah ping telu taén matunangan. Malénan tekén nyamanné Madé Subagia matunangan tuwah acepok pindo kanti ngelah kurnan ngelah pianak petang diri. Nanging Wayan Arya tusing ngantén kayang jani. Yén alih uling goba nak tuara bagus sajan tusing masi jelék. Dugas nu matuwuh pitulas tiban ia kuliah di Badung dadi ketua senat. Wayan Arya nak mula demen gradag-grudug nyemak gagaén mamocol. Dueg ngarepang gaé kéwala ngurus awakné padidi tuara ngidaang. Patutné dadi ketua senat anaké  luh megarang ngalih. Nanging Wayan Arya tusing garanga tekén anaké luh. Minab ulian palekadané ngedengang. Di kenehné dot cara timpal-timpalné matunangan, malam minggu ka Puputan magandéng. Purnama maturan ka Jagatnata. Yén mamunyi wanén Wayan Arya da ngajak anak luh, ngajak kepala kampusné suba biasa marebat. Suba biasa berorasi cara jani. Nanging ngalemesin nak naluh tuara taén bakatanga. Ping kuda-kuda ngalemesin anak luh tuara nyak anggona gagélan. Ada doén alasan anaké luh punika wénten ngorahang kari dot seleg melajah, wénten masi ngorahang dot ngelah tunangan ané suba magaé, ané paling soléh dot ngelah tunangan matato,  Wayan Arya tuara héran tekén anaké luh ané nulak tresnané krana ingat tekén déwékné tusing ngidaang ngisinin keneh anaké luh sakéwala ané ngaénang héran anaké luh ento nyak matunangan tekén timpal- timpalné ané solahné  tusing beneh demen mamunyah,  demen maganti – ganti tunangan.
Ulian unduké ento Wayan Arya matakon – takon tekén timpal– timpalné ane suba ngelah tunangan. Maan jawaban ané ingetanga  sajan uling Gedé Roby. Gedé Roby terkenal dadi play boy di kampus. Anak luh ento tuah di kuping kalahné Yan. Inget tekén pisautné Gedé Roby, Wayan Arya ngéngggalang meli bukuné Khalil Gibran ditu ia nuduk tutur  tresna. Ditu ia muruk lakar ngajum anak luh, lakar mikat aji munyin diastun nguluk-nguluk abedik. Ada patpat Wayan Arya meli bukunné Khalil Gibran. Marasa suba ngelah gelar Wayan Arya lakar  ngalih tunangan jani. Ia inget satondéné ada ping pat maekin nak luh. Jani seken ia lakar maekin anak luh uling bukit Kaang-Kaang Karangasem. Adan anaké luh ento luh Dék Sri. Dék Sri kenyemné manis. Misi sujénan tuara duweg  mapayas, lén tekén bajang-bajang anaké jani. Tegehné doén kuangan bin ausap. Lén ajak né pidan jani Wayan Arya tusing malu ngoraang demen. Kéwala pikatina Dék Sri baan peratian, tugas tulungina, nilai tulungina ondén bin bilang nutur ajaka mamanis-manis ngajumang, ngulurin ngedetin. Kanti nak luh kalem buku Dék  Sri demen tekén Wayan Arya. Suba marasa Dék Sri demen, kapriutangan, Wayan Arya lantas mara nyambatang demen. Mekejang anaké héran Wayan Arya ngelah tunangan, makejang timpalné héran tekén Dék  Sri, guna – guna apa ya kena kanti ngenyakin Wayan Arya.
Misi kenehné Wayan Arya  matunangan tekén Dék Sri bajang Kaang-Kaang. Kéwala Dék Sri tusing cara bajang ané lénan, bapanné galak sajan ngelah pianak luh adiri. Kija- kija matehang. Dot Wayan Arya ngajak malali Dék Sri tuara nyak. Kudu-kudu ngajak nutur limanné tuara dadi gisi. Kalingké lakar dadi ané lénan. Dot masi Wayan Arya cara timpal-timpalné malali ngisinin tresna. Pocol ngelah tunangan kéto kenehné Wayan Arya. Adan doén matunangan kéwala tusing cara anak buka jani matunangan. Timpal doén dadi ajak malali. Né ngelah tunangan tusing dadi gisi limanné, budi ojogin takut tekén bapanné ané dadi panekek di désanné. Adénan suba tusing ngelah tunangan. Lakar suud matunangan ajak Dék Sri nyén nawang ada anak bajang ané galakan bedik.
Wayan Arya buwin jomblo tusing ngelah tunangan, ada telu bulan jomblo patuh cara ipidan hidupné Wayan Arya. Sagét ada pindahan mahasiswi uling Lombok. Madan Luh Ayu. Jegég Luh Ayu puniki lan duweg mapayas akejep suba dadi bungan kampusé liu anaké ngarangin apa buwin timpal-timpalné. Nanging tusing masi ada ané makatang, penasaran Wayan Arya jani suwud ia ngamaca bukuné Gibran lakar ngalah Luh Ayu. Timpal-timpalné ané duwegan mikat anak luh  tuara makatang kaling déwéké. Inget ngelah odah dadi balian lantas buku odahné jemaka nanging tusing metari. Odahné Wayan Arya tuwah  balian kasub. Ané paling kasubanga wantah balian wadon. Bukuné ento suba ilu kéwala nu ngidayang ngamaca. Bukuné ento buku pawadonan  liu misi mantra pangasih-asih masrana bunga, roko muwah ané lénan. Ditu malajah Wayan Arya sambilang nyidiang mantrané mapuasa Wayan Arya, malukat ka sekancan ada pancoran ka Tirta Empul, ka Suda Mala. Suba marasa mandi mantrané Wayan Arya maekin Luh Ayu nganggo pangégér jepun putih. Sambilanga mamantra di kenehné,  ajaka nutur Luh Ayu  matukar- tukaran No  HP sukat ento saling telpun Wayan  Arya ajak Luh Ayu kanti matunangan. Ping pinda Wayan Arya dadi katuturan di kampusné ulian ngelah tunangan. Ipidan ngelah tunangan Dék Sri ané kalem tuara bisa mapayas. Jani ngelah tunangan jegég nanging duweg mapayas. Wayan Arya makeneh jani suba lakar ngarasayang ané madan seken matunangan tusing cara dugas ajak Dék Sri matunangan cara gedebong tusing ada angetné. Ngenah-ngenah Luh Ayu yén ajak - ajak malali, lakar gisi limanné, lakar tagih ané lénan.
Dugasé ento peteng  sedek ngayalang Luh Ayu  sagét mamunyi hand poné Wayan Arya
“Bli Yan  iluh sing ngidayang engsap ajak bli?”
“Ah seken Luh?”
“Seken Bli Yan inguh bayun tiangé. Mani ajak tiang malali bli!”
“Nah mani ajak bli I Luh  malali ka Pantai Kuta mebalih ombak lan matan ai engseb’’
Lega pesan kenehné Wayan Arya. Majalan pangurip pangasih-asihné Luh Ayu klepek-klepek.
Bin maninné malali Wayan Arya ngajak Luh Ayu ka Pantai Kuta. Mula duweg Luh Ayu mapayas cara jani, tusing med bakat tingalin. Magandéng vesva geluta bancangné Wayan Arya. Ngejer tangkahné. Di Pasih Kuta nutur matatakan bias meroman manying-manyingan ajaka dadua. Sambilang mabalih matan ai engseb limané Wayan Arya gisina tekek baan luh Ayu.  Mara akejep matunangan suba misi dot- dotané kéto munyin kenehné .
Makelo-kelo pepes maan SMS Wayan Arya. Beliang tiang baju Bli Yan! Kirimang tiang pulsa bli! Ajak tiang malali bli! Kéto doén sms né pepes bacana. Sasukat matunangan ajak Luh Ayu ijek malali kema-mai. Ijek nguluk-nguluk bapanné ngorang mayah kéné-kéto. Diastun misi kenehné matunangan nanging ada ané melénan asaanga jani. Wayan Arya biasa jani nguluk-nguluk, kapah masuk ané paling kapah maturan tusing patuh ajak dugasné jomblo ingetanga maturan sasai. Liang kéwala mara ngeh ada ané liang. Ané soléh bakat anggona kenehan sabilang malali jek sépanan Luh Ayu ngisi bancangné. Sépanan nagih niman maluina niman ajak Luh Ayu. Tusing asanga ngejer limanné Luh Ayu. Maan takonina ngujang Luh bani kéné matunangan ajak beli? Tiang suba biasa bli. Ento pasautné Luh Ayu ané ngulgul kenehné. Makeneh Wayan Arya né suba ngalih nak luh ulian guna paksa. Jani megatin kéweh bisa  buduh anaké yén tusing matiang pangasih-asihé. Ditu Wayan Arya ngamatiang pangasih-asihné tekén Luh Ayu. Mirib suba mati pangasihné, Luh Ayu ngoraang tusing nyak buin matunangan. Ngaku tusing demen tekén Wayan Arya. Lega kenehné Wayan Arya wiréh mula dot suud matunangan tekén Luh Ayu. Suwud matunangan Wayan Arya ajak Luh Ayu buin dadi katuturan ada ané madalem nepukin Wayan Arya jomblo buin, ada ané lega krana ada kesempatan ngalih Luh Ayu.
Buin Wayan Arya tusing ngelah tunangan, buin dadi kelompok IJO LUMUT anaké nyambatang ikatan jomblo lucu imut. Suba tusing meled ya matunangan, tusing ada manis-manisné. Tusing ada bébas-bébasné, nagih kéné, nagih kéto, nagih kema nagih mai. Depang suba sing matunangan ajak nak luh. Adénan suba matunangan ajak ané tusing ngenah nadak sara kéto munyin kenehné. Widhi ajak jani matunangan yan kéto munyin kenehné ané gisina. Uli sekat ento Wayan Arya matunangan ajak Widhi, setata inget teken Widhi. Meli linga yoni lantas pasupatina ring Ida Bagawan. Majeng lingga yoniné setata masadu arep tekén Widhi, dikénkéné ngeling inget tekén déwék taén pelih. Dikénkéné mapinunasan ngasih-ngasih. Dikenehné setata Widhi. Yén ipidan matunangan Wayan Arya tusing bani melalung nanging ané jani Wayan Arya jek lagas melalung  ngelalungin keneh padidi apang pedas tawang ipidan taén malaksana pelih. Kayang jani I Wayan Arya matunangan ajak Widhi tusing dot matunangan ajak anak luh. (*)


I Ketut Sandiyasa
embas ring Désa Ngis, Kecamatan Manggis, Karangasem, pinanggal 29 Méi 1983. Kakawianipuné kawedar ring Bali Post (Bali Orti) miwah Pos Bali (Médiaswari).

No comments