Kénkén Carané Selingkuh Apang Tusing Ketara?

Olih: Manik Sudra

Sumber Potrekan

Selingkuh ngajak timpal kantor lantas ketara tur kurenané nagih cerai? Ento suba biasa. Berarti idadané enu belog selingkuh. Pesu ngajak tunangan timpal, lan ngorahang tekén tunangané jumah ada tugas kuliah, sakéwala makelo-kelo ketara lan tunangané jumah nagih suud matunangan? Ento masi suba biasa. Berarti idadané harus kursus malu apang bisa mogbog lan tusing kanti ketara. Magedi semengan ngorahang magaé lembur, sakéwala diner ngajak timpalé di kantor lantas ketara tur dadi saling batbat ngajak kurenan? Ento masi suba sanget biasa lan sesai pebalih di tiviné. Artiné idadané nu pemula, nu junior, perlu latihan selingkuh.
Ané orahang iang di duur ento tuah bacakan selingkuh ané biasa lan tusing cerdas.
Sakéwala yén dot selingkuh apang cerdas lan tusing ketara, utawi yén dilepeté rikala ketara kurenan utawi tunangané tusing gedeg tur tusing nagih cerai kénkén carané? Ngalih balian? Ah ento tuah mitos kuno ané suba sing laku di jaman modéren cara jani. Ngaba pengasih-asih apang kurenané utawi tunangané sing bani uyut? Sing perlu, luungan pejang pengasih-asihé utawi baang méng krana suba sing mempan.
Lantas kénkén carané selingkuh apang tusing ketara? Aluh. Jani iang ngorahin kénkén carané selingkuh ané cerdas. Kéné carané: yén déwéké muani da selingkuh ngajak anak luh, kéto masi yén luh da selingkuh ngajak anak muani pasti tusing ja lakar ketara. Yén kéto sing gay utawi lésbian adané?
Apang tusing liu patakon, apang tusing ketara selingkuh utawi ketara nanging kurenané utawi tunangané sing uyut, jalan kéné carané selingkuh.
Ané kapertama, da selingkuh ngajak jelema, kangguang gegaéné ajak selingkuh. Yén magaé dadi petani, udud utawi tengala, utawi arité ajak selingkuh. To patin udud utawi arité usuh-usuhin, da liman kurenan sandingane usuhina. Sinah yén teleb selingkuh, pasti lakar mupu. Ngelah baas, ngelah ubi, utawi ngelah jagung. Sinah kurenané tusing lakar uyut. Lan satus peresén kurenané pasti lakar demen krana ada jakana sebilang semengan. Diapin ketara selingkuh ngajak udud utawi tengala utawi arit, kurenané lakar tetep demen. Kéto masi yén dadi pegawé bank, da nasabahé ajaka selingkuh. Pis nasabahé ajak selingkuh. Kurenan demen, bos dikantor masi demen.
Ané nomer dua, yén nu masuk, da tunangan timpalé ajaka selingkuh. Yén ketara bahaya, bisa-bisa palas metimpal, yén dijelék nasibé bisa gemelan baanga. Luungan guruné ajak selingkuh. Nanging da malu berpikir négatif nah. Carané tuah luung-luungang malaksana di maluné, rajinang nyawab soalné di papan, yén orahina ngaé tugas lan tusing bisa rajinang ngalih ka ruang guru, men dot nambah ilmu, pancingin baan munyi manis apang bakat ilmuné. Sinah mani yén ulangan nyidaang suba maan nilai gedé, lan di rapoté tusing mérah. Nanging nilai gedé ené boya ja ulian hasil ngerayu nah, nanging uli hasil melajah tekén guruné. Sakéwala ingetang pesan, da selingkuhné bes lebihan. Kanggoang sebates nyelingkuhin buku lan ilmuné.
Nomer telu, yén dot sugih, da selingkuh ngajak pejabat. Bahaya. Nyanan ketara bisa masuk tivi, jelék dadiné, liu pisagané ané nawang, lan kéweh mengembalikan nama baik ané suba macolék pamor. Apabuin pejabaté ané sugih totonan ulian korupsi. Lamun dot selingkuh, tusing bahaya, lan nyidaang sugih, jalan selingkuh ngajak bank. Melahang ngerayu pegawé bank-é apang baanga nyilih pipis anggon modal usaha. Ngebulan ingetang masi nganggur ka bank, apang tusing gedegina lan selingkuhé nyidaang majalan mulus. Yén luung tulis gidaté, usahané nyak maju, dadiné tuah sugih lan sing rugi selingkuh ngajak bank. Yén selingkuh ngajak pejabat apabuin pejabat ané demen korupsi, pelih-pelih bisa milu mebui. Ukananga morotin pipis, payu pindah umah ka penjara.
Nomer pat, sebenehné nu liu ané dadi ajak selingkuh apang aman lan tusing ketara. Nanging, ulian kenyel limané ngetik kanggoang akéto malu nah. Buin mani lamun ada waktu lakar lanturang buin. Pokokné sing makejang selingkuhan ngaé rugi. Liu selingkuhan ané ngaénang untung. Kénkén carané apang selingkuh totonan setata maang untung? Carané tuah, dadi tukang selingkuh ané cerdas. Sakéwala ingetang, da pesan selingkuh ngajak kurenan utawi tunangan anak lén.
Kénkén, nu takut ketara selingkuh? Jaman jani nu takut ketara selingkuh? Sorry ya! (*)


No comments