Pamatut

Olih: Ketut Rida

Nini sayang gupuh nanding banten karombo baan cucuné Luh Wati, sawiréh buin mani marupa rainan jagat, odalan Sang Hyang Aji Saraswati.
“Nini,” Luh Wati Majinjin, “Niki jaja saraswatiné misi papindan cekcek, napi suksmané?”
Sambilang nu itep matanding I Nini nerangang, “Manut satua ané tawang nini, Ida Sang Hyang Aji Saraswati madué unén-unén cekcek, ento krana jajané misi papindan cekcek, mangda Ida lédang. Sangkan yén ada anak matutur-tuturan katimbal ban munyin cekcek, jeg suba anaké nutur nimbal ban sesapan, “singgihan Saraswati”, cihna ané tuturanga ento beneh utawi tusing bogbog.
“Yén kénten, munyin cekceké ané dadi pamatut, Ni?”
“Aa, kéto ané suba dapet, suba marupa kapercayaan gugon tuwon anaké lingsir-lingsir. Pamekas cening jani, dadi gugu dadi tusing. Réh bogbog kalawan sajané, ané nutur ané paling nawanga. Buina perlu masih cening nawang munyin cekceké kasengguh satmaka ngangganin Sang Hyang Saraswati, risasat Ida sané matutang.”
“Oooh, kénten? Napi malih?””Saraswati sujatiné marupa unteng, wiadin wit kaduegan, kapatutan utawi kawikanan. Kawikanan masih mapisuduk nawang beneh kalawan pelih, nawang bogbog kalawan saja.
Anaké ané wikan yadin wicaksana sinah sing kayun lakar mogbog, réh uning tekén beneh pelih, jelé melah, ala kalawan ayu. Saluiring parilaksana jelé yadin melah makal mikolihang buah laksana jelé yadin melah, manut katatwaning karma pala. Kéto nini ngabag-ngabagin nutur tekén cening”.
Luh Wati anggut-anggut, “Mara karesep baan tiang.”
“Nanging patut masih gilih-gilihin, da makejang jeg guguna. Ento satua ané suba dadi tetamian tuturang nini.”
Siep. Luh Wati kenyem-kenyem nyréré I Nini madekesan. Nini Sayang lan Luh Wati itep nutugang nanding banten.No comments