I Ketut Gunawan; Pangawi Anom sané Urati ring Lingkungan

I Ketut Gunawan
Yéning idadané kantun nganggep puisi punika méweh, ruwet, ten ngerti, saking mangkin ngiring simpen “celetukan” punika ring genah silib.Sampunang ngawetuang kruna sakadi punika sadurungé uning pangawi anom puniki. 
Wastannyané I Ketut Gunawan, silih sinunggil sisia ring SMK Negeri 1 Abang sané embas tanggal 7 Agustus 1999. Yadiastun kantun anom, nanging sampun waged nyurat puisi. Anak lanang sané magenah ring Désa Ababi, Kecamatana Abang Karangasem puniki, sampun muktiang kawagedannyané antuk dados juara II ring pacentokan nyurat puisi Pésta Kesenian Bali (PKB) kaping 39 warsa 2017.
Sapunapi carané dané malajah ngripta puisi sumangdané prasida dados juara ring PKB? Pangremba Suara Saking Bali, polih galah wawancara sareng I Ketut Gunawan, lan niki wantah daging wawancara punika.

SSB: Saking pidan ragané nyurat puisi Bali?
Yén ten iwang, saking a tiban sané sampun lintang, nanging tiang ngwacén puisi Bali sampun saking kelas 1 SMK seméster 2.

SSB: Saking sira melajah nyurat puisi?
Saking Pak Agus Sudipta sané taler dados guru tiangé ring sekolah. Saking ragana tiang akéh polih ilmu, sapunapi carané mangda prasida nyurat puisi sané becik. Ragana taler ngicén piteket-piteket sumangdané puisi punika lengut lan madaging.

SSB: Rikala nyurat puisi, napi biasané sané dados kendala?
Ngrereh idé sané jagi kadadosang puisi, lianan ring punika taler makarya diksi.

SSB: Pireng-pireng tiang, ragané polih juara 2 nyurat puisi Pesta Kesenian Bali 2017 nggih?
Nggih, nika juara kapertama sané polihang tiang ring widang nyurat puisi Bali.

SSB: Napi murdan puisi sané polih juara punika?
Toyan Panon ring Ulun Danu

SSB: Yén wacén saking murdané, pastika puisi punika becik pisan. Dados tiang uning prosés nyurat puisi punika kantos prasida ngamolihang juara 2?
Ring puisi punika tiang ngambil téma “toyan panon”. Indiké punika sangkaning ring kahanané mangkin, akéh jatmané sané momo, lan setata ngulurin indriané sané momo punika. Sangkaning momoné, punyan kayu telas kaabas sané ngawinang blabar agung, punika taler klebutan sami nyat rikala masan panes, krana ten wénten resapan toya. Penadosné boya ja toya sané kapanggih, nanging toyan panon sané pacang medal deres sangkaning nyelselin déwék.

SSB: Becik pisan tema puisiné nika. Ring dija polih inspirasi sané ngawinang ragané nyurat puisi sakadi punika?
Tiang polih saking guru pembimbing tiangé (Agus Sudipta—réd).

SSB: Risampuné polih juara 2, napiké jagi tetep nglanturang nyurat puisi Bali?
Tiang jagi mautsaha sumangdané mersidayang tetep nyurat puisi.

SSB: Napi motivasi selanturnyané anggén nincapang préstasi ring widang puisi?
Setata latihan makarya puisi yadiastun kantun saderana, muah nyansan teleb malajah makarya diksi sumangdané pas.

SSB: Lianan ring polih juara 2 nyurat puisi rikala PKB, napiké ragané naanin polih juara ring widang sané lianan?
Tiang naanin polih juara 2 ngartos sloka tingkat provinsi, juara 3 ngartos sekar alit tingkat kabupatén, ngwacén puisi tingkat kabupatén juara 3, juara 1 darma wacana tingkat kabupatén warsa 2016 lan 2017, lan rikala porsenijar polih juara 2 darma wacana tingkat kabupatén.

SSB: Pitakén kaping untat, puisi Bali kakawianné sira sané senengin ragané?
IDK Raka Kusuma miwah Pak Agus Sudipta. (*)


No comments