Mesegeh: Upacara “Ngilehang Godél” ring Désa Selumbung

Mesegeh ring Desa Selumbung/ Potrekan Komang Sudiarta (Ledet)
Dinané mangking, Sukra Wagé Uyé, ring Désa Selumbung, Kecamatan Manggis, Kabupatén Karangasem, Bali, wénten upacara sané kabaos upacara mesegeh. Upacara punika kalaksanayang nyabran a warsa inggih punika sasih Kasa, nanging ring warsa 2017 puniki kalaksanayang sasih Sada. Ring warsané mangkin kalaksayang rikala rahina Tilem Sada sané matemu kajeng. Upacara puniki sampun kalaksanayang saking sué lan katami kantos mangkin olih semeton ring Désa Selumbung.
Semeng, gendongan (kulkul) désané masuara, pinaka cihna wénten tedunan désa ring Désa Selumbung. Krama désané sané lanang-lanang nganggén panganggé ka pura, samian nuju ka dajan binginé (ring ajeng Pura Penataran Juuk). Magegamelan punyan cicang, wiadin bongkol cicang sané kaias antuk ambu miwah sekar, luiré pucuk, sandat, kembang kertas, utawi sekar sané lianan.
Risampuné sami tegep, upacara masegeh punika kakawitin. Nganggén srana utama godél, sané sadurungnyané sampun kaupacarain olih jero mangku irika. Saking ajeng Pura Penataran Juuk, warga désané mamargi nututin godél punika nuju ka tanggun désa, lan kagambelang antuk baleganjur. Pamargin upacara pasegehané punika wantah ngambil margi pasegehan sané kakawitin saking ajeng Pura Penataran Juuk, raris nuju désa sisi kauh, tembus ring tanggun désa, saking tanggun désa raris nuju ka désa sisi kangin kantos ka lapangan yadnya (ring ajeng Pura Baléagung). Saking lapangan yadnya punika, raris nuju ka pempatan désa, lan kauntatin ring tanggun désa utawi ring ajeng Pura Sega.
Risampuné ring tanggun désa (ajeng Pura Sega), godél punika kaimpus sadurungé katampah lan kadadosang caru ring Pura Sega. Upacara puniki kalaksanayang sumangdané jagaté, utaminé ring Désa Selumbung prasida degdeg ajeg. (SSB/Sup)


No comments