Engsap

Olih: I W. Wikana-Seraya

Gegambaran Olih Supartika
Guminé jani mula suba malénan. Makejang suba magentos. Ipidan tiang menék bukit tuun pangkung lakar ngalih pondok, disubané teka uli masuk. Ané jani tuah negakin onda,  kema mai suba teked di genah ané lakar alih.
Ané ipidan bukité katandurin kayu, nanging jani bukité katandurin beton. Ané pidan tegalé katandurin jagung, sarwa umbi-umbian, ané jani katandurin besi. Ané pidan cariké katandurin padi. Ané jani katandurin semén. Ané pidan sisin pasihé majajar jukung bendégané madéret. Ané jani suba magentos umah beton majajar. Tuah hotél lan villa, ané ngentosin genahé ento. Uli kangin kantos kauh, lan uli kelod kantos kaja, makejang madérét hotél tekén villa.
Meh.., jeg bingung tiang bengong negak di ampik umahé. Inget tiang dugasé ipidan negak paliaté joh, duur segarané tusing ada ngalangin. Kenehé milu joh ngulayang tegeh ka duur ambarané. Yén jani ané tepuk tiang tuah umah matingkat. Tusing buin sida kenehé tegeh makeber ka ambarané. Sawiréh suba kaalangin umah, tur tusing buin ada angin ané ngeberang déwéké nuju ambara.
Ipidan brayané semeng teked sanja, saling kaukin di malun umahé. Patakoné sing ja elén tuah, suba ngudiang né? Suba lebeng sélané? Suba lebeng nasiné? Nanging, ané jani pisagané liwat suba pada ngaba mobil méwah makaca selem. Tusing buin saling kaukin cara ipidan. Ané jani tuah mobilné ané makaukan. Boya ja matakon enu ngudiang? Suba lebeng sélané? Suba lebeng nasiné? Patakoné tusing sida baan nyautin. “Tinn....!! Prongg...!! Om télolét om...!!”. tusing ngerti baan nyautin, aban-abané I Madé Lecir pisaga dajan umahé.
I Madé Lecir jani magaé di genah jukung bendégané ipidan. Di genahé ento I Madé Lecir ngalih pangupajiwa. Sabilang wai, I Made Lecir luas kagenahé ento. Magediné satondén endag ai, tur mulihné suba engseb ai. Kanti karasa kangen keneh tiangé apang sida matepuk ajak Madé Lecir.
Inget dugasé enu cenik, sabilang wai saling alihin. Sabilang wai saling uberin maplalian montor-montoran. Saling alihin rikala maplalian makelid-kelidan. Tatkala sanja nyaluk sandikala, inget tiang majanji ajak I Madé Lecir lakar ngaturang canang miwah segehan, di pateluan dangin umahé.
Apabuin tatkala rainan purnama miwah tilem, sasai tiang saling antosang di malun umahé lakar nangkil ngaturang bakti ka pura désa. Salantang jalan nuju purané iraga masatua saling kedékin.
“Yan...to nguda Wayan bengong?” I mémé teka makaukan di sampingé, nundun tiang tatkala ngingetang unduké pidan.
“Wah mémé.. sing mé. Tiang cuman marasa kangen tur inget tekén paundukané pidan, dugas enu cenik. Dini di malun umahé tiang maplalian ajak I Madé Lecir. Kadirasa cara manyama tugelan, déwék tiangé ngajak I Madé Lecir. Mirib mémé enu inget ajak unduké ento?”
“Enu Yan. Mémé tusing ja lakar nyidaang ngengsapang unduké ento Yan. Sabilang wai Madé Lecir teka mai, nelokin Wayan nelokin mémé. Nasiné a piring kadirasa edum Wayan ajak dadua,” kéto mémé nuturang unduké pidan. Minab patuh mémé ada rasa kangen ajak Madé Lecir.
“Yén tiang jeg inget pesan ajak unduké ento mé. Miribang Madé Lecir ané suba engsap tekén pajalané imalu,  bengong tiang ngarasaang sedih.
“Yén orahang engsap, miribang tusing Yan. Soalné ané jani Madé Lecir tungkulan sibuk ngalih gagaén. Tur dingeh-dingeh mémé, jani Madé Lecirsuba angkata dadi ménéjer koné di tongosné magaé.
“Méh seken to mé?” tiang buin nyekenang ortan méméné.
“Ituni pas mémé ka peken, ditu tuni mémé nepukin, méméné Madé Lecir. Ditu méméné Madé Lecir ngorahang pianakné mara angkata dadi ménéjer. Ento makada Madé Lecir magaéné kanti kapeteng,” kéto mémé nyaritaang paundukané di peken ngajak méméné Madé Lecir.
“Méh...! Sayan engsap ya lakaran Madé Lecir ngajak timpal,” sarasa sumangsaya keneh tiangé mireng ortané mémé.
“Nak mula kéweh Yan. Apa buin Madé Lecir tuah  magaé ngajak anak uli dauh tukad.
“Anak dauh tukad kénkén maksud méméné?” makesyab keneh tiangé ningeh ané orahanga tekén  mémé.
“Genah ané tongosina magaé ento nak tuah uli dura negara ané ngelahang Yan”
“Aahhh...??!” Buin tiang sayan tengkejut ningeh ortan méméné. “Koné ipidan anak uli panegaran iraga ané nginvéstasi dini mé?tiang nglanturang matakon ajak mémé
“Dingeh mémé ento tuah atas nama dogén yan. Ento tuah apang nyidaang meli tur mangunang hotél dini di gumin iragané. Ané ngelahang tetep anak uli dauh tukad Yan”
Bengong tiang kamemegan mirengang ortan méméné. Dikenehé jeg sayan bingung tur sayan jejeh. Yén makejang anak uli dauh tukad lakar malaksana kéto, sinah sakabedik tanahé lakar gelah anak uli joh. Apabuin ajin pipis dolaré joh masanding ajak ajin pipis rupiahé. Mirib tusing tanahé ané di sisin pasihé dogén telah maadep. Bisa kanti tanah ané dadi tegak purané di bukité lakar ulaha tekén anaké uli dauh tukad. Dija lakar panak cucuné magenah kapungkuran?
“Yan..., suud naé malu Wayan bengong. Guminé suba sayan sanja. Masiram malu, laut mabanten,  i  mémé raris majalan ka paon.
Tusing telas baan tiang ngingetang unduk ané sambatanga ajak mémé. Buin lakar sambungang tiang unduk ané kenehang tiang tuni. Mara lakar majalan makeneh, sagétan buin bangunanga. Ané mangunang boya ja i mémé buin. Nanging ané teka dimalun tiangé tuah PanTumbén . Pan Tumbén  tuah dadi juru ayah di pura désané.
“Béh...nak nguda Wayan bengong?” kéto patakoné Pan Tumbén maekin tiang ka ampik umahé.
“Éehh... Bli Tumbén? Tumbén niki bli nekain tiang. Meriki menékan bli. Kanggoang genahé uug,”  kéto tiang ngajakin Bli Tumbén
“Bli tuah ajebos Yan..,  kanggoang bli uli beténan.
“To nguda bli ajebos? Meriki té malu negak. Masih kapah-kapah bli nekain tiang meriki.
“Tusing Yan. Jeg kanggoang bli ajebos. Durinan bli malali.
“Oh nggih bli. Yén bli mula maénggal-énggalan. Nak kénkén sujati patekaan bliné mangkin?”
“Kéné Yan..., bli nekain Wayan, tuah ngaba pawarah-warah.
“Pawarah-pawarah napi nika bli?” tiang nyekenang.
“Dinané buin telun, nuju rainan anggara kasih. Pura Désan iragané lakar piodalan. Nah unduké ento, dinané mani Sekaa Truna-Truniné lakar katedunang ngaturang ayah. Manut kelian Sekaa Truna-Truniné, dinané mani melah ngaturang ayah, sawiréh dinané redité. Lanang istri ané enu masekolah, tur ané suba magaé sinah lakar libur. Apang liunan ané ajak ngaturang ayah,” kéto lantang Pan Tumbén  nlatarang pawarah-warah dina nyanggra piodalané di Pura Désa.
“Méh melah sajan dinané mani bli. Jam kuda nika jagi katedunang? buin tiang matakon. Nanging tondén maan pasaut uli Pan Tumbén, sagétan teka uli kelod mobil méwah selem. Nanging tusing ngenah anaké ané nyetir di tengah mobilé.
“Tin...tin...!!” kéto mobilé nyapatin tiang ajak Bli Tumbén, liwat dimaluné.
“Jam kutus semeng Yan,” kéto bli Tumbén nyautin tiang sambilanga milu baongné majalan nuutin pajalan  mobilé uli kelod kanti kaja.
“Sira ja to Yan?”
“Oh ento...? Ento I Madé Lecir bli.
“Mih Madé Lecir ento? Madé Lecir pianakné Mén Rai to?”
“Nggih... Madé Lecir pianakné Mén Rai suba bli.
“Mééhhh.. subasuksés jani ia? Ccekkk... ccekkk,” sambil kitak-kituk baongné bli Tumbén. “Nah mun to malu Yan nggih. Bli lakar mrika malu ngalih Madé Lecir,” lantas Pan Tumbén ngojog maekin mobilné Madé Lecir.
“Nah astungkara ja, dinané mani Madé Lecir nyidaang bareng ngayah. Apang nyidang tiang matepuk ajak MadéLecir”
Dinané suba maganti. Galahé suba nuju setengah kutus semeng. Sekaa truna lan truniné suba pasliwer di malun umahé. Tiang masih suba sayaga lakar majalan.
Ané jani tiang suba teked di pura. Ditu sekaa truna-truniné suba pada makumpul. Ada ané negak-negak sinambi masatua. Ada masih ané suba ngamalunin nyemak gaginan ayahané. Nanging, Madé Lecir masih tusing ja ngenah ditu.
Ané jani sami sekaa truna-truniné nyemak gagaén ayah-ayahané. Ada ané ngarya pénjor, ada ané masang wastra palinggihé, tur ada ané nyampat luuné. Sami anteng magarapan. Ngawinang tusing ja makelo, ayahané puput. Tur ané jani panyarikan sekaa truna-truniné lakar nyarca sekaa truna-truniné ané rauh ngayah, miwah ten rauh.
“Wayan Wika...!!”
“Tedun,” kéto tiang masaut
“Madé Lecir..!!”
“Ampura bli, Madé Lecir ten mrasidaang tedun. Saantukan ipun kantun makarya. Niki ipun ngaturang punia anggéna ngayah,” kéto misané Madé Lecir, nyambatang  pabesené Madé Lecir.
“Méh.. aéng soléhné. Kuting ngayah ané jani suba pipis maanggo. Jeg engsap tekén ayah-ayahan mabraya,” kéto dikeneh tiangé ngrémon.
Becat majalan, ané jani suba teka dina anggara kasih. Suryané ngendih. Tur anginé ngasirsir alus. Di Pura Désané suba mabriuk kapireng tatabuhan gambelané. Kidungé masautan satia ngiringang pamargin piodalané.
“Mirib ané jani, tiang lakar matepuk ajak Madé Lecir. Tusing ja mungkin Madé Lecir kanti ten rauh nangkil ngaturang bakti, arepan tiangé apanga nyidaang matepuk ajak Madé Lecir.
Ané jani tiang suba suud nyaluk panganggo sarwa putih tur bersih. Majalan lantas tiang ka pura. Pemedek sané lakar ngaturang bakti, sampun kosek pisan. Ditu tiang nolih méméné Madé Lecir, ané sampun malinggih. Lantas tiaang maakin, tur negak di sampingné.
“Mé.., sampun ituni?” kéto tiang matakon
“Yé...Wayan. Meriki Yan, driki negak ajak mémé”
“Nggih , tolah-tolih tiang ngalihin Madé Lecir. Mé nguda Madé ten ada ngenah?”
“Méh... Madé ten nyidaang bareng nangkil Yan. Magaé di Hotél jeg kéweh sajan ngalih liburné. Apa buin magaé ngajak anak uli dura Negara yan. Time is money apa adané to sambatanga sabilang wai ajak Madé kala lakar majalan magaé Yan. Buina ané jani Madé lakar lembur kanti mani koné Yan”
“Méh kanti kakéto?? Tusing ja iraga dogén artiné ané engsapanga tekén Madé Lecir. Kanti kayang Ida Betara tusing karunguang ulian gagaéné. Mééhh....!!” keneh tiangé ngrémon.

IW. Wikana-Seraya
Guru basa Bali ring SMKN 1 Amlapura. Kakawiannyané naanin kawedar ring Bali Orti (Pos Bali), Jurnal Suara Saking Bali, miwah Médiaswari (Pos Bali).

No comments