Kacunduk sareng IGG Djelantik Santha Saking Kakawian Dané

Olih: I Putu Supartika

IGG Djelantik Santha
Daweg punika, semeng, dina Buda Kliwon, 14 Juni 2017, nepék rahina Kajeng Kliwon, rikala langité galang ngluntang, tiang polih gatra yéning silih sinunggil pangawi sénior sastra Bali modéren, I Gusti Gedé Djelantik Santha séda. Gatrané punika panggihin tiang ring facebook saking IDG Windu Sancaya silih sinunggil pangawi sastra Bali modéren miwah dosén ring UNUD. Indiké punika ngawinang tiang kamemegan, rasa ten percaya. Tiang nénten naanin polih orti yéning dané sungkan kantos karawat ring rumah sakit. Nanging, tiang taler sué tan naanin manggihin dané makarya status ring facebook, krana yéning biasané dané pepes makarya status, wiadin koméntar ring facebook.
Sujatiné, tiang nénten naanin kacunduk sareng dané. Sakéwanten tiang kacunduk sareng kakawian dané, lan tiang rumasa sampun naanin kacunduk sareng dané saking kakawian punika. Kakawian dané sané wacén tiang kapertama  wantah satua cutet mamurda “Majogjag” sané panggihin tiang ring silih sinunggil blog, lan saking irika taler tiang uning yéning kakawian punika naanin kawedar ring Bali Orti (Bali Post). Salanturnyané tiang kacunduk sareng dané ring kakawian-kakawiannyané sané lianan sané kawedar ring Bali Orti napiké nika puisi, wiadin satua cutet, miwah novel dané “Suryak Suung Mangmung” sané kamuat masambung.
Rikala tiang kacunduk sareng IDK Raka Kusuma, wau tiang prasida kacunduk sareng kakawian saking IGG Djelantik Santha sané marupa cakepan. Tiang kaicénin novel “Benang-benang Samben” olih IDK Raka Kusuma, nanging cakepané punika ical sadurungé telas wacén tiang. Tiang marasa sebet kélangan cakepan punika. Nanging, rasa sebet tiangé polih tamba rikala novel punika kamuat masambung ring Bali Orti (Bali Post) krana saking irika tiang prasida malih ngwacén yadiastun tiang nyantosang nyabran ngaminggu.
Salanturnyané, tiang kacunduk ring cakepan dané sané lianan minakadi “Kacunduk ring Besakih”, miwah “Makurenan Sareng Jin”. Kantos mangkin, tiang meled pisan ngwacén novel kakawiandané sané mamurda “Tresané Lebur Ajur Satondén Kembang” sakéwanten tiang durung madué cakepané punika. Dumun, naanin tiang manggihin Madé Sugianto ngaplud potrékan cakepané punika ring facebook, lan tiang makeneh pacang merika numbas, nanging tiang durung polih merika. Kantos mangkin, kantos sang sané ngawi cakepané punika nyujur sunia, tiang durung maduwé.
Taler wénten rarincikan pacang simpang ring jeroné IGG Djelantik Santha sareng pangawi lianan, sumangdané tiang prasida masadu arep, nunas ajah-ajah utawi piteket saking dané indik masesuratan. Nanging pateh sakadi novel “Tresnané Lebur Ajur Satondén Kembang” sané nénten duénang tiang, kantos dané seda, tiang nénten naanin merika pacang kacunduk masadu arep sareng dané.
Mangkin dané sampun nyujur genah sunia. Rarincikan tiangé kacunduk sareng IGG Djelantik Santha kantos bénjang pungkur nénten ja prasida jalanin tiang. Tiang nénten ja pacang prasida masadu arep sareng dané jagi nunas ajah-ajah wiadin piteket-piteket. Yadiastun nénten naanin kacunduk sareng dané masadu arep, tiang pacang setata kacunduk sareng dané saking kakawian-kakawian dané. Yéning tiang meled kacunduk, tiang pacang ngambil kakawian dané raris wacén tiang, yadiastun kantun wénten rasa sebet duaning nentén prasida masadu arep.
Mamargi aji, alon-alon, dumogi polih pamargi antar. Kakawian ajiné pacang setata kawacén kantos kapungkur wekas. Sangkaning kakawian ajiné, aji pacang setata urip lan polih ring sang pangwacéné, patéh sakadi baosnyané Pramoedya Ananta Toer. (*)

No comments