Puisi-puisi I Nyoman Agus Sudipta; Tiang Guru?Gagambaran Olih Heri Dono

Mangenang I Layangan...
Layangan mangindang
Kategul baan benang
Makeber di duur negehang
Angin ané satata ngampehang
Kénkén yén tan pa benang?
Kénkén yén sing ada angin ngampehang?
Yén suba di duur makejang ka engsapang
Karasa makejang awaké ngelahang
Pegat benang tan pa tetujon mangimbang
Angin ilang payu ulung maguyang
Maglebug lung sing ada ngrunguang
Suba duka bakatang kujang nyelselang

Tiang Guru?
Nyén ngorahang dadi guru aluh?
Magaé tusing kanti pesu peluh
Tis, embon sing tuyuh majemuh
Ento munyi jelema sing nawang kangin-kauh
Dadi guru ento répot
Ngaé administrasi sirahé kanti cekot-cekot
Kondén menék pangkat jantungé makepot
Mih... bin jani misi ngisinin É-Raport
Yén murid males, guru ané pelih
Yén muridé wélang, reraman muridé mamedih
Sing terima bisa mulih kaalih
Kabatbat, kalaporang ané ngaé keneh sedih
Guru suba sugih ulian sértifikasi
Ento kondén makejang menikmati
Keadilan lan kesejahteraan ané setengah ati
Nanging Tupoksi patut laksanaang sesai
Tiang dadi guru?
Manusa ané patut gugu lan tiru?
Tiang guru, tuah manusa biasa kaliput sad ripu
Melajah nyalanang swadharma wit manah tuhu

Matagel lan Magonjér
Ye sing nawang kéwehné nagel
Makejang kajumunin baan mesel
Uling milpilang keneh tusing ngitungang kenyel
Nanging tuah nyisayang suksekel
Ye sing nawang kénkén nyumunin rasa
Tusing dadi bayah baan pis ayuta
Tusing dadi pragat baan satua
Ené rasa i pianak ané katohin baan bapa
Matagel lan magonjér
Sumbung sing dadi keleg di duur ngatenggér
Cihna kapradnyanan kadi bajang ané monyér
Sekenang lan pesaja sing dadi éwér

Pakilitan....
Dini tiang melajah
Dini tiang ngisinin jengah
Jani tiang lakar mayah
Rasa bhakti lan ngaturang ayah
Di duur pertiwi tiang mangapti
Nancebang saka subhakti
Mangulat wirang manyama jati
Mikukuhang tresna tan panepi
Kadasarin baan belog lan tuara
Tuna idep tan pa arta brana
Meled mesikang keneh manyama
Pakilitan dadia ento utama
Nangun tugeh pageh sekala-niskala


avatarI Nyoman Agus Sudipta
Embas ring Karangasem, 29 Séptémber 1984. Kakawianipuné kawedar ring Bali Post (Bali Orti) miwah Pos Bali (Médiaswari).

No comments