Puisi-puisi IW. Wikana-Seraya; Ngajeng Gratisss

Sumber Potrekan: Nacivet

Jatma Tuara

Idupé kambang kalara-lara,
lacuré teka sasai mapuara,
mapagin kenehé né sengsara,
neketin awaké ané tanpa rasa.
Tusing ngelah bekel panyambung raga,
asikut kuangé satata nimpalin angga,
lebihé joh makecos kaduur ambara,
ilang tusing ngenah ninggalin sarira.
Belogé dadi timpal né satia,
kuangé dadi timpal teka satata,
sebeté teka nyengahin rasa,
tuarané mapuara kaduur akasa.


Tulah

Tindakané ngubek ngulah,
nyeliksik nusuk ka tengah,
mamiut ngebug tangkah,
nundun rasa ubek galah.
Makejang pajalané karasa élah,
tusing karambang benehé langah,
né penting pajalané maan selah,
apang kitané bakat baan nadah.
Ané wenang aliang selah apang kalah,
ane beneh apang ilang tusing maakah,
ané baduur ulungang kanti ka tanah,
ané belog maaliang selah apang ngenah.
Tulah ulian indriané mamiut ngarengkah,
tulah ulian arta né utama ngaé benyah,
ngalih tategakan apang paling ngenah,
nyiriang darmané suba sayan punah.


Ngajeng Gratisss

Ngajeng nasi ulian gratisss
basang wareg paliaté tinglis
ngaé énggal pulesé maclekis
angkiané karasa geris-geris
Ulian ngajeng gratissss.....
mekita pang séket tuun numitis
idup bagia bayuné karasa tiisss
engsap tekén idup suba kacawis
Yén setata nepuk ngajeng gratis
dompét tileh tusing mesuang pis
pisé bayahang utang apang tipis
apang liang makeber buka kedis


IW. Wikana-Seraya
Guru basa Bali ring SMKN 1 Amlapura. Kakawiannyané naanin kawedar ring Bali Orti (Pos Bali), Jurnal Suara Saking Bali, miwah Médiaswari (Pos Bali).

No comments