Nyoman Rai Srimben, Méméné “Bapak Bangsa”

Soekarno riakala Sungkem teken Nyoman Rai Srimben

Dugasé totonan, sekitaran warsa 1881, tiang sing nawang apaké langité galang, gulem, utawi ujan bales. Tiang masi sing nawang apaké semengan, tengai, sanja, utawi peteng rikala anak luh ané madan Nyoman Rai Srimben lekad. Lekad uli anak makurenan madan I Nyoman Pasek ané dadi pemangku di Pura Balé Agung lan Ni Madé Liran tuah tukang banten. Nyoman Rai Srimben lekad di tanah palekadané ané madan Banjar Baléagung, Kelurahan Pakét Agung, Buléléng, Bali. Ia ngelah nyama muani (beli) ané madan I Madé Pasek.
Rai Srimben lekad uli keluarga ané broken home, ulian bapané buin ngantén ngajak anak luh ané madan Ni Sukenyéri. Yén alih uli lelintihan, sebenehné Ni Sukenyéri ngajak Ni Madé Liran nu ada hubungan keluarga, krana ditu anaké ané ngantén tuah ngajak anak ané paak-paak ditu dogén. Krana tusing nyak maduanga, Ni Madé Liran ngambul ka umahné bajang ané tusing ja joh uli umah kurenané.
Uli satua ané kapercaya kanti jani, Nyoman Rai Srimben ngoyong ngajak bapané kanti matuwuh limang tiban. Sisané, kanti ngantén ngajak Radén Soékemi, Nyoman Rai Srimben kapiara olih Ni Ketut Nésa.
Idadané nawang? Nyoman Rai Srimben tusing taén negak di bangku sekolah. Ia tusing taén masuk TK, SD, SMP, SMA, apabuin kanti kuliah cara janiné. Ia tuah milu sekaa truni dogén. Ditu ia liu melajahang déwék lan najak timpalné lakar ngigel rejang rikala ada odalan di Pura Balé Agung. Tusing ja duweg ngigel rejang dogén, Rai Srimben masi duweg nenun kain songkét lan endek.
Ah, nasib mula sing dadi kelidin. Warsa 1887-an, Nyoman Rai Srimben matemu ngajak anak muani—Radén Soékemi Sosrodiharjo, ané dugasé totonan maan tugas di Sekolah Rakyat (SR) 1 Singaraja, lan jani madan SDN 1 Pakét Agung. Anak muani totonan uli Jawa, teka ka Bali uli Surabaya mara dua bulané.
Krana pada-pada demen, Nyoman Rai Srimben ngajak Radén Soékemi lantas ngantén, sakéwala tusing morahan tekén reramané—kawin lari. Ulian unduké totonan, kulawargané ané ada di Balé Agung gedeg, lan ngaénang Radén Soékemi ketuntut di pengadilan rikala Hindia Belandané nu ngigel di Indonésia. Soékemi kadendain 40 ringgit, krana ngantén tusing maan persetujuan.
Makelo-kelo, kulawargané di Balé Agung nyansan sadar lan nyak nerima unduké totonan. Kanti, disubané lekad pianakné ané kapertama, Soékarmini, lan mirib tulis gidatné ané luung pesan, tanggal 6 Juni 1901 buin lekad pianakné ané nomer dua, madan Kusno ané meganti adan dadi Soékarno. Kanti jani Soékarno kakenal dadi Bapak Proklamator lan Bapak Pendiri Bangsa.
Nyoman Rai Srimben, ngalain dina Sukra Kliwon, 12 Séptémber 1958. Dadi warga Bali, i raga patut lega, demen, lan bangga, krana yén sing ada Nyoman Rai Srimben, tusing lakar ada anak ané madan Soékarno. Idadané  harus percaya tekén unduké  totonan. (kabasabaliang olih I Putu Supartika)

Réferensi:
            - Bengkuluekspress.com
            - Tatkala.co
            - Wikipedia
            - Tribun Bali

            

No comments