Jupé

Olih: I Gusti Lanang Sutéja Naréndra

Sanja mabalih tivi. Ada berita unduk artis I Jupé mati. Béh, kurenan tiangé jeg sedih kingking. Pedalema koné, wiréh ia demen pesan tekén artisé ento. 
"Béh, liwatan Nyai. Eda ja bes sanget, kanti sigsigan kéto!" Tuturin tiang masé ia akepitan, apang sing ja bes lebay, buka tutur bajang trunané jani. 
"Aduh, icang nak demen pesan ngajak I Jupé"
"Nah, Bli ngerti. Bli nak demen masé!"
"Ah, tawang Icang Bli tuah demen nolih nyonyo lan gémpol jitné!" 
Badah...jeg corokina tiang. Ah, endepang suba déwéké, yén ngaku jeg bisa bangka mapingseg!
"Nak kénkén matiné I Jupé Bli?" Matakon I Luh sambil ngusap yéh mata, tengas tengés ngéngésné ganting. 
"Nak kanker sérvik koné"
"Mbéé...kanker apa ento? Kanker modél baru ento?" Tuléngéka matan tiangé, jeek pesaja. 
"Ento kanker ané di kakétoné!" Sautin tiang sambil nujuhang bongkol siksikané. 
I Luh gideg gideg, klemah klemih, tolah toliha kakétoné. 
"Anak ané kénkén bisa kena Bli?" Kéto patakoné sambila enu nolah nolih pagelahané ané pingit. 
"Makejang bisa kena, sing pandang bulu. Nyak kriting, nyak sohsoh, nyak inggel, ganti kena ya kena!"
Mbéé...I Luh sayan jeek, paningalané nengéng nagih makeplos. Sagét, ia kisik kisik ngelés tali celana kolorné. 
"Icang jejeh kena Bli. Tegarang peréksa,nah!" 
"Adaaah... Nyai jeg sing nawang sikut. Dini nagih ngédéngang kakéto? Ento I Wayan enu nengéng. Buina, taén tawang Nyai Bli masekolah di kedokteran, kénkén? Wééé... Luh, unduk ané kéto dokter ané nawang. Yén Bli meréksa, makejang bakat gadab!"
I Luh majadengan. Buin ia negak nyampingin tiang. 
"Atehang Icang mapréksa nah, Bli!" Boé... asal suba ada tagiha, prajani bisa manying gatiné. Misi maselédoh, kakir kakir Nyai!
"Nah, mani ajaka mapréksa! pap smear adané"
Sagét munju bibihné I Luh, kadéna tiang jail. "Aiiih...éwér! Masak ento semirin!"
"Pameréksaané unduk kakéto madan Pap Smear Luuuh. Boya masemir!" kéto bibih tiangé makucas kacisan nyambat ma inggrisan. 
I Luh mendep, buka makeneh keneh. 
"Tingkanganga maréksa, Bli? Mbéé... dong tuléngéka gelah icangé? Aruuuh..." Kéto makeplos munyiné, soléh pesan ngaé basang gerimutan. 
"Yén meréksa bibih, patut enggang. Meréksa song jit, patut nungging. Meréksa kakéto patut ningkang. Yén cikupang Nyai, bisa KALPANAX Nyai resépanga teken dokteré, ulian bulénan kebo di paha Nyainé joblég joblég!" Kéto saut tiangé sigug. Ngilngil basangé! 
I Luh berangti, sahasa jeg nyuled paha. Aduuuh... kanti ngatijang tiang. Léngkongé!
"Yén kéto, eda ka rumah sakit mapréksa. Ramé ditu dokter lan perawaté muani muani. Bilang aukud teka ngungkabang. Lek icang! Ka spesialis laku nah!"
Mbéé... madeepan tiang mireng tagihané. Bes ka spesialis belingan, dija jani selukang pis? Ah, bes kurenan sayang. Jeg nyakang dogénan.
Silihang tiang pipis ajuta di LPD, enu kekeh makacip mebo brankas suba serahin tiang ia.
Dinané mapréksa teka. Semengan neruput tiang suba maséh, malengis keprés. Ada nang duang jam antiang I Luh, sing pragat pragat maséh. Suba pesu uli kamaré, booéé... jeg maséh ia buka penyanyi dangduté! Das makeplos matan tiangé nolih. Tondén ilang kesiaban bayuné, sagét I Luh ngeraos manying.
"Nyak Icang cara I Jupé, Bli?"
"Nyak! Numadi I Jupé sik Nyainé!"
"Iiisssh... Bli gombal!" Kéto raosné sada nyolék jagut. "Bin jep bayahin icang di dokter nah!"
Mbéé...das serangan jantung tiang mireng raosé ento. 
"To...suba serahin pis ajuta. Kija maba?" 
"Suba bayahang icang bajuné ené sik Mbak Éndangé. Nyak jegég cara Jupé kan, Bli?"
Mbééé... gantina jani kucit lan godélé sita LPD! Peluh tiangé pakritis, kilen kilen tiang magelekan buka nguluh batun kedongdong! Celekotokan Nyaaaiiiiii......


No comments