Puisi-Puisi Ida Bagus Gdé Parwita; Gua Lawah


Gagambaran Olih Putra Ariawan

Kerta Ghosa

Panelas kayun sikiang ring babawosan
antuk ning kayuné sané prasida ngasorang kritisan toyané
kadi panulamen sang ngaruruh pangapti
mapisuguh pakobet

Banggayang iwang patuté nibénin
antuk tresnané tuna pikukuh
tan prasida nemuang kayun

Ring langité suluhé ruruh
pamutus tresna asihé nyujur ulangun
minab ring sekancan sekaré masréok nibénin pretiwi
ring doosan ombak segarané mawali
ngawangsitin sang pacing rawuh
duk kalédangané kantun masikian

Purnayang ring linggihé sané anut
kaajegan sang ngutsahayang pituduh
masuar aksara lan budi
ngurip daging pangayaté


Pawungu

Wantah piuning ngardi tatas pamargi
surat jagat setata tan prasida nétésin
panulamen kasangsaran pamargi
utawi pasuryak lédang
wantah cacimpedan
tan tetes tegesin

Sang prasida ngudepang pangipian
mulpulang kawon polih
antuk kaheningan pangrasa
suwung ring sekancan pangidih
pangajum lan pakéwuh

Sami lali nagingin patitis
mawastu lila mawali ngungsi pamargi
murnayang budi antuk astiti
ring urip
jagat
nagingin tatiwak
tutur kasukseman


Campuhan

Ring bongkol gunungé suung mapekéling
antuk ciri nututin pangapti
nunggalang idep ngungsi patitis angen
kadawut ring ning wit sunaran langité
macepol ring manah
matempuh
sléogan daun taruné

Keribisan toyané nincap kaajegan watu gunungé
nilikin sang rawuh mulpulang kayun
nyurat kalanggengan anginé
nedunin watek taruné

Panulamen i paksi tadah asih ngungsi pasayubannyané
macampuh ring pasliab sunaran suryané
nibénin ketulan belus daun taruné
dingin rawuh ring pangrasa

Suung manah macampuh ring suung genah
sané adung nguduhang idep
nutug ring acep pangaptiné


Batu Kelotok
(Patinget selantang margi)

Angin soré nawuhin patedun wenginé
nincap doosan segarané ring pasisi
sedek jukungé ngalieb
nagingin pituduh kayun
ring panampih sasihé

Langité suwung
ningkeb tanggun segarané
nawuhin keribisan ombaké
ngusapin i bias pesisi

Kidung pangasih ngusapin peteng jagaté
murnayang sunaran bulané nyuluhin lawat kayuné
ngemit kaasrian linggih méruné

Panulamen i paksi tadah asih ngajap-ajap patedun sabehé
ngasorang kaajegan taruné ngambel daunnyané
kelés seka siki kaanyudang angin

Kapiwelasé wantah angen sajeroning mamargi
nungkulang idep sané tan kasidan kaduhkitan
ring pakerimik toyané katakin batu jurangé
minab sesawangan ring sang nglintang
sané tan nahen renga ring tangis
parumrum tanah pesisi
sané sayan rered tanpa kanti


Gua Lawah

Kayuné nyikiang segara gunungé
masunaran galang ngungsi cacingak
sang ngalintang

Gua lawah katangkeb kala purnama
natak sunaran bulané nembus palihat segarané
suaran ombak nyiram sayan doh
ngungsi tungtung manah

Wantah tresnané ngawinang
sang oneng manyurat urip jagaté
segara giri gawé bungah
uleng ulangun

Sastra jiwa pangaweruh
incepang ring kayun
janten kukuh
tan kalila antuk pikamkam séosIda Bagus Gdé Parwita
embas ring Désa Tihingan, Klungkung, 19 Nopémber 1960. Kakawian dané sampun kawedar ring Bali Post, Nusa Tenggara, Karya Bakti, miwah Berita Buana.


No comments