Kelulusan; Corat-Corét lan Konvoi

Olih: I Putu Supartika

Sumber Potrekan

Dugas Hari Pendidikan Nasional-é (2 Méi 2017) tengai, iseng tiang pesu ka jalané sambilang meli darang nasi. Di jalané tiang nepukin liu pesan ada murid nganggon baju seragam groang-groéng. Ada ané knalpotné ngebrong, ada ané sing nganggon hélem, lan ada masi ané mejujuk di duur mobil pick up-é sambilanga kraik-kraik, kuuk-kuuk. Tusing ja kéto dogén, penganggoné telah masemprot aji cét. Ané muani-muani tepuk tiang: clanané masétsét, bajuné warna-warni misi tulisan tawah. Ané luh tepuk tiang: nganggon siot bawak misi tulisan, bajuné masi telah misi cét lan tulisan maimbuh tandatangan. Buina ada masi tepuk tiang murid luh muani ngaba montor tur magelut tekek pesan, cara tusing dadi pasahang.
“Jani pelulusan?” dagang nasi di tongos tiangé meli darang nasi matakon tekén anaké ané mablanja.
“Ae mbok,” keto pasaut silih sinunggil anaké ané ngantré mablanja.
“Jumah pulesang luung ya. Bayu seger, baju dadi pekidiang tekén nyamané.....”
Tiang ningehang munyin dagangé ngrumuk buka kéto sambil nyledét-nyledétin yéning sinah ada murid bajang jegég ané milu groang-groéng nganggon siot bawak.
Mirib suba dadi tradisi, yéning pengumuman kelulusan pasti ada murid ané groang-groéng (konvoi) lan panganggoné telah macorét. Mirib sing jangkep yéning sing misi kéto.
Sujatiné uli pidan unduké ené ada? Tiang sing nawang persisné uli pidan, sakéwala dugasé tiang pelulusan SMA unduké ené suba ada, nanging dugasé totonan tiang sing milu, kenapa? Tiang sing ruwet-ruwet makeneh anggon nyautin patakoné totonan. Kapertama, dugas pengumuman kelulusané, tiang ka sekolah nganggon baju adat ka pura, dadiné masak baju anggon ka pura corét aji cét, mani apa anggon maturan? Ané nomer dua, yadiastun timpal tiangé ada ané mulihné nganti baju seragam sekolah, lan ada masi ané ngaba seragam sekolah di tasné, nanging tiang tetep sing milu, krana tiang ngekoh bulak-balik maganti baju, lan tiang nganggep unduké totonan sing penting, apabuin umah tiangé uli sekolahan lumayan joh. Ané nomer telu, biasané suud corat-corét lakar kelanturang baan konvoi. Lan tiang mula sing demen gruang-gruéng apa buin ngaba montor padidi lakar anggon konvoi. Liu ruginé: tiang lakar rugi bénsin, bayu won, yén dilepeté kenapa kuda di margané pasti ané nanggung tusing ja timpalé ané ajak konvoi, nanging reramané jumah. Sakéwala yén maan magandéng (tusing ngaba montor pedidi), ento lén buin urusané.
Rasa lega, liang, demen, mula sah-sah dogén yéning karayaang. Kéto masih pelulusan. Nyén ané sing demen lulus? Pasti sing ada. Pasti makejang dot lulus. Sakéwala yéning ngarayaang kelulusan bes lebihan ento masih jelék.
Corat-corét. Ngarayaang kelulusan baan corat-corét totonan melah, sakéwala melahan yéning bajuné ané lakar kacorét totonan sumbangang tekén anaké lénan ané perlu. Itung-itung nambunang karma anggon bekel buin mani puan. Konvoi masi melah, sakéwala melahan pis bénsiné  ané lakar anggon konvoi tambunang ajak timpalé, laut meli nasi bareng-bareng. Sinah basangé lakar wareg, bayuné tusing lakar telah ngawag. Kéto yén manut tiang. Mirib anak lénan lakar ngelah keneh malénan ngajak tiang. Apabuin isin keneh pada malénan. Don sénté don pléndo, ada kéné ada kéto, clebingkah batan biu, gumi linggah ajak liu. Ada ané demen kéné, ada masi ané demen kéto. Sinah corat-corét, konvoi rikala pelulusan ada ané sing demen, ada masih ané demen. Ané sing demen pasti lakar gedeg nepukin unduké totonan, sakéwala ané demen pasti lakar marasa ento tuah ané paling melah anggon ngarayaang pelulusan. Apabuin tiang maan maca di beritané, ada murid ané mara lulus ngorahang yéning corat-corét panganggo rikala pelulusan lakar memberikan kenangan tersendiri. (*)

Singaraja, 4 Méi 2017


No comments