Mabalih Igelan Kunang-kunang

Olih: I Ketut Sandiyasa

Sumber Potrekan

 Nadaksara rumasa wénten sané nundunin  rasa sané  mengkeb nengsil ring tunggtunging hati.  Lami sampun rasa lan raga punika turu, lami sampun raga tanpa satma ring jiwa.  Pisarat titiang pacang melalung ngalalungin déwék éling ring dados jatma matah ring  guminé wayah.  Ngwacén séwalapatra pangawi IDK Raka Kusuma mirengang suling Gus Téja sakadi polih titi pangancan tiang pacang nundunin rasa puniki. Sakadi polih damuh ening ring muncuk ambengané. Minab suwé rasa lan jiwa puniki  turu manados titiang makita malih kadundunin. Kadundunin sesolahan igel-igelan tawah. Igel igelan tanpa gong, igel-igelan tanpa munyi, tanpa kupah lascarya ilén-ilén ring guminé.
            Méweh  ngaksi igel-igelan sakadi punika nanging rasa puniki tan dados tambakin. Maideran pamarginé., Sané seringan papas igelan jogéd  jaruh. Ring wana, ukir segara tan kecunduk. Lautang pajalané cening  marep  kaja kangin.  Sapunika wénten sané kisi-kisi piragi titiang.  Lanturang titiang malih  pamarginé kaja kangin piragi titiang toya ening di selagan batuné, wénten tukad matoya ening.  Pamargin toya di selagan batuné ngarad titiang. Ring yéh tukadé sané ening punika titiang ngaksi padéwékan sané keliput maya . Jantos cening dini lakar ada igel-igelan ané alih cening malih wénten sané kisi-kisi !
            Suwé matatakan batu titiang nyantos sesolahan igel-igelan ngantos sandikala mapagin . Sagét wénten pakenyit-nyit duur tukadé. Apacek kunang-kunangé ngélog duur batuné. Boya ja apacek kémanten raris rawuh malih makudang kunang-kunangé ngélog duur batuné. Elogané macandetan tekén munyin yéh tukadé. Élogané ngaé lawat – lawat duur yéhé, lawat-lawat aksara lawat-lawat sané sida kaaksi santukan toyané ening. Pakenyinyit sundih kunang-kunangé nanging ngalahang kenyem ibulané. Pakenyitnyit kunang-kunangé galang ngalalungin déwék titiangé, ngalalungin rasa sané lami turu, igelan kunang-kunang masesimbing  tekén manah sané tuara taén lascaraya sané ngarepang pala karma ring guminé wayah. Suwé igelan kunang-kunangé nglimurang manah titiangé minabang ipun uning pisarat titiang tekén igelan kunang-kunangé. Minabang ipun sampun uning titiang sampun melalung ngalalungin manah. Minabang ipun sampun uning titiang sampun pacang matangi wirasa lan wiraga titiang pacang satma tunggal nyalanin paayah dados jatma matah. Ngraris  puput igelan kunang-kunangé  budal tan mapamit, tan pa kupah. Suksma kunang-kunang malih pidan titiang pacang ngaksi malih igelané ngélog masundih pakenyitnyit. Titiang pacang nulad sesolahané élogané pakenyitnyit anggén titi pangancan ngaturang ayah manados jatma matah di guminé wayah linggah. (*)


I Ketut Sandiyasa
embas ring Désa Ngis, Kecamatan Manggis, Karangasem, pinanggal 29 Méi 1983. Kakawianipuné kawedar ring Bali Post (Bali Orti) miwah Pos Bali (Médiaswari).

No comments