Puisi-Puisi I Ketut Aryawan Kenceng; Méru


Gagambaran olih I Putu Supartika

Kondén

Nganginang ngawanang
Kondén nepukin galang
Ngajanang ngelodang
Kondén masé nepukin liang
Nutug rurung kahuripan
Ombak gagodan tan parérénan
Ngentuhin tindakan
Nyantulin enjekan
Suba melahang pajalané
Kondén tepuk luungé
Nyujuh kenyung bagia
Dija kapa ia ?


Méru

Jegjeg nyemita
Ajeg mamona


Bali

Becik katata
Mrik setata


Puyung

Suung
Luung


Damuh

Tis ngetisin
Dayuh nayuhin


Nasib

Alih sing bakat
Sing alih bakat


Kunang-Kunang

Ngumbara ngumbang
Maswaka galangū


Sugih

Solah luih
Laksana gipih


Raab Somi

Wantah raab somi
Tetamian nguni
Genah masayuban
Tan ujan baangan
Ngedum suka
Nungkulang duka
Deriki mapupul buah tresna
Abias pasih
Madasar lascarya
Adung ngatih
Dayuh ngetisin
Anginé ngendingin
Yadiastu maraab somi
kenyung bagiané tan mari


Nasi Séla

Nasi séla
Uyah séra
Suba biasa
Ngendingin dina
Upah tuyuh
Ngetélang peluh
Sing makada empak
Yadiastu kebusé ngentak
Setata bakuh
Matapa kukuh
Ngatipuk puluk
Seduké kepuk
Yadiastu nasi séla
Mertané tan tuna


I Ketut Aryawan Kenceng
Tamat SD, SMP, SMA ring Klungkung, naanin makarya ring widang pariwisata hotél travel agent, cargo ekspor impor, restaurant, garment/handicraft production. Sampun ngamedalang limang cakepan puisi sané mamurda Beruk, Bikul, Bubu, Rwa Bhinéda, miwah Bali Melah Bali Benyah.

No comments