Gedé Soma

Olih: I Komang Alit Juliartha
 
"Negeriku Indonesia" Gagambaran Olih Achmad Pandi
Mirib sing ada luihan tekén parisolahné Gedé Soma. Puntag-pantig magaé. Sing ngrambaang lemah kén peteng, setata mautsaha apang nyidang gén nekaang pipis. Makejang jemaka gaéné. Sing milih-milih. Serabutan. Suba biasa tepén ujan, kéto masi sentér ai. Kulité nganti selem denges ulian mapanesan sawai-wai.
"Kudiang men, tiang musti magaé. Yén sing magaé, apa lakar daar tiang ajak adin-adin tiangé," kéto pasautné sabilang ada timpalné nakonang ngudiang nganti kéto san nguberin pipis sahasa tusing ngenehang iba nang agigis.
Gedé Soma ngelah adi dadua luh muani. Lacur reramané palas duk ipun matuuh sia tiban. Bapanné ngalih ibu baru. Gedé Soma nugtug méménné ané sakit-sakitan. Sakité ené ngawinang Méménné tusing nyidang nyalanang swadarma nak makurenan, tusing nyidang ngemang kebutuhan biologis, tusing nyidang muasang batinné muani. Laut muaninné ngalih nak luh lén nganti jatuh ati ngemasin ngutang somah muah pianak-pianakné ulian kebincut tresna nak luh lé ento. Matumpuk-tumpuk sakit méménné ulian bapannné ané nadak mulih ngalih tékenan cerai. Memenne tusing nyak néken, Bapanné maksa.
"Téken! Nyai awak sakit mapi-mapi gedé geraké. Kalingan kal nglawan, nengil dogén nyai beténan asané tuara nyidang," Pan Soma nengkik.
Mén Soma tuara nyidang apa sajaba ngeling sigsigan naenang sakit awak muah sakit atinné. Sakité ané abana nganti mawali ka karang sepi. Mati.
Ngetél yéh paningalané Gedé Soma sabilang inget tekén unduké ento. Ipun tuah nyidang nolih dogénan rikala bapanné magedi disubané méménné néken surat cerai ento. Sebet ipun ningalin méménné ringkih sambilanga ngeling. Kéwala ipun nengil tuara ngomong apa wiréh ipun tusing nawang apa. Jani ipun suba kelih mara nawang unduk ané makada bapanné magedi kéto masi méméné ngemasin mati. Bapanné sesukat buin ngantén tusing taén rungu tekén ipun muah adin-adiné. Kalinganké ngenjuin pipis, nengokin dogén tuara taén. Mirib bapanné takut tekén léak-leakè dini. Kéto koné dingeha tekén Gedé Soma, méménné mati ulian amah léak wiréh méménné madagang lais pesan, ada anak iri lantas pegaénina tekén anaké totonan. Anaké ento sing ja joh uli umah ipuné. Kéto isin baas pipisé di Jero Dasaran.
Nanging Gedé Soma tusing sanget nampi isin tenungé ento wiréh makejang suba matilar, Méménné masi suba mati tusing buin lakar mawali.
"Yén mula saja amah léak, depang karmapalané majalan. Yén sing iya sengsara minab pianak cucunné mani puan nampedang buah karman jelékné ané jani kalaksanang," ngrenggeng Gedé Soma padidian sambilang mabalih bintang-bintang sunarane pakenyirnyir nimpalin ipun né sedek ngenehang masa depan adin-adinné. Masa depan ipun? Ipun tusing ngrunguang.
Saja, ipun tusing rungu tekén déwékné padidi. Nyak ujan nyak panes, nyak lemah nyak peteng, kéto masi nglawan kenjel, ipun puguh magaé apang nyidang maan pipis anggon meli daaran nasi muah bekel baang adin-adiné masekolah.
"Gedé harusné buin masuk, ngalih kejar paket pang tamat maan ijasah anggon ngalih gaé ané luungan," Luh Sukréni ngemang saran. Tuah Luh Sukréni timpal ipuné ané sesai ajaka magendu wirasa, numpahang sakancan pikobet kalaning ipun marasa baat negen padidi.
"Anggon gena masuk, Luh? Tiang masi tetep lakar makuli. Yén masuk buin lakar mesuang pipis. Buin ngebekang pangeluaran keluargan tiangé. Depang tiang sing tamat ané penting adin-adin tiangé jani suba masekolah. Dumadak swéca Widhiné nyak seger terus, nyidang tiang magaé maan pipis apang nyidang ngasukang adi-adiné nganti dadi sarjana,"pasautné Gedé Soma lantang.
Luh Sukreni mendep. Dikenehné sebet macampuh bangga, ngelah timpal ané seken-seken sayang tekén adin-adinné.
"Luh lek ngelah timpal sing tamat masekolah cara tiang? Luh lek nutur ajak kuli bangunan cara tiang? Luh lek melali ngajak nak muani tukang kajang minuman di séngol cara tiang? Yén lek kalahin suba tiang, Luh. Sing kénkén, nasib tiang mula jelék, sengsarané sing guan-guan magedi sahasa neket di ukudan tiangé."
"Dadi ngomong kéto, Dé?"
"Men?"
"Tiang sing ada ngorahang lek matimpal ajak Gedé. Tiang mabalik demen ngelah timpal cara Gedé diapin sing ngelah pendidikan apa kéwala pepineh Gedéné luihan tekén anak ané masekolah. Tiang sabenehnè ané lek. Tiang tondén magaé, tiang nu kuliah nu ngandelang ngidih tekén rerama. Tondén nyidang ngemang ngidih apa kén keluarga apabuin lakar ngasukang adin tiangé," gisianga limanné Gedé Soma tekén Luh Sukréni. Tlektekanga pesan Gedé Soma pang ipun percaya buat kasumekanan omongané sing ada Luh Sukreni lek matimpal ajak Gedé Soma. Gede Soma nrugdug tangkahné, barak muanné kéto masi paningalané paling tusing nyidang ngwales tlektekané Luh Sukréni.
Gedé Soma mula ada rasa ajak Luh Sukréni anak kuliahan ané suba atiban ipun kenal. Kéwala ipun marasa tuna, tuna goba tuna arta. Awak baduda nagih madain garuda. Beduda kangguang tai urek. Kéto Nano Biru ngorahin. Tresnané layu satondén kembang. Nyet gedé lakar ngorahang isin ati ané suba makelo mapendem dalem, kéwala inget tekén déwék makeledan buin bayuné lakar nyambatang ento makejang.
"Apa pelih tiang ané sing ngelah pendidikan ngelah keneh demen tekén anak luh? Apa sing dadi tiang ané lacur ené ngelah demenan laut nyalanang swadarma grehasta asrama buka ajah-ajahan agama ngorahang? Tiang dot pesan. Nanging, tiang nawang. Buin cara ané busan-busan, awak tuna kangguang matilesang raga."
Jangkriké ngering jangih saling sautin ngisinin petengé sepi. Kéto masi panginané rengas ngatekok tuun uli bengbengané mirib ada lubak ngintip taluhné. Gedé Soma majalan nyagjagin panginané ané sedek makeem. Sénterina tusing ada apa. Buin ipun malipetan laut mulihan. Kipekina adin-adinné ané sedeng leplep pules. Demen keneh ipuné ningalin adin-adinné suba pada gedé kéto masi seleg masekolah. Marasa tusing pocol ipun magaé pangaptiné tuah abesik adin-adinné bisa ngaba raga mani puan tusing pelih ngalih jalan, apang sukses tur ngelah masa depan ané sanget luungan tekén ipun. Pang nyidang kuliah apang cara Luh Sukréni. "Oh Luh Sukréni. Tiang kangen!"
Sunar bulané nyluksuk ka kamar kabenengan nedeng purnama bulané bunter buka témpéh tinglis ngenah uling selag-selagan jaroné. Inget ipun tekén méménné, inget ipun tekén bikas bapanné, inget ipun tekén adin-adinné, inget ipun tekén Luh Sukréni ané setata majlawatan di kenehné nanging ipun tusing taén inget teken déwékné padidi. Tusing taén rungu tekén kénkén kahanan ipuné jani. Sahasa benyah latig awakné abana magaé, kéto masi pikobet-pikobet ané sabilang wai teka tusing nyambatsara nylonong macelep ngantos ka tengah tangkahné. Sesek. Dekdek. Ipun tusing ngrambaang wiréh ané paling mabuat tuah abesik, adin-adinné bagia.

France, 14 Méi 2017


avatarI Komang Alit Juliartha
embas ring Bekasi, 15 Juli 1991. Dané alumni saking program studi Pendidikan Bahasa Bali IHDN Dénpasar lan meneng ring Banjar Kubu, Kelurahan Kubu, Kabupatén Bangli. Kakawian-kakawiannyané marupa puisi, satua cutet, lan ésai kamuat ring surat kabar sakadi Bali Orti (Bali Post), lan Média Swari (Pos Bali). Cakepané sané sampun kawedar marupa pupulan satua cutet sané mamurda “Swécan Widhi” warsa 2015 lan ngamolihang hadiah Sastra Rancagé warsa 2016. Warsa 2016 dané ngamedalang cakepan marupa novél sané mamurda "Satyaning Ati".

No comments