Kebyahparan

Olih: Ngakan Madé Kasub Sidan

Gagambaran Putra Ariawan

Braaaakkk….. Méja di arepné Déwi Lestari benyah sangkaning kagedig baan Déwa Aji Rai, ajin Déwa Nyoman Raka, rabin Déwi Lestariné. Déwi Lestari bengong tusing nawang unduk.
“Maaf Déwa Aji, napi masalahné?” Déwi Lestari meled netesang yadian basa Baliné nu maakukan wiréh ia mula lekad lan gedé di Jawa.
”Nyai tusing pesan marasa tekén padéwékan pelih. Makejang  letuh lan leteh di natahé dini mula ulian Nyai,” Jero Soka rabin Déwa Aji Rai masih milu nimpungin.
”Biyang…..!”
”Nyai tusing pantes ngaukin biyang tekén waké. Sujatinné uli pidan waké mula tusing suka panak wakéné nyuang nyai. Céwék café. Jegég saja jegég sakéwala tingkah Nyainé tusing nyak anut tekén kajegégan Nyainé !” sada bangras Jero Soka megat atur Déwi Lestari.
Ya…tiang benar kerja di café, namun tiang selalu bisa menjaga diri. Jaga nama baik keluarga,” Déwi Lestari netesan alon-alon sambilanga nguntul kerana tuara bani ngiwasin muan matuané buka dadua ané kalangkung brangti.
”Kénkén…. nyaga nama baik keluarga?” Déwa Aji Rai sayan brangti. Déwi Lestari manggutan.
”To somah  nyainé, panak wakéné jani kena HIV… nyén ngeranayang, pastika pesan ulian Nyai, nyén buin. Nyai mula luh jalir” Jero Soka nimpalin. Déwi Lestari kagiat ningehang. Ia bengong kerana apa ané kasengguh oléh matuanné tusing pesan ada kéto. Yadian ia magaé di café, nanging kayang jani kondén taén malaksana ané tidong-tidong. Déwi Lestari mula ngutsahayang satyéng laki, apa buin ia marabian di jeroan. Yan magaé tondén taén nganggo panganggo ané tan nganutin tata susila, yadian makejang timpal-timpalné setata masasimbing, ngorahang sok suci. Di kenehné marawat-rawat rebat ané abulan malu ngajak Déwa Nyoman Raka, rabinné.
”Beli Déwa ……, tiang harap Beli tidak lagi memotoh lan mamunyah. Tiang juga harap Beli tidak lagi ke café yang kotor, yang simbol manten café tapi kegiatanné ten jelas. Yaning Beli mau refress ke café tiang gén, apang Beli Déwa aman”
”Wik….. cang muani, somah nyainé. Nyai tusing antes ngalemékin icang. Nak keneh kija nak sing to mula pajalan waké.”
”Terus tiang ningeh orta, kéwala ten ja nuduh, Beli koné ngajak céwék ané séwaang Beli kos-kosan.Yan dadi ampunang ja Beli. Tiang takut beli kena penyakit. Tiang tau tekén déréng nyidaang ngelah panak.”
”Saja….. icang tusing ja maengkeban buin, icang mula ngelah simpenan, Nyai tusing nyandang ngurus icang. Urus déwék padidi!”  Déwa Nyoman Raka brangti lan bangras nampénin. Déwi Lestari siep yadian kenehné dekdek cara gedahé pantigang, remuk. Ia marasa pesan ngempi uli joh madasar tiwas arta brana mimbuh tusing ngelah kulawarga buin, manyama tunggil lan mémé–bapanné suba ninggalin mati.
”Dadi Nyai siep, suba kerasa baan Nyai, mula Nyai ané ngawinang panak waké kena gelem agung HIV. Méh kudang muani taén nyangkutin Nyai sangkal jani penyakité bang Nyai somah Nyainé,” Déwa Aji Rai sayan bangras ngawinang Déwi Lestari tangkejut, engsap tekén sedeng ngarambang sawat.
”Cutet jani Nyai magedi uli dini, uli umah icangé…. apa gelah-gelahan Nyainé aba!”
”Biang Jero… Aji Déwa, ijinkan tiang tetep deriki. Ijinkan tiang merawat suami tiang. Apapun akan tiang lakukan demi kesembuhan suami tiang.” Déwi Lestari ngasih-asih sambilanga matédoh. Yéh paningalané mrébés ngetél.
Tidak….! Pokokné Nyai magedi dinané jani! Waké suba sing suka ningalin Nyai dini,” Jero Soka sayan bangras sambilanga nuding-nuding Déwi Lestari.
Tiang tidak punya siapa-siapa lagi, nunas tulung ijinkan tiang deriki. Apapun akan tiang lakukan asal kantun deriki!”
”Béh né mara jelema pongah lan pengkung, tusing ngaresep munyi. Cutet magedi Nyai….” Jero Soka kaliwat brangti saasa ngedeng Déwi Lestari ka diwangan. Laut ngundepang kori angkul-angkul diwangan Jeron Déwa Aji Rainé. Déwi Lestari engsek, sedih kingking, marasa tekén déwék sayan kalara-lara. Rabi tusing buin  tresna, matua luh muani masih suba tusing buin nerima ia. Lén tékén ento ané sanget ngawinang sakit di kenehné, ia kedalih ngawinang Déwa Nyoman Raka, rabinné kena virus HIV. Kasujatianné Déwi Lestari abedik tusing taén malaksana singsal cara pituduh matuanné. Kalingké lakar nyolong semara ngajak nak muani lénan, kadirasa ngenemin anak muani Déwi Lestari tusing nyak, ia tuah magending dogén manut geginanné di café. Yadiastun kéto, kerana baan tresna tekén rabinné, ia tusing pesan ngundukang kénkén kasujatian parilaksana rabinné. Ia mula degdeg nyaga keagungan jeron Déwa Aji Rainé, yadian ia ngemasin kabyahparan.
Sayan tengai, sayan  lemet bayunné nindakang batis, majalan tan pa tetujon, apa buin uli semengan tuara kena yéh.  Yén kénkén kadén undukné, mara lakar megat marga, sagét ada trek ngaba bias liwat nyerémpét Déwi Lestari. Déwi Lestari pungkat kupah-kupah pesu getih. Trek ané nyerémpét mecatang tur ilang di pengkolan. Liu anaké mapitulung tur ngajak Déwi Lestari ka rumah sakit. Dokter lan perawaté encol mapitulung, nanging Hyang Widhi mapikayun lian. Déwi Lestari amor riang acintya, ngusi sunia merta mabekel kabyahparan. ***


Ngakan Madé Kasub Sidan
embas ring désa Satra Klungkung nemonin Saraswati warsa 1959. Ngawit warsa 1982 ngunggahang reriptayan marupa: puisi, cerpén, artikel, sekar alit, lan éssai ring Bali Post, Nusa Tenggara, Karya Bhakti, Satwa, Canang Sari, tur nglimbak ring Anita Cemerlang lan Zaman (Jakarta), Mimbar Masyarakat (Samarinda). Ngamolihang makudang-kudang jayanti, lan penghargaan sekadi anugerah “Widya Kusuma” (Tokoh Pendidikan Bali ) saking Gubernur Bali warsa 2010. Sané mangkin, ngayah dados pengawas SD/MI Kecamatan Klungkung.


No comments