I Lecir: Mabalih Puisi Api ka Buléléng

Olih: I Gedé Putra Ariawan
 
Gagambaran (Kartun) Olih I Gede Putra Ariawan
I Lecir anak truna polos. Demen malali-lali kanti engsap lemah peteng. Dija ja tepukina ramé, ia milu nyluksuk apanga pedas nawang, ada apa sujatiné ditu. Girang kenehné jani ningeh kabar uli timpalné joh di Buléléng: lakar mabalih puisi api!
Puisi api?
“Ah… suba biasa nepukin api! Di désa nuju peteng kajeng kliwon, suba lumrah ada api makeber pakenyitnyit di sétrané!” saut I Lecir.
“Ah! Cai da ngomongang serem-serem! Buléléng kota Pendidikan, dini sing ada léak! Léaké suba maju, berpendidikan, tur modérn!”
Sagétan saja I Lecir malali ka Buléléng.
Neked di Buléléng, timpalné ané madan Ketut Tari dadi mahasiswi kampus suba makelo ngantiang di kos. Ketut Tari mabesen: Da pesan cauh-cauh bunguté ngomong di Buléléng! Dini guminé panes!
“Dadi bisa kéto?” Lecir mamolos matakon.
“Ulian Buléléngé mapaekan tekén pasih!” Saut Ketut Tari sambilanga makenyem, lantas nujuhang pasihé ba delod, paék tongosné ngekos.
I Lecir suba majanji: tusing lakar ngomong ngawang-ngawang di Buléléng. Apa buin bensep ia lakar ajakina ka kampus. Di kampus tongos anaké berpendidikan. I raga musti nyaga tata laksana, parisolah, lan sopan santun.
“Saja di kampus ada api?”
“Nah, bedikin matakon! Ingetang san, da ngéndah-ngéndah bunguté ngomong! Apa ja tepukin nyanan, da pesan uyut. Siepang ibané!”
I Lecir sujatiné jejeh-jejeh bani. Apa lakar tepukina di kampus? Sajaké ada api dadi pabalih? Petengé di désa, nuju rahinan kajeng kliwon, lamun ada nepukin api makeber, pasti plaibina. Ento maciri ada leak nglekas dadi api. Di Buléléng guminé mabading, api anggona balih-balihan!
“Dija ada api?” I Lecir nyekenang matakon tekén timpalné.
“Nah, mai énggalin ka kampus!”
Ngénggalang I Lecir ngajak Ketut Tari ka kampus. Neked kampus I Lecir angob nepukin anaké ramé lakar mabalih api. Tumbén jani ia macelep ka kampus, magenepan tepukina. Paningalanné I Lecir tusing makijapan, setata nyelédet kema-mai ulian nepukin mahasiswiné jegég nyelolét. Ada macelana ketat, gantut aget tusing sinah bongkol jitné.
“Cén apiné?”
“Nah, antiang!”
“Cén?”
“Siepang ibané! Acarané kondén mulai. Undanganné kondén teka!” Ketut Tari nengkik nyautin patakon timpalné.
“Misi ngundang-ngundang buin?”
“Lamun ada acara kampus, undangané teka uli milehan. Uli dalam kota lan luar kota. Makejang undanganné masurat!”
I Lecir makelo mapineh. Ia inget, lamun ngundang-ngundang di désa nuju ada karya agung lan ngadang Calonarang, sing perlu masurat tekén Jero mangkuné ulian sing bisa maca tulis hitung. Miribang saja, dini kota pendidikan. Makejang anaké suba dueg.
Jam kutus peteng acarané suba mulai. Sakabesik anaké ka tengah kalanganné ngemang sambutan. Tamuné ento ngomong ngaba pengaloan. Suud ngemang sambutan, makejang anaké mabalih ngandupang lima tur masuryak.  
I Lecir nyansan ketag-ketug tangkahné.
“Sajan ada api? ”
Ketut Tari tusing masaut.
“Tut! Sajan ada api? Amongkén gedén apiné?”
 “Nah antiang dogén!”
Prajani anaké ané negak di kursi tamuné majujuk. Mahasiswa ané negak disisin kalanganné milu majujuk tur malaib ngejohin.
Miribang jani apiné pesu. Né suba antianga uli tuni tekén I Lecir. Lakar mabalih api di Buléléng.
“Jam kuda jani? Dadi selidan apiné pesu?” I Lecir matakon tekén ibané padidi. Sagétan  mara jam sia peteng.
“… marilah kita saksikan puisi api!” kéto munyi pengaloanné.
Nadak lampu kalanganné mati. Makejang ngandupin tur masuryak lakar mabalih api. I Lecir siep, prajani nyakupang lima di ulun ati, amusti karana. Ia inget pabesen pekakné: lamun nepukin tawah-tawah di jalané, énggalang eningang kenehé apang cara yéh di bulakanné. Lantas sambat adan pitarané tur ngucap gayatri matra.
Om bur bwah swah tat sawitur ware niam, barga diwasya di mahi diyoyonah praco dayat…”
I Lecir nguncaran gayatri mantram ping telu. Ia suba las nyalanang idupné. Lamun jani gantiné mati, sedeng melaha mati di kampus. Liu anaké lakar ngrunguang apa buin mahasiswiné dini makejang jegég-jegég.
Sagetan uli sisin kalanganné, ada anak eluh mabaju selem majalan ngaba oncor.
“Nyén ento?”
“Besik…dua…telu…patpat!” I Lecir mapetekan nepukin sakabesik anaké pesu ngaba oncor ka tengah kalanganné.  
I Lecir ngancan ketug-ketug tangkahné. Karasayang jani atmané suba joh makeber. Marasa awakné iying cara kapas. Cén langit cén tanah, makejang asah tepukina. Kupingné macenging tusing ningeh apa. Ia suba las, hidup apa mati. Moksa karasayang suba paek di malun matané.
“ Api… api … bakarlah… bakarlah!”
“Bakarlah! Bakarlah… api cintaku!
“Bakarlah…!”
“Bakarlah… Api cintaku!”
Makejang anaké masuryak mabalih puisi api.

Banjar Anyar, Kediri, Tabanan, 9 Méi 2017

(Katur ring Dosén tiangé, Bapak Gdé Artawan lan semeton tiangé ring Komunitas Sastra Api Buléléng)

2 comments: