Di Kota Jalan-Jalan Ngajak Kuluk, di Désa Jalan-Jalan Ngajak Sampi, lan Bangkung

Olih: I Putu Supartika

Sumber Potrekan

Anak Désa ané ka Kota
Dugasé tiang enu cerik di désa, rikala sedeng demena maképu di buké lan ngaé tukad-tukadan aji yéh enceh, pepes tiang nepukin anak ngliwat di jalané ané ada di malun umahé nandan bangkung, kaung wiadin sampi. Lan unduké totonan tusing ngaénang tiang héran, krana suba biasa. Buina tiang masi taén ngajak bapan tiangé nandan sampi lakar kayehang tiang di tukadé. Kéto masih ada anak ané ngubuhin kaung bangkung, pepes teka ka umah tiangé yéning bangkung ané ubuha tekén mémén tiangé buang. Tiang sing taén nepukin anak di désan tiangé nandan kuluk mategul sambil jalan-jalan dugasé totonan. Palingan, yéning anaké ngajak kuluk, kuluké totonan lébina. Tusing ja tegula tur dandana cara nandan sampi. Uli durin mekelné, kuluké lakar ngintil kija ja mekelné magedi. Dikénkéné ia lakar malaib ngamalunin, lan yéning nagih ngenceh, ia lakar menékang batisné anéh di bongkol punyan kayuné, lan mekelné lakar majalan sakadi tusing rungu.
            Sakéwala tiang héran dugasé mara-mara nawang kota lan ngoyong di kota, semengan rikala jalan-jalan tiang nepukin anak jalan-jalan sambil nandan kuluk. Kénkén ja cara anaké di désa ané ngaba kaung wiadin sampi. Kulukné malaib di maluné mategul tali utawi ranté tur di duriné mekelné ngisiang tanggun tali utawi ranténé totonan. Ada masi kulukné ané di duriné lan mekelné majalan di maluné sambil ngisiang tanggun ranté utawi talin kulukné. Sawiréh tumbén, tiang kanti kitak-kituk bes héran nepukin. Mirib tiang suba biasa idup di désa dugasé totonan, lan tumbén-tumbén nawang kota. Patuh cara sesonggané buta tumbén kedat.
            Nyansan makelo ngoyong di kota, tiang dadi biasa nepukin anak ané nandan kuluk di margané. Buina tepukin tiang ada ané nandan kuluk kanti duang ukud gedé-gedé. Bajang truna, tua, cenik, liu tepukin tiang nandan kuluk. Dikénkéné tepuk tiang di sisin jalané semeng-semengan wiadin sanja, di kampus masi taén, di taman kota, kanti ada masi kuluk ané milu magandéng sepéda montor ngajak mekelné.
            Merantau ngoyong di kota, tiang kapah-kapah mulih ka désa. Ulian unduké totonan tiang sing pati nawang kénkén perkembangan désan tiangé krana enceg paling makelo dua wai di désa tiang buin mabalik ka rantauan. Kanti sedek tiang mulih semengan ka désa, di sisin jalané tepuk tiang anak nandan kuluk kénkén ja cara anaké nandan kaung wiadin sampi ané tepuk tiang dugasé cerik. Sambil ngaba montor tiang mara ngeh yéning désan tiangé suba berkembang lan unduké ané tepuk di kota jani suba neked di désan tiangé.

Anak Kota ané ka Désa
Yéning tiang héran nepukin ada anak nandan kuluk di sisin jalané, rikala mara nyumunin ngoyong di désa, timpal tiangé ané uli lekad ngoyong di kota héran nepukin paundukané di désa ané tusing taén tepukina di kota. Dugasé jurusan tiangé di kampus nglaksanaang bakti sosial (Baksos) ka désa, ada timpal tiangé ané kedék ingkel-ingkel ulian nepukin ada anak nandan bangkung. Di jalan lakar nuju désa tongosé baksos ia nepukin anak luh nandan bangkung. Ia ngorahang yéning tumbén nepukin unduké totonan lan ia ngorahang ento lucu. Ia buin ngimbuhin yéning biasané ané madandan lan ajaka jalan-jalan tuah kuluk boya ja bangkung.
Ngenceg di tongosé baksos, suud nongkrak montor, buin ia kedék lan ngorahang tekén timpalné ané lénan yéning ia nepukin ada anak nandan bangkung. Timpalné ané orahina totonan masi ngorahang nepukin, lan ia héran, to nguda ada anak ané jalan-jalan ngajak bangkung. Unduké ento mirib ulian di kota ia sesai nepukin anak jalan-jalan nandan kuluk boya ja nandan bangkung. Mirib timpal tiangé totonan kapah-kapah ka désa utawi mula tusing taén ka désa krana suba kadung demen di kota. Yén kéto undukné, dadiké tiang ngorahang timpal tiangé totonan sesai kedat sing taén buta?
Di désan tiangé, jani suba ada anak jalan-jalan sambil nandan kuluk, sakéwala di kota ondén taén tiang nepukin anak jalan-jalan sambil nandan bangkung utawi kaung. Dadiné aget tiang cerik di désa lan merantau ka kota. Tiang nepukin anak jalan-jalan ngaba kuluk yadiastun simaluné héran, lan tiang masi taén nepukin anak majalan nandan bangkung, sampi, wiadin kaung.
Krana suba biasa ningalin anak nandan bangkung, kaung, sampi, wiadin kuluk, buin mani puan, tiang dot nepukin anaké ané jalan-jalan di kota tusing enu ngaba kuluk, sakéwala ngaba macan utawi bikul, lan rikala tiang mulih ka désa tiang masi lakar nepukin anak ané nuutin unduké di kota: jalan-jalan ngaba macan utawi bikul. (*)

Singaraja, 8 Méi 2017


No comments