Bacakan Tresna; Uli Tresna Bojog kanti Tresna Mabucu Telu

Olih: I Putu Supartika
Idadané taén ngrasayang tresna? Pasti taén. I raga ada di guminé ulian tresna. I rerama ada di guminé masi ulian tresna, kéto masih leluhur i raga ada di guminé ulian tresna. Ulian ento, i raga perlu nawang apa ento tresna, lan apa dogén bacakan tresna totonan, apang tusing bisa nyambat dogén sakéwala tusing nawang artine. Tresna tusing sabates demen ngajak anak luh utawi anak muani, nanging tresna ento liu artiné, ada tresna tekén rerama, tresna tekén gagaén, tresna tekén pianak, muah tresna ané lénan
Yén alih di KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonésia) tresna utawi cinta di basa Indonésia ngelah arti 1) suka sekali; sayang benar, 2) kasih sekali; terpikat (antara laki-laki dan perempuan), 3 ingin sekali; berharap sekali. Lén KBBI, lén masi artin tresna manut Kahlil Gibran, penyair uli Lébanon. Kahlil gibran ngorahang: cinta ibarat air abadi, yang selalu mengalirkan kesegaran bagi jiwa-jiwa dahaga. Bagaikan anggur nikmat yang manis di bibir menghangatkan badan, tetapi tidak jarang juga memabukkan. Hamka masi ngartiang tresna totonan malenan ngajak Kahlil Gibran. Manut Hamka tresana tuah  perasaan yang mesti ada pada setiap manusia. Ia laksana setetes embun yang turun dari langit, bersih, dan suci. Cuma tanahnyalah yang berlainan menerimanya. Jika ia jatuh ke tanah yang tandus, tumbuhlah oleh karena embun itu kedurjanaan, kedustaan, penipu, dan perkara tercela lainnya. Tetapi jika ia jatuh ke tanah yang subur, disana akan tumbuh kesucian hati, keikhlasan, setia, budi pekerti yang tinggi, dan lain-lain yang terpuji.
Ento tuah artin tresna manut KBBI, Kahlil Gibran muah Hamka, yén manut idadané, apaké ento tresna?
Yéning nyatuaang indik tresna tekén anak luh, utawi sewalikné anak luh tresna tekén anak muani, sinah bajang-bajangé utawi truna-trunané liu nawang bacakan tresna ané buka kéto. Apa dogén bacakané? Ené tuah bacakan-bacakan tresna ané duduk tiang uli di internét.

1. Tresna Sujati
Tresna sujati tuah tresna ané seken-seken tresna. Tresna ané pesu uling dasaring ati, cara lagu Baliné ané taén dingeh tiang di radioné. Yén nyidaang maan tresna sujati sinah idupé koné lakar bagia, krana pada-pada nyak nerima yadiastun kanti nguntul tanah nulengék langit.

2. Tresna Sing Kawales (Tresna Makoplokan Asibak)
Tresnané ené biasané ngaénang jero baliané panén. Krana ulian tresnané sing kawales, lan ulian demené ané tusing dadi tanggehang, ia lakar ngalih balian apang maan lengis colek, muah soroh lénan. Ané trenané sing kawales lega ulian nyidaang makatang anak luh utawi anak muani ané demenina, baliané masih lega ulian maan pipis.

3. Tresna Bojog
Tresnané ené patuh tekén tresna uluk-ulukan. Patuh cara bojogé ané demen kecas kecos kemu mai. Jani metinggah sig Luh Ayuné, buin maniné sagetan suba matinggah sig Mang Sariné, lan bin puané sagetan suba matinggah sig Tut Nyampruté.

4. Tresna Rikala Nyeledét Acepok
Tresanané ene ané paling cepet. Krana nyeledét acepok, bayuné karasa macepol, lan petengné lakar glibag-glibeg tusing nyidaang pules krana muané lakar marawat di awang-awang, lan bisa-bisa ngaénang sing nyak jaen medaar krana di jumah darang nasiné uyah sero, sakéwala yén ajaka ka réstoran nambah buin duang piring.

5. Tresna Cemburu Buta
Tuah tresan ané bes kaliwat bates. Kéné sing dadi, kéto sing dadi. Melali ajak ento sing dadi, kemu mai harus bareng-bareng, yén tepukina majalan ngajak anak luh utawi muani lénan lakar gedeg, mantigang piring, tusing nyak madaar, maimbuh majempong bébék, ngambul.

6. Tresna Mabucu Telu
Tresnané ené patuh cara segitiga di matematika. Ngelah bucu tetelu. Anak luh demen tekén dua anak muani, utawi anak muani ané demen tekén dua anak luh.

           Sujatiné enu liu ada bacakan tresna ané lenan. Ada anak ngorahang tresna mengkeb-engkeban, tresna platonis, tresna obsésif, tresna égois muah ané lénan. Apaké idadané nawang bacakan tresna ané lénan? Utawi tresan ané kén sedek jalanin idadané jani?


Singaraja, 5 Méi 2017


1 comment: