Bubuh Sumsum

Olih: Madé Suar-Timuhun

Bubuh Sumsum

Sabilang rahina Buda Kliwon Sinta, makejang krama Hindu Baliné pastika nglaksanayang Upacara Pagerwesi. Sabilang nuju Rahina Pagerwesi, makejang krama désa Timuhuné pastika ngaé bubuh sumsum. Mirib sing makejang krama Hinduné di Bali ngaé bubuh sumsum. Mirib ada masih krama désa lénan ané patuh ngelah tradisi ngaé bubuh sumsum cara di Désa Timuhun Klungkung.
Tiang taén matakon tekén mémén tiangé, "Mé, ngudiang sabilang Pagerwesi i raga ngaé bubuh sumsum? Timpalé ngorahang, Rahina Pagerwesi koné sing dadi negakin kursi, saja mé?"
"Hi hi hi..." Mémén tiangé prajani kedék makebris, mirib patakon tiangé ada ané banyol, sing karasa bubuh sumsum lan gula bali di bibihné makecrot uli bibihné, cara emplégan nyimbuh. Di subané ngelapin bibihné, mara lantas i mémé nyautin patakon tiangé.
"Adi cening bisa matakon kéto? To bubuhé ja selegang naar malu! Sujatinné mémé masih sing nawang. Nak mula kéto cara dininé uli pidan. Sasukat mémé ngantén mai ajak bapan ceningé, mémé suba napetang tradisi buka kéné. Nak uling pidan koné désané dini ngelah tradisi kéné. Bubuhé sing ja makejang lakar daar dogén, sujatinné ané utama bubuh sumsumé ené anggo banten, kaput-kapun baan don biu. Yén di umah bajang méméné di Buléléng sing ada nak ngaé bubuh sumsum tat kala Pagerwesi. Rahina Pagerwesi ditu nak cara Rahina Galungan, misi mapatung nampah celeng, misi mébat ngaé lawar. Anak ané marantau ka Badung pasti suba mulih ka Buléléng. Cuten guminé ramé yén nuju Pagerwesi."
Tiang tusing nyautin tutur mémén tiangé, tiang tuah anggut-anggut sambilang naar bubuh sumsumé ané nu anget misi gula bali madadah.
Tiang masih maan nakonin uwan tiangé ané dadi pamangku unduk apa sujatinné paiketan ngaé bubuh sumsum ngajak Rahina Pagerwesi. Pangaptin tiangé apang maan jawaban ané luungan tekén i mémé. Nanging tau-tau patuh, pasautné "Nak mula kéto uli pidan, uli uwa cerik suba napetang ada tradisi ngaé bubuh sumsum."
Tiang precaya makejang krama Baliné pasti nawang bubuh sumsum, sajaba ané nu cerik ané tondén nawang apa-apa. Rasan bubuh sumsumé nyangluh krana misi santen lan macrérétin gula bali madadah wiadin juruh malakar baan tuak manis madadah.
Ngaé bubuh sumsum sujatinné aluh-aluh kewéh, yén sing beneh caranné ngaé lan ngaduk, bisa-bisa bubuhé magluntung-gluntungan tusing rata. Yén apinné gedénan bisa bubuhé di betén maentip. Campuran tepung ngajak yéh santené masih apang pas, apang tusing bas kentel cara nasi tepeng, apang sing masih bas éncéh.
Tiang taén magaé di hotél dadi cook, dadi koki, atawa basa Balinné dadi tukang jakan, nah bisa bedik-bedik ngaé bubuh sumsum. Apa buin tepung baas suba ada ané ngadep, santen ané suba pragat masih suba ada ngadep. Yén kéweh ngalih don kayu sugih anggo ngaé bubuhé apang mawarna gadang, dadi nganggo sumba ané suba liu adepa tekén dagangé, ané penting eda nganggo pawarna tékstil.
Uli pidan i mémé sing taén ngaé bubuh sumsum baan tepung baas ané suba mabungkus-bungkus lan mamérek ané adepa tekén dagangé di warung. Biasanné awai satondén Rahina Pagerwesi, i mémé suba ngemem baas. Suud ento baasé kasiingang, lantas katebuk di ketungan. Di jumah tiangé ada ketungan, ditu tongos nebuk jijih, kopi, wiadin baas. Baasé ento turuhanga di lesungé ané malakar baan batu gedé lantas katebuk wiadin kaincuk baan elu ané malakar baan kayu. Buin tebuka, buin sidina, kanti baasé ento telah dadi tepung. Semengan nuju Rahina Pagerwesi mara tepung baasé ento kaolah dadianga bubuh sumsum. Sing engsap dibinné i mémé ka carik ngalih don kayu sugih anggona ngaé bubuhé apang mawarna gadang. Don kayu sugihé ento kaulig, kaisinin yéh a bedik. Di subané mesuang yéh warna gadang lantas kasaring. Yéhé ento anggona nyampurin bubuhé apang nyak mawarna gadang. Kéto masih i mémé sing engsap ngalih don pandan arum, apang bubuhé nyak jaen bonné. I bapa ngelah tugas ngalihang nyuh a bungkul, lakar anggona santen, apang bubuh sumsumé ngancan nyangluh rasanné.
Aparoan yéh santené kakrodokang aji panci di rirun baan api ané sedeng, sing bas gedé sing bas cenik. Sing engsap kaisinin don pandan arum duang katih lan uyah akripisan. Buin aparoan yéh santené anggona nyampurin tepung baasé. I mémé ngaduk tepung baas baan yéh santén dingin nganggo prio wiadin baskom apang nyak luung campuranné, yén tepung baasé langsung turuhang di yéh santené ané ngrodok, sinah tepung baasé sing nyak luung maadukan ngajak yéh santené. Ento suba ané makada bubuhé magluntung-gluntungan.
Disubané yèh santen di panciné kebus, kéto masih tepung baas lan yéh santen ané di prioné suba rata maadukan, mara lantas katuruhang kadadiang besik ka panciné di rirun. Iteh limanné i mémé ngadukang bubuhé apang nyak rata macampur ngajak yéh santené. Yén suba kalis lan suba tusing mabo tepung, ento cihna bubuhé suba lebeng, api di bungut paonné wiadin di komporé dadi matiang.
Sambilang ngantiang bubuhé émbon, i mémé ngrodokang yéh lan gula bali, apang nyak jaen ebonné dadi isinin don pandan arum wiadin kayu manis a bedik. Di subané gulané madadah lan ganting, gulané ento patut kasaring krana pepesan gula baliné tusing kedas misi bungan-bungan nyuh.
Suba pragat makejang, i mémé ngepah bubuh sumsumé ento dadi dua. Aparoan anggo banten, aparoan lakar daar. Yén ané lakar anggona banten, biasanné kaputa baan don biu, isinina gula bali madadah acrérétan, kakaput cara kaputan klepet, wiadin nagasari.
Ngebonin bubuh sumsumné i mémé ané nyangluh, sépanan tiang nyemak tékor laut nyinduk bubuh sumsumé ento. Duurné lantas crérétin baan gula bali madadah. Yén demen, dadi masih brérétin nyuh makihkih malu, mara lantas crérétin baan gula bali madadah wiadin juruh. Yén ngelah séla sawi ané makikih lan makuskus dadi masih anggon ngantinin nyuh makihkihé ento, pasti suba jaen gati rasanné.
Tiang ngelah tips abedik apang bubuh sumsumé jaen lan pas campuranné. Tat kala ngaé, utsahayang nganggo tepung baas ane luung, cirinné tusing mabo apek. Campuran tepung baas kalawan yéh santené ento besik kalawan nem. Besik tepung baasné, nem yéh santenné. Contoné yén a kilo tepung baasné, campurin baan nem kilo yéh santen.
Aduh prajani dot tekén bubuh sumsum, suba ilang kitané tekén laklak puun. Lan meli bubuh sumsum jani!

Saniscara Umanis Pujut, 6 Méi 2017


avatarMadé Suar-Timuhun
I Madé Suartana utawi sané ketah kauningin Madé Suar-Timuhun ring kakawian-kakawiannyané embas ring Banjar Tengah, Timuhun, Klungkung, 17 Juni 1987. Dané ngawit nyurat sastra Bali modéren rikala kantun kuliah lan aktif nyurat warsa 2013. Puisinnyané ngawit kawedar ring Bali Orti (Bali Post) bulan April warsa 2013 lan warsa 2014 sampun kawedar ring Médiaswari (Pos Bali). Dados narawakia ring Ubud Writers and Reader Festival 2016.

No comments