Puisi-Puisi I Putu Wahya Santosa; Patapan lacur

 
Gagambaran Olih Nur Ilham

Patapan lacur

Titiang tuah i dusun
Ané ngetohin babonggan
Punyan kayunné elung
Tuara ja payu mabuah apa
Sejaba ada kenyir ligir
Lan kampuh rasa ané byahpara
Puyung glayung glayung

Duh, dijaké titiang purun
Mapunia kenyung
Yéning wantah nénten wénten sané tandruh
Masawitra ring satua déwék titiang sané puruh
Sinah pamuputné yasan titiang pacang masangkur puuh

2016Satua Cutet

Lawat kénéhé mapapindayan
Sakadi pajalan angin
Ané akijapan nglekadang satua
Katindakang baan solah i kruna
Ané sumusup dadi basa rasa
Disubané cutet pragat
Adaké ané masisa?
Sejaba puyung

2016Ada Kruna Ané Tan Sida Masamadana

Ngridip dini krunané ulung di tangkah beli
Rikala tuara sida nyambat
Ada kénéh ané nadaksara bungah makedapan
Nalekep di paningalan adiné
Mirib di duri engkagan batu batu andus gunung baturé
Ia mengkeb nyilibang raga
Kanti ngaliwat makudang-kudang sasih
Lan sué gatra i raga matilar
Krana galahé suba ngalih pajalan padidi
Kanti jani tuah enu sisan-sisan kritisan ujané di natahé
Anggon beli nitipang rasa ané kadirasa nugtug lawat adiné ngumbara
Dini beli tuah marasa suwung
Disubané kruna karmané tuara sida buin makunyit di alas

2016 I Putu Wahya Santosa
alumnus Jurusan Pendidikan Bahasa Bali sering nyurat puisi Bali modérn lan ésai basa Bali sasuratané sampun kawedar ring Bali Orti lan Médiaswari.

No comments