Carma Citrawati lan Putu Supartika Polih Rancagé 2017

Carma Citrawati lan Putu Supartika

Kalih pangawi anom Bali ngamolihang Hadiah Sastera Rancagé 2017. Makekalih pangawi punika wantah Déwa Ayu Carma Citrawati lan I Putu Supartika. Carma Citrawati polih hadiah Rancagé ring widang karya sastra antuk cakepan sané mamurda “Kutang Sayang Gemel Madui.” Manut juri Rancagé sastra Bali modéren, Nyoman Darma Putra, satua cutet sané dados murdan cakepan puniki maduwé konflik sané kuat lan makulit. Lianan ring punika, daging satua cutet “Petani” mabinayan pisan sareng  kawéntenan ring kauripané sarahina-rahina. Yéning biasané i rerama sané kukuh sumangdané pianakné dados petani, nanging iriki ipianak sané kukuh mangda dados petani.
Supartika, ngamolihang Hadiah Sastera Rancagé antuk yasa prawerti. Dané mayasa antuk kalih margi, sané kapertama antuk kakawian, lan sané kaping kalih antuk jurnal éléktronik lan blog mabasa Bali. Dané sampun ngamedalang kalih cakepan inggih punika pupulan satua cutet “Yén Bénjang Tiang dados Présidén” (2014), miwah pupulan puisi “Lelakut” (2015). Ring bulan Januari 2016 makarya blog Suara Saking Bali lan bulan Novémber 2016 ngamedalang Jurnal Sastra Bali Modéren Suara Saking Bali saréng pangawi sastra Bali modéren lianan.
Mangda kauningin, ring warsan 2016 embas 10 cakepan, kirangan malih 7 cakepan saking warsa sadurungné. Maka 10 cakepan punika wantah, 8 cakepan satua cutet inggih punika “Pasamudaya Rasaning Bangli” (antologi pangawi Bangli), “Ngantiang Ujan” (antologi pangawi Karangasem), “Raré Kumara” (Putra Ariawan), “Makurenan Sareng Jin” (Djelantik Santha), “Éven Organizer” (Madé Sugianto), “Luh Luh” (Madé Suarsa), “Daha Ayu ring Tengai Tepet” (Ngakan Kasub Sidan), lan “Kutang Sayang Gemel Madui” (Carma Citrawati), 1 roman sané mamurda “Satyaning Ati” (Alit Juliartha), miwah 1 cakepan puisi sané mamurda “Bali Melah Bali Benyah” (Aryawan Kenceng)
Hadiah Sastera Rancagé warsa 2017, taler kaserahang majeng ring pangawi mabasa daérah lianan inggih punika sastra daérah Sunda, Jawa, Lampung, Batak, miwah Banjar. Ring sastra Sunda, sané ngamolihang Rancagé widang karya sastra inggih punika Aan Amilia antuk cakepan sané mamurda “Di Antara Tilu  Jaman,” lan ring widang yasa prawerti inggih punika Komunitas “Ngejah” Sukawangi,  Singajaya, Kabupaten Garut,  Jawa  Barat.
Sané ngamolihang Rancagé 2017 widang karya sastra mabasa Jawa wantah Moh Syaiful antuk cakepan sané mamurda “Agul-Agul Belambangan” lan ring widang yasa prawerti wantah H. Abdullah Purwodarsono. Ring sastra Lampung, sané ngamolihang Rancagé ring widang karya sastra wantah Udo Z. Karzi antuk cakepan “Negarabatin,” nanging nénten wénten sané ngamolihang ring widang yasa prawerti. Hadiah Rancagé sastra Batak, widang karya sastra kaaturang majeng ring Tansiswo Siagian antuk cakepan “Sonduk Hela,” lan ring yasa prawerti inggih punika Grup Tortor Sangombas. Majeng ring sastra Banjar, sané ngamolihang wantah Jamal T Suryanata antuk cakepan “Pembatangan”. Hadiah “Samsudi” kaserahang majeng ring Darpan antuk cakepan Nala.
Warsané puniki Yayasan Kebudayaan Rancagé taler ngaturang piagam majeng ring Ir. H. Soekirman Ompu Abimanyu, bupati Serdang-Bedagai, warga Jawa sané nyurat nganggén basa Batak. (*)


No comments