Puisi-Puisi I Putu Gedé Serana Asta Sidhi; Ngakak


"Meditasi" Gagambaran Sudarisman

Kanistan ring Urip

Tan sida ring padéwékan,
Manah lega tan sida kapanggih,
Galah tan nemu galang,
Ngulaping gumi sarining puspa.

Titiang ring raga,
Maurip tan sukla ring angga,
Sangkaning kalah anut ucap,
Tan marupa dewa ngulati sekala,
Panemu papa susut ring manah,
Sida angucap Bhuta ngrubéda.

Durus cingak.
Jadmané kalintang corah,
Angrasukin kiwa kalawan tengen,
Ngusak asik sahananing pikayun,
Lebur ,
Dharmanyané tan sida kapanggih.
Lali tekéning padéwékan corah,
Kanistan maidehan,
Sampun rasuk ring sarira.
Lali,
Lémpas,
Pejah.

Tanggun Désa, 18 Novémber 2016.Ngakak

Kadi solah,
Tan pegatang,
Nglimurang manah,
Tan sida ilang.

Kadi solah,
Tan pegatang,
Ruangé ngucak,
Encak-encak.

Bibih makobar.
Tuara sayan,
Prasida masuryak,
Uyak,
Encak,
Lipia kadi kebyar,
Ngebyat sarwa kebat,
Déwéké,
Lemah.

20 Agustus 2016


I Putu Gedé Serana Asta Sidhi
masekolah ring SMKN 3 Dénpasar jurusan Tata Boga. Dané wantah alumni SMP Dharma Wiwéka.

No comments