Carma Citrawati, Kutang Sayang Gemel Maduwi, lan Rancagé 2017


Bupati Klungkung Nyoman Suwirta, Carma Citrawati, lan cakepan Kutang Sayang Gemel Madui

Warsa 2017 puniki, Yayasan Kebudayaan Rancagé sané magenah ring Bandung, malih ngicénin penghargaan majeng ring pangawi sastra daérah luiré Sunda, Jawa, Bali, Lampung, Batak, lan Banjar. Ring sastra Bali modéren, pangawi sané ngamolihang Rancagé 2017 wantah Déwa Ayu Carma Citrawati antuk kakawiannyané sané mamurda “Kutang Sayang Gemel Madui.” Dané embas ring Getakan, Banjarangkan, Klungkung, 24 Fébruari 1990, lan sané mangkin dados guru ring SMPN 3 Dénpasar. Sadurungné dané sareng Gita Purnama taler naanin ngamedalang cakepan sané mamurda Smara Réka (2014).
Sapunapiké pamargin nyurat dané kantos mersidayang ngamedalang cakepané punika (Kutang Sayang Gemel Madui) lan ngamolihang Rancagé 2017? Rédaksi Suara Saking Bali ngawéntenang wawancara majeng ring Déwa Ayu Carma Citrawati.
Ngawit saking pidan mbok sampun nyurat sastra Bali modéren?
Yéning nyurat sastra Bali modéren ngawit saking kuliah, nanging sadurung punika tiang sampun iseng-iseng nyurat cerpén nganggén basa Indonésia.
Reriptan Sastra Bali Modéren kapertama sané kakaryanin lan kakawian kapertama sané kawedar ring média napi mbok?
Mimihh... napi nggih adi engsap tiang... mirib yén ten iwang satua cutet sané mamurda “Aget” lan satua cutet punika kawedar ring Bali Orti (sisipan mabasa Bali koran Bali Post)
Ring dija manten kakawian mboké naanin kawedar?
Ring Bali Post miwah Médiaswari (Pos Bali), lan cerpén mabasa Indonésia tiangé wénten taler ring antologi “Dénpasar Kota Persimpangan, Sanur Tetap Ramai.”
Napi sané ngawinang utawi napi sané dados motivasi mbok nyurat sastra Bali modéren?
Motivasi titiangé tuah rasa demen. Tiang mula seneng nulis, ulian ten ngelah gaé masi. Lianan ring punika tiang taler tamatan Sastra Bali Unud, dadosné linéar sareng jurusan tiangé.
Lanturang tiang mangkin indik Sastera Rancagé 2017. Cakepan mboké sané mamurda Kutang Sayang Gemel Madui ngamolihang Rancagé 2017, napi sané rasaang mbok?
Napi sané rasaang tiang ten lén rasa seneng duaning tumbén polih penghargaan sangkaning nulis sastra Bali modéren. Kadén tiang ten polih, ulian saingané méweh-méweh.

Cakepan Kutang Sayang gemel Madui

Dados tiang lan semeton Suara Saking Bali uning indik embasnyané cakepan punika?
Cakepané puniki termasuk ngarét terbit, duaning tiang naanin ten mersidayang nyurat. Nénten ja sangkaning tiang sibuk, sakéwanten sabilang nyurat setata buntu. Tiang ampun dasdasan pasrah, untungné tiang manggihin cakepan sané mamurda “Apresiasi Cerpen Indonesia Mutakhir.” Tiang lantas ngwacén cakepané punika, lan saking irika tiang akéh polih inspirasi. Ngawit punika tiang majumu nyurat, sané ngawinang cakepan puniki embas, sané kawedar antuk Pustaka Éksprési duwén pangawi lan wartawan Madé Sugianto.
Sausan cakepané puniki, cakepan napi sané pacang kamedalang malih?
Sampun wénten calon cakepan cerpén mabasa Bali nganggén konsép sané unik (manut tiang) jagi terbitang. Mangkin kantun matapa niki mangda polih pencerahan.
Lianan ring cakepan sastra Bali modéren, napiké wénten rencana jagi ngamedalang cakepan mabasa lianan sakadi basa Indonésia?
Yéning basa lianan durung wénten, santukan tiang kantun mlajah niki. Sané mabasa Bali manten durung midep baan tiang. Dumogi bénjangan prasida nyurat SBM mabasa genep héhéhéhé....
Nyingakin kawéntenan sastra Bali modéren mangkin, sapunapi pinampén mboké lan napi pangaptiné majeng ring sastra Bali modéren bénjang pungkur?
Mangkin sampun akéh wénten pangawi anyar sakéwanten sané istri-istri durung akéh sané nyihnayang raga ngawi. Pangaptin tiangé, mangda tiang maduwé géng baru ring SBM lianan ring semeton lanang-lanang sakadi Madé Sugianto, Madé Suar, Putra Ariawan, Putu Supartika miwah sané tiosan, pang wénten napi sané istri-istri taler.
Pangaptiné majeng ring pangwacén sastra Bali modéren sané arang pisan?
Sira sané nénten seneng ngwacén, utaminnyané SBM pastika pacang nyesel. Bénjang ring kedituan, nak takénina sareng Sang Suratma: akuda ampun ngwacén cakepan. Hukumané berat lamun ten seneng ngwacén... héhéhéhé.... (*)


No comments