Puisi-Puisi Madé Suar Timuhun; Ngurug Awak

Sumber Gagambaran

Ngurug Awak

Mara ngelah pipis liu jeg mrekak
Dueg ngéka daya cara Pan Balang Tamak
Ané maan kripisan pipis sinah nyak
Nanging tolih ja jani i panjak
Suba liu ané démo ané nulak I panjak suba ngancan pedih galak
Demo nulak réklamasi lakar terus nglimbak
Eda pipis dogén itunganga pak!
Ngurug pasih idepang ngurug awak
Gaé keto sing patut jemak
Krana tuah ngaé jagaté usak
Mirib kenehé nu bawak
Momo angkara buka I Cupak
Saja jani nu ngasanin liang kedék ngakak
Kripisan pipisé tondén telah baan makpak
Tondén ngasanin seduk lan bedak
Mani puan yén karma palané nguyak Liangé ilang kelemang ombak
Ulian réklamasi payu sedih sebak-sebak


Luh Luih

Jani dija ngalih luh luih?
Luh luih suba klinyar dot sugih
Tusing nu mapanganggo lambih
Mabaju gantut apang liu anak nolih

Mula saja jegég ngenah di sisi
Jegég ulian ka salon sesai
Apa nyak jegég di tengah ati?
Apa nyak seken jegég sujati?

Mirib luh luih suba liu ilang
Ilang ulian bas ngédéngang buang
Mapanggo séksi mancingin anak lanang
Nanjénang raga apang ngelah pipis a gudang


Jaen Idup di Bali

Jaen idup di Bali
Yéning suéca Ida Sang Hyang Widhi
Amerta lan karahayuan tan surud katampi
Panjaké eling mayadnya ngaturang bakti
Lanang istri setata madasar manah suci

Jaen idup di Bali
Yéning pasametonané adung nyabran wai
Raket-rumaket mabesikan cara sampat lidi
Sing ada keneh corah, ajum, wiadin iri ati
Nindihin pasametonan ngardi santi sutrepti

Jaen Idup di Bali
Yéning jagaté gemah ripah loh jinawi
Tanah cariké sing telah katanemin beton besi
Pasisiné resik sing kausak-asik karéklamasi
Jaen idup di Bali yéning makejang ento jakti-jakti 


avatarMadé Suar-Timuhun
I Madé Suartana utawi sané ketah kauningin Madé Suar-Timuhun ring kakawian-kakawiannyané embas ring Banjar Tengah, Timuhun, Klungkung, 17 Juni 1987. Dané ngawit nyurat sastra Bali modéren rikala kantun kuliah lan aktif nyurat warsa 2013. Puisinnyané ngawit kawedar ring Bali Orti (Bali Post) bulan April warsa 2013 lan warsa 2014 sampun kawedar ring Médiaswari (Pos Bali). Dados narawakia ring Ubud Writers and Reader Festival 2016.

No comments