Puisi-Puisi I Ketut Aryawan Kenceng; Titiang Jadma Tuara

Gagambaran Chusin Setiadikara

Titiang Jadma Tuara

Titiang jadma tuara
Tuna emas permata
Tuna tegal uma
Nékték lara selid sanja
Meték ketélan yéh mata sadina dina
Nguntul tanah nuléngék iga iga
Maképu ngékéh sarining merta
Merta tan matemahan wisia
Nyama braya masesana anggén kasugihan
Budi laksana tata krama anggén tatakan
Antuk tambet tiwas kalintang papa
Titiang nunas geng rna sinampura


Penyakit

Daya makilit
Cara paya pait
Mipit mripit
Sing dadi kebés nyang aluit
Engkah pengit
Mabo balang sangit
Janjiné madu legit
Sing ada bukti nyang asebit
Mayus lengit
Matajuh lilit
Kejat kejit iteh ngalilit
Dasar penyakit


Wih... Eda Bengong

Wih ,,,eda bengong
Satondén sarin tanahé telah kapompong
Satondén isin alasé telah kapondong
Satondén pis rakyaté telah kagarong

Wih,,,eda bengong
Cara kebo mabalih gong
Pawah longgong
Eda koh ngomong
Satondén kemong


Andus

Alas kaabas katambus ames
Momo angkara ngutus gemes
Makudang kayu pungkat bah
Manjakin keneh rajah tamah
Mucukang pis membah maliah
Nyukuhang iba motah begah
Makejang kapaksa kajarah katadah
Tan pangrasa tan pasemu ngadokang corah
Andus mrungus galak nusdus
Ngebekun panegara ngebekin dada
Ngunya nglinus malémbokan makuus
Nukub gumin pisaga duranegara
Kidang orangutan klesih malaib labuh
Goak becica blatuk ngungsi sebah sebuh
Ulian i manusa raksasa kangkang kapitui
Ané sandang krangkéng blagbag di bui


Buduh

Buduh kasugihan
Buduh kakuasaan
Ngéka daya
Boya boya
Ngrapu nglalu
Ngulah laku
Gumanti payu
Gumanti kagugu
Buduh magocékan
Buduh matuakan
Buduh kadéwan déwan
Buduh dadi anggota déwan
Buduh buduhan
Liunan ngraksa babuntilan
Buduh nyabu
Buduh sepa siu


Béh Bapak Bapak Puk

Iteh padidi ngatipuk
Nyemak ngeduk
Kemuk kemuk
Kinyuk kinyuk
Seduk gumaruk
Bedug sinduk
Sing taén enduk
Ngundukang basangé gunduk
Laguté dadi pamucuk
Disubané kajebag kajuk
Mara makamben disunduk
Mata ibuk krabak krubuk
Cara délem cantélané pegat kepuk


I Ketut Aryawan Kenceng
Tamat SD, SMP, SMA ring Klungkung, naanin makarya ring widang pariwisata hotél travel agent, cargo ekspor impor, restaurant, garment/handicraft production. Sampun ngamedalang limang cakepan puisi sané mamurda Beruk, Bikul, Bubu, Rwa Bhinéda, miwah Bali Melah Bali Benyah.

No comments