Kepuh Kembar

Olih: I Gedé Putra Ariawan
 
Gagambaran Putra Ariawan
Yéh paningalanné makebios ritatkala hasil USG bacana tekén dokter spésialis di klinik kandungan. Di tengah basangné sampun mentik manik tresna. Manik marupa buah basang sané kapicayang rikala kurenanné lakar magedi.
“Suami tahu?”
“Belum Dok,” saut Putu Mirna lantas ngusap yéh paningalanné. Pak Dokteré makenyem, kadéna Putu Mirna ngeling ulian kaliwat bagia ningeh kabaré jani. Tusing tawanga, ia sebet ngenehang nasib buah basangné.
“Ngudiang sebet?” kéto Putu Mirna matakon tekén ibané padidi. Tusing sepantesné ia ngeling apa buin bes sanget makeneh cara jani. Apa kenehanga? Pianak, kurenan, pipis, carik, tanah, tegalan, makejang ento suba gelahanga. Apa kuangan? Ngudiang ngeling?
Neked di jumah, Putu Mirna tusing nyambat apa tekén kurenanné. Langsung ka tengah kamaré lantas malengok padidina. Marasa jelék nasibné numitis dadi nak luh. Uli pidan ia makita cara anak luh lénan, mapunduh ngajak pianak lan kurenan. Arta brana tusing ada artiné rikala kurenanné joh. Apa buin kanti ka selat pasih ngalahin pianak ané enu cerik. Sabilang wai pianaké matakon, “Bapak kija? Pidan Bapak mulih?”
Putu Mirna makita ngeling lamun ningeh pianakné matakon kéto. Pitung tiban ngantén, tusing taén ngrasayang jaen idup masohaman. Uli pidan, Putu Mirna biasa kalahin kurenan. Idup padidi, ngurus pianak padidi kanti ngitungan iba padidi-padidi. Apa sujatiné ané aliha tekén kurenanné? Luas magaé ka selat pasih, ngalih pipis ngutang pianak lan kurenan. Apa buin aliha? Makejang suba gelahang, kéné-kéto suba ada. Apa kuangan?
“Kuangan pianak muani!”
Putu Mirna sakit ati lamun ningehang kurenanné ngomong kéto. Anak muani lebihan nuntut, tusing taén ngrasayang dadi nak luh. Lamun dadi tagih, Putu Mirna makita ngelah pianak muani apanga kurenanné demen. Kanti ping pat Putu Mirna nglekadang pianak, pamuputné makejang luh tusing ada muani. Putu Mirna sasai ngeling, apa pelihné? Kéweh san ngelah pianak muani. Apa buin dokteré busan ngorahang, Putu Mirna jani suba misi. Misi duang bulan rikala kurenanné buin lakar magedi. Magedi joh luas ka kapal pesiar.
Sagétan kurenanné teka uli di sisi ngajak pianak-pianakné ka tengah kamar. Makejang pianakné suba sirep ulian kenjel macanda uli tuni. I Ketut ané paling cenikan tepukina suba ngengkis sirep, tusing nyak mapisah ngajak bapannné. Kéto masih pianakné ané nomer telu I Komangan, demen macanda ulian bapanné kapah-kapah tepukina jumah. Pianakné ané nomer dua lan nomer satu, I Madé lan I Putu sesai ngeling ulian nagih masangkol ngajak bapak. Makejang pianakné kapatpat ento enu cerik, sedeng demena ngajak mémé lan bapa.
“Ngudiang ngeling?” kéto kurenanné matakon. Putu Mirna ngénggalang ngusap yéh paninga-lanné.
“Sing kenapa,” saut Putu Mirna lantas ngelut kurenanné. Sing madaya, yéh paningalanné buin makebios, nyerétcét kanti ngaénang baju kurenanné belus. Putu Mirna ngeling sengi-sengi kanti bengul paningalanné. Sing madaya, tresna ngaénang ia cara kéné. Marasa kalah dadi nak luh, marasa sing mabayu, marasa enduk,  sing ada artiné di arep anak muani.
“Suud ngeling!”
Putu Mirna makenyem ngeng-kebang sakit atiné. Kadéna kurenanné pedih, sing madaya, kecupan sayang suba malabuh di gidatné. Lamun cara kéné, Putu Mirna sing ngidang ngomong, bibihné caket, sing ngidang ngalawan, sing ngidang nulak rikala madu tresnané lakar isepa tekén I Kumbang. Rasa rindu, tresna, pedih, sayang macampur dadi besik. Mabesikan di paukudan. Putu Mirna marasa jani suba joh makeber. Makeber ngindang kanti ka suargan ajak I Kumbang ané sanget katresnain.
Suba pitung tiban Putu Mirna nyalanang idup cara kéné. Kapah-kapah nepukin kurenan ulian ané muani magaé di kapal pesiar. Nem bulan cepok mara nepukin kurenan bin sada tusing taén makelo, paling aget a bulan di Bali. Tondén buin ané muani sibuk ngurus bisnisné. Makejang bisnis jemaka kanti Putu Mirna maurug baan pipis. Apa tagiha, tinggal maorahan dogén. Umah, mobil, emas, permata, berlian, makejang suba gelahanga. Pamu-putné, Putu Mirna sing taén marasa bagia setata sebet lamun kurenanné suba magedi.
“Pidan ja i raga ngelah pianak muani, kayang ento Bli suud luas ka kapal pesiar!” kéto ané muani sasai nyambatang.
Putu Mirna sebet lamun kurenanné sasai ngomong  kéto. Marasa kuangan dadi nak luh, sing nyidaang ngemang pianak muani. Putu Mirna sesai pelihanga tekén kurenanné. Suba wadih kemu-mai ngalih dokter spesialis, maprogram pianak muani. Tusing taén ada hasil, makejang kapatpat pianakné luh tusing ada muani. Nyén pantesné kapelihang? Putu Mirna suba wadih pelihanga, suba wadih  ia ningalin kurenanné pedih.
Di tengah atinné, Putu Mirna sujatiné makeneh nglawan. Kure-nanné sing taén ngasanin idup dadi nak luh. Ngaba belingan kanti sia bulan, nglekadang pianak magantung ban bok akatih. Apa buin lamun suba ngelah bayi, lemah peteng bisa magadang. Tondén buin sabilang semengan ngurus pianak masekolah, ngurus isin paon, ngurusang matua, ngurusang banjar, ngurusang kéné-kéto. Pidan Putu Mirna maan ngurusang ibané padidi? Ia makita kurenanné nawang kénkén asané idup dadi nak luh.
“Bli, suud amonto luas. Sing pedalem pianaké jumah?” Putu Mirna ngorahin kurenanné apanga suud magaé di kapal pesiar.
“Bli suba majanji! Pidan ja ngelah pianak muani, kayang ento suud luas!” saut ané muani.
“Tiang jani suba misi!” Putu Mirna ngisi basangné,  ngorahin ku-renanné apanga nawang manik tresnané suba mentik.
Kurenanné jani makelo mapineh miribang ada kenehanga.
“Lamun muani ubuhin, lamun luh ulungang!” saut  ané muani lantas magedi ngalahin Putu Mirna padidian di tengah kamaré.
 Guminé karasayang peteng rikala kurenanné ngomong kéto. Yéh paningalanné buin makebios, cara pancoran cerik ngatéltél kanti ngaénang belus sprai kasuré. Kurenan padidi bani ngomong kéto. Buah basangé macihna manik suci, bukti tresnané suba taén mabesikan. Ento ngudiang nagih ulungang? Apa pelihné? Pianak luh muani patuh dogén. Ané penting i raga sanggup miara buah basangé apanga tumbuh dadi pianak suputra, subakti tekén rerama maguna di masyarakat.
Miribang jani suba ada telung bulan Putu Mirna buin kalahina luas ka kapal pesiar. Kurenanné  tusing taén maang kabar sasukat nawang ané luh suba misi. Sujatiné Putu Mirna makita ngeling, nanging tanggehanga apanga pianakné tusing milu sebet. Lamun anak luh lénan cara kéné, miribang uli pidan suba nagih mapalasan. Putu Mirna sing nyak palas ngajak kurenanné ulian tresnané madasar suci kategul idup ngantos mati.
“Kemu laku Luh! Nunas ica di punyan kepuh dauh désa, uningang ragané ditu. Nyén nawang pianaké nyak lekad muani!” Kéto matuané ané luh ngorahin mantuné apanga nunas ica di punyan kepuh dauh désa. Di betén kepuhé ento ada pura cerik, malinggih jero patapakan sakti sané marupa dedari kembar.
“Di punyan kepuh kembaré ento?”
“Ae, pakélingan raga ditu, nunas pianak muani. Inget masasangi, lamun nyak pianaké lekad muani énggalang bayah sanginé!” kéto matuané ané muani nyautin. Sujatiné Putu Mirna tusing ja bes sanget percaya tekén ané kéné-kéné. Dija ada unduk punyan kepuh bisa ngaé pianak muani? Dokteré dogén suba nyerah, luungan jani suba pasrah.
“Énggalang jani kemu! Né mémé suba ngaénang canang,” dapetang matuané suba ngaba canang sari wadahina bokoran cerik.
“Jani?”
“Nah, énggalang kemu, da liunan matakon!” saut matuané.
 Apang matuané tusing pedih, Putu Mirna lantas ka punyan kepuh dauh désané. Di pura cerik betén kepuhé ento, Putu Mirna ngaturang canang sari nunas ica lan masesangi apanga pianakné lekad muani. Putu Mirna jani kaliwat pasrah kanti nyak nyemak gaé cara kéné.
Miribang suba limang bulan Putu Mirna tusing taén ka dokter. Ia ngekoh mapréksa ulian tawanga belinganné pasti luh. Jejeh ada masalah, Putu Mirna iseng USG apang tawanga belinganné luh apa muani. Putu Mirna suba pasrah, suba nyerah tekén nasib belinganné jani.
Maaf Ibu, sepertinya kandungan Ibu bermasalah. Coba cék ke dokter lain atau tunggu hasil USG bulan depan, gimana?” saut Pak dokteré.
Putu Mirna makesiab, prajani awakné lemet, tusing mabayu rikala dokteré ngorahang belinganné  ada masalah. Sing madaya cara kéné pajalanné. Miribang anaké numitis di tengah basangé suba pedih nepukin reramané kaliwat momo, kaliwat angkuh, kaliwat mamilih apang pianakné lekad muani. Lamun cara kené pajalanné, nyén pantes kapelihang?
Sasukat tawanga belinganné ada masalah, Putu Mirna sasai ngeling di tengah kamaré. Ia sing taén ngomong apa, sing taén nyambat kema-mai apanga tusing ada anak nawang. Depang ia ngaba sakitné padidi. Lamun suba gantiné mati, ia suba sanggup mati ngalahin pianak lan kurenanné.
***
Ring rumah sakit bersalin jam lima das lemahé, Putu Mirna nglekadang pianak muani kembar. Diastun lekad caésar, makadadua bayiné sehat tur normal. Kurenanné ané magaé di kapal pesiar ningeh kabaré lewat facebook. Girang atin kurenanné ditu, prajani nadak makita mulih ka Bali ulian  dot nepukin pianakné ané lekad muani bin sada kembar.
Di tengah atinné, Putu Mirna nunas iwang ring Jero Patapakan Sakti ané malinggih ring Pura kepuh kembaré. Ia lakar inget mayah sanginé ulian pianakné lekad muani. “Masasangi apa pidan luh?” kéto matuané matakon sambilan ngajak cucuné.
Putu Mirna tusing masaut, makebios yéh paningalanné ulian suba las lakar mayah sangi.  Masasangi lakar masilurin atma rikala pianakné lekad muani.avatarI Gedé Putra Ariawan
Embas ring Désa Banjar Anyar Kediri, Tabanan, tanggal 16 Juni 1988. Kakawiannyané sané marupa satua cutet, opini bawak, artikel lan puisi kamuat ring Bali Orti (Bali Post), Média Swari (Pos Bali), Majalah Éksprési, lan Majalah Satua. Dané sampun ngamedalang cakepan marupa pupulan satua cutet sané mamurda “Ngurug Pasih” warsa 2014 lan ngamolihang hadiah Sastra Rancagé 2015.

No comments