Patapan Gedebong

Olih: I Wayan Tojan

Endih-endih api tulukin saang gedebong
Kénten i mémé magending dugasé tiang kari cerik.  Yéning takénin tiang i mémé, “nguda suba ngendih apiné tulukin gadebong?”
 “Nak mula kéto ,yén kebus mula ané tis anggo nempur, pesautné aluh, sakéwanten tatuekné sarat pisan anggén sasuluh hidup. Wénten malih lanturan gending puniki.
Sedih-sedih ati nepukin anak moglong
Nguda sedih nepuk anak moglong? Saang gedebong punika punyan biu. Kaanggén sasenggak inguni, santukan yéning kapineh-pineh akéh wiakti maduwé sasuluh, majeng ring pamargin urip iraga ring marcapada. Yadiastun punyan biu nénten mawibawa sakadi ipunyan bingin sané ageng macarang ngarempyak. Manawi gendingan punika wénten tatujon sané kantun silib.
Wénten sasenggak sakadi puniki, yéning iraga matresna alaki-rabi mangda prasida sakadi ipunyan biu, salantang uripnyané mabuah wantah apisan katutugang ngantos mati. Sampunapi taler saluluh ring para bajang istriné. Wénten taler sasenggak kadi puniki. Yening dados bajang sampunang sakadi pajeng don biu. Kaanggén rikala ujan yéning sampun endang raris ka entungang. Sampun kaentungang don telas uwék sét-sét. Nénten wénten malih sané nyak nganggé. Ring jaman sakadi mangkin riantukan akéh pikobet sané ngawetuang manah kebus, iriki iraga mangda prasida sakadi igedebong, prasida ngicénin rasa tis.
Ipunyan bui mentik malingseh punika pinaka sasuluh iraga mangda setata ajeg mapaiketan sareng kaluarga. Sagilik saguluk suka duka natakin tis panes idupé. Sadurung ipunyan biu padem, ipun sampun mabuah lan ngentikang pianaknyané mangda wénten nyalidinin urip ipun. Sapunika kawigunan nyané salantang tuwuh uripnyané mawiguna. Iraga nulad patapan punyan biu mangda sadurung urip iraga matilar, iraga pastika sampun malaksana sané becik tur mawiguna majeng ring kauripané sami. Sampunang sakadi sasimbing buka anaké negakin gadebong jité belus. Ulian marasa déwék pelih. Asapunika tatuladan punyan biu sané prasida anggén sasuluh idup iraga, ring sajeroning iraga masawitra, makanti manyama braya.


I Wayan Tojan
Embas ring Désa Ngis, Kecamatan Manggis, Karangasem pinanggal 13 Juni 1982. Kakawianipuné kawedar ring Bali Post (Bali Orti) miwah Pos Bali (Médiaswari).

No comments