Pak Jénggot

"Silence" Gagambaran Olih Cynthia Evers

Ngabulan sapisan ipun ka Gianyar,  ka   Kantor  Pos   ngrereh gajih pénsiun. Duk bulan sané wau lintang ipun nembé kasép pangrauhnyané. Biasané jam kutus ipun sampun napak ring Kantor Pos, nanging  daweg  punika  jam  solas wau ipun rauh ring Gianyar. Durung enteg ipun negak, wénten pénsiunan Serdadu NICA pesu saking Kantor Pos. Rauh ring arepipuné I Jénggot negak. Asapunika parab ipuné, nanging wastan ipuné ugi Wayan Buleng yéning asapunapi kranannyané   jag   ulung   mauyad jinah pensiunannyané. Katah anak sané nulungin nuduk tur kauliang malih ring sang madrebé.
“Sapunapi sampun jangkep jinah druwéné,   Tu?”   Sapunika   wénten sané matur pitakén.
“Ah,  suba! Maan  pipis  abedik. Limangatus tali. Ada masih beliang sradéle.” Sapunika suarnyané kadi sombong kapiragi. Tok... tok... tok... sapunika suaran sepatunnyané mamargi tan matolihan malih.
“Dadi bengong Nggot?” Pitakén Ketut Kontok sinambi nongsok I Jénggot ané bengong negak ring sampingnyané. I  Jénggot makesiab nuli masaur:
“Dong té Tut! Anaké ané ngulungang pipis ento....” Durung puput, kaselag olih Ketut Kontok.
“Anaké nyén kaorahang.”
“Ah, tiang sing demen nyambat adan jelema penghianat bangsa!” Saur   I   Jénggot   bangras.   Digelis kaselag  olih  Ketut  Kontok, raosnyane sada banban.
“Ah, da kéto Nggot! Istilahné ento sing dadi orahang jani. Jani gumine suba satu.”
“Nyén  ngorahang  kéto?  Men, yén ngorahang kéto kénkén dadiné. Apa pelih anaké  ngorahang ambul sajané, nah tegarang!”
“Nah, né  lénan anaké  orahang, Nggot!” Saur Ketut Kontok mapasihin.
“Pedih    basang  tiangé Tut.
Maadukan tahiné ka poloné di tendasé. Men, anaké ané nigtig iraga ditahanan, baané iraga berjuang mélanin kemerdékaan guminé, jani sasubané guminé ajeg merdéka liunan ia maan gajih bandingang tekéning   iraga,   dija   ada   unduk kéto.”  Asapunika  saut  ipun  I Jénggot mamedih mecuk alis, paliatnyané acreng meleng Ketut Kontok. Dumun dawegé ring perjuangan yéning ipun sedek masebeng kadi punika, tan wénten anak sané purun mapas, utawi nungkasin. Yén tungkasin méhan ipun némbak. Pinih tan ja nyagurin. Gumanti wantah ipun bedos polo. Menawita sangkaning pangrabdan ipuné dados algojo duk punika.
“Kéné to Nggot.” “Kéné kénkén?”
“Kéné, ......” Sapunika saur I Ketut Kontok sada banban. “Gajih pemanut gedé cenik pangkat. Anaké ané ngulungang pipis ibusan, suba dadi  perwira,  sinah  gajihné  gedé.
Gajih  pénsiunan iragané  tusing manut   pangkaté.   Nah,   ené   suba suéca pamerintahé ngicenin gajih, yén tusing bakal ngéngkén. Né malu dugasé iraga berjuang, tusing ada anak ngakuang gajih. Iraga masih tusing nuntut gajih. Iraga berjuang sangkaning demen-demen hati. Tan ada anak ané nundén, tan ada anak ané maksa. Sing kéto, Nggot!”
“Kéto.”
“Men, suba kéto apa buin. Sing suba pragat unduké?”
“Di  papineh  tiangé  tondén pragat. Sukeh baan tiang nampi unduké ané tawah ento.” Saur I Jénggot sada ngremek.
“Pak  Jénggot......!”  Juru  bayar ring  Kantor  Pos  makaukan.  I Jénggot bangun maaking genah nyané  negak,  ngungsi  lokét  genah anak magiang jinah. Sasampune polih   raris   budal.   Ketut   Kontok palas ring margi santukan ngungsi umahnyane padidi.
Rauh jumah, I Jénggot negak mapangsegan bengong kadi kapingon.  Liatnyané  doh, ngrambang  parindiké  ring  Kantor Pos  Gianyar.  Ring  manah  ipuné sinah kapangguh goban anaké sané ngulungang jinah  ring  Kantor  Pos itunian.
“Ah, jelema mata tuh, kuping empet,  mua  tebel.  Jelékan  tekén solah ubuan.” Sapunika I Jénggot ngamolmil ngrumuk kadi beruké silemang.
“Beli, cén gagapan bé guling Gianyaré?” Somahnyané rauh nampekin, matingkah maying tua. I Jénggot makesiab kabilbil, santukan ipun lali numbas gagapan. Biasané yéning nangken gajian, satat ipun singgah ring Balé Banjar Teges numbas bé guling kaanggén gapgapan.
“Méméné, eda ja ngulgul, keneh beliné sedeng inguh. Buin pidan yén suba keneh beliné melah, ajaka men nguling aukud. Nah, lautang daar amun apa kereng méméné naar bé guling!” Sapunika saur I Jénggot ngawur, ngulah pesu. Manah ipuné kantun pedih masawang sedih. Duh, padalem ipun Pak Jénggot.


Sukawati, 100794

No comments