KB

Olih: Sutéja Narendra
 
Gagambaran Chusin Setiadikara
"Pak Dokter, tiang lakar ma-KB!" Kéto Luh Stény ngawitin raos tekén dokteré.
"Sadurungné, Ibu ampun naenin ma-KB?"
Dokteré natasang. 
"Béh, magenepan KBné ampun tegarangin tiang. Jeg pragat kebobolan dogén!" Saut Luh Stény sambil makenyem jaruh. 
Pak dokter makenyem. Laut buin matakon.
"Akuda okané?"
"Akutus. Luh pitu, muani besik, né paling cenik!"
"Mimih....akéh pisan!" Pak Dokter kituk-kituk. Mirib angob. 
"Stéril, kayun?"
"Béh, ten pak. Tiang ten bani maprasi!"
"Men, KB napi lantas aturin tiang ibu?"
"Né penting ampunang mastéril dogén!"
"Suntik?" 
"Pun taén. Kebobolan!"
"Spiral?"
"Kalingan bin...péndo tiang kebobolan nganggo kénten!"
"Yén pil sapunapi?"
"Béh tiang pikun. Pepesan sapin. Pang telu tiang pocol nganggo pil."
Dokteré bingung.
"Kondom gih?"
"Mbééé...kuang jaen pak. Protés kurenan tiangé!"
"Paséktomi bapakné, kayun?"
"Adaaaah....kurenan tiangé patuh, takut meprasi!"
Nyansan bingung dokteré.
"Hmmmm.....Terpaksa, kalénder anggé. Itung masa subur ibu'é."
"Kénkén carane nika pak dokter?"
Dokteré lantas nelatarang carané. Oraina ia carané ngitung masa subur, laut banga dina ané dadi "anggo". Ento madan sistem kalénder koné.
***
Suba telu bulan, saget Luh Stény buin teka ka dokteré ento. 
"Sapunapi ibu?" Ramah pesan penyapan dokteré. 
"Buin tiang kebobolan pak!"
Dokteré tengkejut. 
"Dados bisa kénten? Kan ampun aturin tiang jadwal kalénderné!"
"Béh, kalénder ané anggo pak dokter nyontohin malénan! Jumah Tiang nganggo kalénder Bangbang Gedé Rawi. Liunan déwasa ayuné!


 (Macang, Rumah Cinta Seribu Jendéla)

1 comment: