Dénpasar 2013

Olih: I Gusti Putu Bawa Samar Gantang

Sumber Gagambaran

Warsa anyar langité ngalgal
Santukan alasé balbal Tukad telabahé belbelan Jlinjinganné sampetan Lulu ngambet bet sebet Aad aud luluh
Aas nyauh kreteg
Aang iing tiing ligir
Makejang sanglir makejang sengir
Carik rikrik tegalan liglig
Kulak kulik kulak kulik kélangan umah Kakelik sesambat ngeling ngukir langit Jelun iaké ngelimbak
Iwaké sengal-sengal Makejang saplar amah dollar Tan ngelah telajakan jalan Tan ngelah telajakan tukad
Pariwisatané mamata bhuta kala
Idup kaé mati iba
Ajak nyama macongkrah  warisan Ajak wong neka néka-néka Dénpasar 2013 sayan ngeraméang Bromocorah ngangsan ngeliunang Léak lemah sundel tanah makalé Kafé, bungalow, homestay, vila lué Dadi sebun HIV/AIDS
Grapa grépé ngejotan bangké
Sang kuasa wawa wéwé
Sang pangutsaha ha ha hé hé
Dénpasar 2013 sarat invéstor! Kepongor!
Dénpasar 2013 gorgor bikul gondong! Dija lemahé tan pamatanai
Dija petengé tan pangipi
Dija regajiné tan pagigi
Dija langité endep ditu bhutakalané kedék
Ingetan madéwa di pura, maratu di puri, mabui di tangsi
Ingetan ya bhuta ya Déwa ya Rwa Bhinéda
Ingetan onyo lakar mati
Ingetan ngrestiti Ida Sang Hyang Widhi Wasa
Apang makejang sidha sadhu santhi santha


Tabanan, Buda, 9 Januari 2013

No comments