Anak Luh Ento

 
Gagambaran I Nyoman Lempad
Timpal-timpal tiangé suba pada mulih suud milu seminar kawirausahaan ané nganti kasanja ento. Jit sakit, bayu uwon, sirah pengeng tusing nyidang asananga tiang naanang. Tiang tusing nyidang mulih. Tiang laut makeneh lakar nginep di umahné Dédé, timpal tiangé dugas SMA. 
Antosang tiang Dédé di mukak mini market di Gatot Subroto. Tusing makelo Dédé suba teka, laut tiang macuet nuju umahné. Neked ditu tiang bengong buka kebo mabalih ombak, angob nolih umah timpalé luung pesan.
“Luung sajan umahé Dé, ajak nyén ngoyong dini?” patakon tiangé kilang kileng cara pitik kilangan pangina, paling kipekan tiangé bas kaliwat ngon nepukin umah saluungan buka kéné.
“Didian tiang dini Dék. Sing ada ajak nyén dini,” pasaut ipun ngandapang raga. Mirib ulian dadi notaris, seken ipun magaé, nganti liu anaké nawang pamekas ring wawidangan Dénpasar. 
Dot keneh tiangé ngelah umah padidi, mimbuh ngelah mobil. Sakéwala tiang inget tekén déwék tuah dadi kuli, maan gaji acukupan anggon sarahina, méh-méh bisa kuangan. Sakéwala yadiastun tusing ngelah apa, tiang sayuakti mautsaha ngambel sesana putra suputra, seleg nulungin rerama. Éling ngaturang sembah ring Ida Hyang Titah. Sabilang wai tiang setata mabanten, ngaturang canang sawéntena nunas ica mangda kaicén karahayuan. Kéto masi tiang ngajak tunangane, mirib satyane luihan tekén Bisma ngambel semaya. Tiang sayang pesan ngajak tunangan tiangé. 
“Eda Bli ngéndah nah, yadiastun tiang liu kuangané, Bli musti nerima. Eda ngalih anak luh elénan. Apa buin nyemak gaé boya-boya.”
“Nah, Luh. Bli tusing lakar nyemak gaé memocol. Tresnan Bli tuah Luh ané ngelahang.”
Unduké ento ané setata dadi ingetang. Yadiastun tiang lacur, tunangan tiangé tusing taen ngitungang kekéto. Tunangan tiangé nerima sahananing kakirangan tiangé. Nanging, seken tiang marasa bangga tekén Dédé ané suksés magaé di kota.
“Suksés jani Dé, suba ngelah umah padidi, di Dénpasar buin, pasti meel sajan ajiné. Mimbuh ngelah mobil méwah.” 
“Ah, sing Dék. Né nak asil katuyuhan tiangé makuli. Ené makejang masi ulian Kadék, pidan pepes nulungin tiang. jani Dék dini ba malu,anggep suba umah Kadéké padidi,” pasautné Dédé alus, tiang marasa ajianga pesan, yadiastun suba dadi anak sugih, nanging ipun tusing ja gedé kenehné, tusing mataluh nyuh . Ane kéné kéweh alih di jamané jani.
“Dék, mai malali, tiang ada pis limang juta. Jani keneh Dék lakar anggo éngkén pipisé ené. Ené nak pipis tis, sing pis panes,” béh tiang makelo pisan sing taén nepukin pis limang juta. Yén limangatus nganti duang juta pepes tiang ningalin. Tiang bingung lakar anggon apa pipisé ené. 
“Anggon apa men Dé, tiang tusing nawang. Dédé suba nganggon, tiang nuutin dogénan.”
Dédé tusing masaut laut ngajakin tiang macelep ka mobilné, tiang ajakina ngiterin kota Dénpasaré. Mailehan di lapangan Puputan, Bajrasandhi, Hayam Wuruk muah ané lénan ngantos marérén di restoran Jepang. Tiang tumbén ka réstoran, sing duga tiang mabalanja di réstoran, meel pisan ajin nasiné. Adén suba di warung makan ané biasa , nasi bungkus beli dadua tuah aji dasa tali suba wareg, mimbuh misi teh anget. Katimbang dini, dedaarané abedik, kalud mael. 
“Ah, masi I Dédé mayah, sing ja déwéké, jeg ajeng telasang!” iteh tiang madaar. 
“Dék, malali ka Sanur mih! Tiang ngelah tongos luung anggo ngorto ditu,” Dédé ngajakin tiang ka Sanur. Tiang manggutan dogén cihna nyak. 
Neked ditu tiang lan Dédé macelep. Demen pesan tiang ningalin anaké ramé, lampu keblat-keblit cara kunang-kunang di petengé. Di pondok tiangé sayuwakti tusing ada ané kéné. Di pondok siep kodep, sepi. Peteng dedet mapan lampu mérkuriné makejang suba mati sasukat anggota DPR ané uli désan tiangé ento suud. Kéto masi ulian bupatiné ané buin nyalon, bedik pesan maan suara di désan tiangé.
Negak tiang sambilang ningehang musik. Bin jepné suba teka bir duang botol, misi kacang kapri, nak luh jegég ané ngabaang. Tiang bingung, dadi bisa ada bir? Tiang nak tusing maan mesen. Nak luh ento negak di samping tiangé, sinambi nuruin bir di gelasé.Tiang tusing nyak minum, kéwala seseda, pamuput nyak masi tiang minum. SMS-a tiang teken I Dédé ané uling tuni tusing ngenah-ngenah.
“Nikmatin gén Dék. Kapah-kapah nyalanang demen,” kéto munyin SMS-né I Dédé .
“Tiang takut Dé. Sing bani tiang, nak luhé ené kalud suba ngisiang paan tiangé,” tiang takut yén pules ngajak céwéké ené, jejeh kena aids ané tondén ada ubadné.
Sakéwala, nak mula suba mabayah, binal nakal nak luh nénénan, ngedeng tiang ka tengah kamaré, nyanggrep plekuta awak tiangé, dimana bibih tiangé, sahasa tusing baanga selah lakar ngelébang. Tiang tusing nyidang ngomong apa sajabaning ngemang anaké luh totonan ngembus sakabesik baju ngantos celanané.
Cuci dulu mas,” céwék ané jegég , mimbuh luung pesan awakné ngorin tiang ka kamar mandi ané dadi abesik ajak kamaré. 
Saya tidak mau! Saya tidak bisa melakukan ini.”
Tidak usah munafik, Mas. Ayo mas biar saya yang nyuciin,” jemaka liman tiangé dandana ka kamar mandi. Tiang nulak, kelésang tiang liman ipuné uli liman tiangé.
Tiang suba gedeg pesan ulian tiang ajaka ka tongos ane buka kéné. Tiang suba majanji tekén tunangan tiangé, tusing lakar nyemak gaé ané boya-boya. Apa buin tiang nu ngelah rerama, tiang tusing nyak ngaé rerama sebet, ulian tiang nyemak gaé nista ené. Tiang sing nyak dukaina sareng Ida Bhatara ané sabilang wai katurang pangubakti.
“Saya tidak munafik. Saya hanya tidak mau menyia-nyiakan pengorbanan kekasih dan keluarga saya. Maaf! Seharusnya perempuan secantik anda tidak mengambil pakerjaan seperti ini. Masih banyak pekerjaan yang bisa diambil. Tidakkah anda malu pada diri anda sendiri? Tidakkah anda malu kepada orang tua anda?”
Hentikan!” ipun nengkik.
Anda tidak berhak memberi saya nasehat seperti itu. Anda siapa? Anda bukan keluarga saya. Anda hanya salah satu dari hidung belang yang hendak menikmati tubuh indah saya,” mirib tusing terima ipun tiang ngemang tutur apang ipun suud nyemak gaé buka kéto.
Saya memang bukan siapa-siapa. Tapi, ketika saya melihat diri anda, saya teringat akan adik perempuan saya dan juga kekasih saya. Sedih rasanya hati ini melihat perempuan yang seharusnya bisa menjadi seorang ibu yang baik untuk anak-anaknya kelak, tetapi mangambil pekerjaan nista seperti ini.”
Cukup! Saya mohon hentikan!” tepuk tiang yeh paningalan ipuné makembengan.
Saluk tiang buin bajuné ané mara kabusbus paksa baan anaké luh ané ada di aepan tiangé. Jemakang tiang bajun ipuné.
Pakailah baju anda lagi! Tubuh indah yang anda miliki tidak sepantasnya diperjualbelikan seperti ini. Sampai jumpa,” tiang pesu uli kamaré, kalahin tiang nak luh jegeg ané pipiné sujénan ento. 
Tepukin tiang Dédé sedeng minum ngajak timpal-timpalné. Nak luh jalir ada nang lelima negak bareng ditu. Toliha tiang tekén I Dédé.
“Dadi énggal, Dék?”
“Mani puan eda ngajak tiang mai buin! Tiang lakar mulih jani.”
“Nyén lakar ngatehang?”
“Timpal tiangé ngalih neked di pempatané,” sebeng masem baang tiang timpal tiangé ento, laut tiang magedi. 
Buin mani semengané iseng tiang maca koran. Makesiab déwéké maca, anak luh ané dibi peteng, jani di di kantor polisi ulian miegan ngajak bosné sawiréh ipun tusing nyak ajaka pules tekén anaké ané mesen. Tolih tiang fotoné, pedas tepuk muané telah pelung ékung laad pugpugina, ipun ngeling sambilanga ngabin anak cenik, mirib pianakné.


No comments