Ampurayang

Olih: Darma Putra
 
Gagambaran Bambang SN Herras
Duk tiingé ampehang pawana ririsé rauh kapendak antuk sledétan i tunjung biru ring telagané sané meled sareng maoyodan. Sekar sandaté nyaru-nyaru layu, kimud sangkan ambuné merik ngalub jerih pacang kadolegin antuk i pandan arum. Nepék ring panampih galangé, kenehé anyudang ketélan toyan pangaksin sang pisaratang. "Ampurayang Bli". Sapunika daging baosé rikala aor ambun sandat miwah pandan wangi. Jerijin tangané sané riin raksa tekekang, makeber ngindang ngulayang ring tawang. Sumekenké Ayu?


Bangli, 09 D
ésémber 2016

No comments