Tresna Kapertama

Olih : I Nyoman Buda Arimbawa
Gagambaran Olih I Nyoman Buda Arimbawa

Semengan, sawetara jam tengah lima, murid-muridé bangun pagrudug, makedas-kedas di asrama, taman, lan di jalan arep asrama. Rahina Sukra Umanis, Wuku Merakih, Sasih Kapat, tanggal 28 Oktober 2016 pinaka Hari Sumpah Pemuda. Ring rahinané mangkin makasamian warga sekolah, guru, pegawé, miwah siswa SMA Negeri Bali Mandara nglaksanayang Upacara Bendéra pinaka peringatan Hari Sumpah Pemuda. Silih sinunggil murid sané sampun ngranjing ring kelas 12, sané mawasta I Nyoman Buda Arimbawa sané ketah kakaukin Nyoman Buda, paling pertama majalan ka kantin lakar ngajeng. Di kantin kacingak anak istri sané sampun sué kaidamang baan  Nyoman Buda. Sedek Nyoman Buda ngedeng dampar makiré negak, anaké istri sagét suba matangi saking linggih ipun lan ngraos “Bli Nyoman, tiang dumunan nggih..”, Nyoman Buda makenyem girang, manah ipun mabunga-bunga mireng suaran anak istri punika sané alus banban, raris Nyoman Buda masaur alon “Inggih Gék..”. Sasubané ngajeng, tan kocapan Nyoman Buda sagét suba ring lapangan upacara. Panganggoné rapi lan bersih. Sambilanga mameka di kacan mobil sané parkir di sisin lapangan, Nyoman Buda ngamelahang barét lan baju kebesaran Bali Academy. Tan sué, sagét akéh suba warga sekolahé ngranjing ring lapangan pacang nyarengin upacara bendéra.
            Sausan nyarengin upacara bendéra, Nyoman Buda ngelah keneh lakar nampekin anak istri sané kacingak ring kantin iwau, kéwala ten lagas kenehné, mawinan ipun setata marasa nirguna ring déwékné pedidi. Anaké istri punika wantah murid kelas 11 sané mawasta Gusti Ayu Istri Sumadiasih. Saking dumun, ring galah kapertama Nyoman Buda nyingakin anaké istri punika, Nyoman Buda sampun madué rasa sané mentik ring atinipun. Gusti Ayu kalintang Ayu, rupané tan pendah kadi deling kencana, bangkiangné lemuh kadi sulur tempuh angin, jrijiné rurus mangancan kadi pusuh bakung, kenyemné manis kadi madu juruh, pamulané putih gading langsat, tindakané dabdab alon, cacingaké galak manis kadi tatit, yéning selehin akéh para lanangé sané kelangen ngaksinin kajegégané Gusti Ayu.
            Mawinan ten lagas kayunné, Nyoman Buda laut majalan ngambil tas ipun sané kagenahang ring arep aula. Ring tengah jalan Nyoman Buda kacunduk sareng guru Basa Bali sané mawasta bapak I Gusti Bagus Wéda Sanjaya, para siswané biasa ngaukin dané Pak Weda. Nyoman Buda nampekin Pak Wéda lan matakén “Punapi gatra Bapak? Sué tan kacunduk”, Pak Wéda makenyem nyaurin “Becik Man, Béh, mara dibi ajak macanda. Man, buin mani Bapak Gubernur rauh ka sekolah, mawinan buin mani saniscara, sakancan panyembrama olih pangénter acara pacang nganggén Basa Bali. Buin mani choir lakar tampil lan Bapak ngelah rencana lakar menampilkan Sekar Alit, Pak ngalih juru suling, Nyoman nyak?” Nyoman Buda masaur “Inggih Pak, yéning masalah nyuling jeg seneng tiang”. Pak Wéda ngimbuhin “Nah, yén kéto binjep latihan nah, suudan makan siang di aula” Nyoman Buda masaur sambil majalan “Inggih Pak..”.
            Kacrita mangkin Nyoman Buda sampun usan ngajeng. Ipun mawali ka asrama masalin panganggo laut mabahan di kasuré. Sawiréh Nyoman Buda sedeng kiap maimbuh basang wareg, jeg engsap Nyoman Buda bangun lakar latihan, lantas ipun sirep ngantos sanja. Nyoman Buda bangun magegéson, kaambil hanphone ipuné lan kacingak sampun jam 4 liwat 10 menit. Nyoman Buda malaib ka aula, di aula sagét suba ramé timpal-timpalné lakar latihan, ada ané latihan macepat, ada ané latihan ngénter acara, ada masih ané latihan choir. Sawiréh Gusti Ayu nyarengin choir, kacingak malih olih Nyoman Buda, ditu lantas ipun nampekin Gusti Ayu laut negak di sampingné. Bagia kenehné Nyoman Buda, uling pidan pisan ipun mangipi negak padaduanan sareng Gusti Ayu sagét jani suba ada di sampingné. Paliatné Nyoman Buda tan makijapan nyingakin pareragan Gusti Ayu, kalingling olih Nyoman Buda parasnyané sané lintang ayu, malih makleteg bayun ipun, inget tekén galahé pidan dugas Nyoman Buda ngidamang Gusti Ayu kéwala tan juari ngajak ngraos.  Maselselan Nyoman Buda tekén déwékné pedidi sané lintang tambet, idup katinggalan jaman, kimud, pragat dadi kakedékan timpal, tan uning napi sané patut napi sané nénten patut. Ipun marasa  déwékné tan padasar, tan patatujon, kadi telaga tan pawarih, satmaka pedang tan parai, bancih, kadi lembu tan patanduk, sinah tan prasida mélanin awak.
            Sasubané latihan, Pak Wéda malih mabesen tekén Nyoman Buda “Man, nyanan petengné ingetang latihan nah, alih nyanan bapak di asrama”, Nyoman Buda manggutan “inggih pak..”. Suryané suba séndéh kauh, galah ngranjing sandikala. Nyoman Buda mawali ka asrama laut manjus lan masalin panganggo. Jani Nyoman Buda suba kedas, magedi ipun pesu saking asrama lakar maturan ngaturang bakti ring sakancan palinggih sané wénten ring wewidangan sekolah. Ditu lantas kacingak Gusti Ayu ring arep asrama, lega sajan kenehné Nyoman Buda mirengang pitakéné Gusti Ayu “Bli Nyoman lakar kija?”, “Tiang jagi maturan Gék” Nyoman Buda masaur alus, Gusti Ayu nglanturang pitakénnyané “Dados tiang sareng?”, “Dados, ngiring sareng mamargi”. Lega pisan kenehné Nyoman Buda, sawiréh sué sampun ipun ngapti galah sané kadi wenginé punika, jalan-jalan padaduanan, mararaosan sambil macanda.
Tan kocapan ring margi, sagét suba pragat pamargin ipun ngaturang bakti, “Tiang jagi latihan choir mangkin, Bli Nyoman lakar kija?” Gusti Ayu matakén sareng Nyoman Buda, “Tiang wénten latihan masi Gék, kéwala nikaina ngrereh Pak Wéda ring asrama, mangkin tiang lakar ka asramané Pak Wéda dumun, yén sampun puput nglaksanayang latihan rereh tiang malih jebos nggih!”. Ditu lantas Nyoman Buda majalan padidian ka asrama ngrereh Pak Wéda. Sasubané ring asrama, kacingak Pak Wéda sedeng ngopi sambilanga ngajeng kacang sareng sawitran dané Pak Dirga. “Yéh, Nyoman.. antos malu nah, Bapak kondén manjus” raos Pak Wéda tekén Nyoman Buda. “inggih Pak” Nyoman Buda masaur laut negak sambilanga ngambil gitar lan gending-gending sareng Pak Dirga.  
            Sausan Pak Wéda masiram, lantas dané nganikain Nyoman Buda ngambil suling lan mamargi sareng kalih ka office jagi nglaksanayang latihan. Ring marginé, akéh pitakéné Nyoman Buda sareng Pak Wéda ngeninin indik Gusti Ayu, ditu lantas Pak Wéda mapitutur nuturin Nyoman Buda. Sasubané mirengang tutur lagas kenehné Nyoman Buda jani, tan wénten malih sané ngawinang ipun marasa bimbang ring manah utawi ring ati.
            Angin makesir ngaasang don-donan, langité kasaputin baan ambun, bintang-bintang kelap-kelip girang, bulané kélangan sunar, sawiréh malih kalih rahina tilem kapat masalin kalima. Suaran sulingné Nyoman Buda ngamanisin wenginé punika. Sué sampun ipun latihan, sagét rauh Gusti Ayu ka office ngrereh Nyoman Buda, “Gék, antos dumun nggih, malih jebos mawali sareng-sareng”, “Nggih Bli Nyoman” Gusti Ayu masaur alon. Sawetara jam tengah solas Nyoman Buda sareng Gusti Ayu mawali ka asrama, “Pak Wéda tiang dumunan mawali nggih?”, “Nah Man, binjep payu nginep?”, “Inggih Pak, antosang tiang deriki nggih, malih jebos tiang malih mawali meriki”. Nyoman Buda sareng Gusti Ayu majalan padaduanan mawali ka asrama. Ring tengah jalan, magenepan raraosan ipuné sareng kalih. Padaduanan ipun ngraosang indiké sané sampun lintang, padaduanan ipun ngraosang galahé ri kala ipun déréng uning ring isin ati soang-soang, ri kala ipun ngayal saling gelahang, ri kala ipun sebet nyakit ati mawinan Gusti Ayu kacingak paek ngajak anak muani, kéto masih Nyoman Buda ngorta paek ngajak anak luh lén, malih ipun inget ri kala Nyoman Buda ngicén swalapatra ring durin gambaran daweg Gusti Ayu mawanti warsa, kénten masih ri kala Gusti Ayu ngicén Nyoman Buda swalapatra ri kala ipun mawanti warsa sané ngawinang ipun uning ring isin ati soang-soang, kenyam-kenyem sing jelas Gusti Ayu ri kala Nyoman Buda ngrayu ipun.
“Gék, yening rereh kasujatiané, sampun sué iraga ngelah rasa sané pateh ring ati. Aget Gék nyingakin swalapatran Bliné sané genahang Bli ring durin gamabarané ento, yéning ten, Gék tan sida uning napi sujatiné sané wénten ring manah lan atin Bliné. Kénten masih Bli mangkin nyidaang uning kasujatian Gék ring manah lan ati mawinan swalapatran Gék kapining Bli. Gék, bli boya ja anak muani sané gentle, Bli tuah anak muani sané kimud, Bli anak muani sané tusing juari tekén anak luh, mawinan Bli uning ring padéwékan Bliné sané makejang kuangan. Gék, ring wenginé sané ning puniki, Bli demen pesan, sagét nyidaang Bli majalan padaduanan ngajak Gék, sampun saking dumun Bli ngipiang galah sané sakadi mangkin. Mangkin wénten sané pacang takénang Bli sareng Gék, mogi gék sida nyaurin pitakén Bliné mangkin.” Nyoman Buda makenyem manis laut nglanturang pitakéné, “Gék, kayun?.... Kayun dados gagélan Bli Nyoman?” Gusti Ayu makenyem manis sinambi nguntul, raris ipun nyaurin pitakéné Nyoman Buda, “Inggih Bli, tiang kayun..”
“Suksma pisan Gék, mangkin Bli nunas sareng Gék, gelahang Bli apa adané nggih, élingang, napi ja parilaksanan anak lian tekén iraga, sinah nika wantah karman ipun, kénten taler, sakancan parilaksana sané anggén iraga ngwales, nika wantah karman iraga, ngiring ngawit saking mangkin setata nglaksanayang sané pinih rahayu ngantos puput. Élingang taler Gék, taksu punika wénten ring ragan Gék, kayun sané sujati tuah Gék sané ngelahang, nirguna Bli nuturin yéning Gék tan madué kayun sané ajeg saking manah Gék”.
Bagia pisan manah lan atiné Nyoman Buda, sampun saking dumun pisan ipun wénten rasa sareng Gusti Ayu, pamuputné, ring galah wengi sané becik punika, ipun nyidaang ngraosang isin manah lan atin ipun sareng Gusti Ayu lan sida ipun mangkin malajahang déwék sareng-sareng. Nyoman Buda mawali malih ka office ngrereh Pak Wéda krana ipun majanji lakar sirep ring asramané Pak Wéda.

                                                                                               
                                                                                    Kubutambahan, 20 Novémber 2016


11 comments: