Nyén ké Guru

Olih: Sutéja Naréndra
Mémé bapané, guru
Pemeréntahé, guru
Bapak ibu pengajian,guru
Widhiné, masé guru
Pisagané, guru
Nyamané, guru
Anak sugih, guru
Anak tiwas, guru
Sang wiku, guru
Maling begal, masé guru
Anak cenik, guru
Anak tua, guru
Mantuné, guru
Matuané, guru
Kurenané, masé guru
Segeré, guru
Sakité, guru
Legané,guru
Sedihé, guru
Idupé,guru
Matiné, masé guru
Buron, guru
Entik entikan, guru
Tanah api yéh angin, guru
Suungé, masé guru
Awaké, guru
Laksanané,guru
Lawaté, guru
Ipiané, guru
Kenehé, masé guru
Makejang guru
Eda maboya, eda guyu
Makejang tongos ngeruruh pituhu


No comments