Sekar Gadung

Olih: Jatiyasa
Kajampi i tambulilingan
Ngambu i sekar gadungé kembang
I Kekupu pangkah nyasab ngencegin
Ngamaling kaluihannyané i sekar
I Tambulilingan namprak ngepungin
I Kekupu makeber ngejohang
Katangehan nyuang bebuktian
Sekaré maplisahan layu dudus
Telas kaisep sarinnyané sami
Klopékan bunganné pakrétés ulung
Kakeburang angin sasihé
Enu ia katikné ngaceceng
Ngantiang tuh ulian panedeng panesé
Kisut gading lingker puer
Kagentosin baan sekar anyar
Kusuh seger oger ngantiang kembang
Ngantiang masanné miik ngalub
Ngantiang i tambulilingané kadaut
Baan warninnyané ngelangenin
Baan manis sarinnyané muduhin
Sekar gadung...
Tan naenin sepi katekain
Tan naenin suud karasanin
Baan kahayonnyané sujati

Tumingal, 8 Novémber 2016


No comments